Neli sõp­ra Aru­kü­last tee­ni­vad ae­ga sa­mas väeo­sas

1002
Ta­pa väeo­sa aja­tee­ni­jad MIH­KEL UU­TAR, RO­BIN PE­DAI, MIH­KEL NOR­MAK ja RAS­MUS PUUS­TA.

Ta­pal vii­ma­seid nä­da­laid ae­ga tee­ni­vad rea­me­hed Ro­bin Pe­dai staa­bi- ja si­de­kom­pa­niist ja Mih­kel Nor­mak pio­nee­ri­pa­tal­jo­nist ning kap­ra­lid Ras­mus Puus­ta õhu­tõr­je­pa­tal­jo­nist ja Mih­kel Uu­tar suur­tü­ki­pa­tal­jo­nist on lap­se­põl­vest pea­le sõb­rad ning ela­vad Aru­kü­las Tal­ve teel. Et ne­li ühe tä­na­va noor­meest sat­tu­sid sa­mas­se koh­ta ae­ga tee­ni­ma, on nen­de sõ­nul ve­da­mi­ne. Oma­va­hel Ta­pa­le mi­ne­ku soo­vi ei aru­ta­tud, kui­gi see tun­dus kõi­gi­le loo­gi­li­sem, ku­na väeo­sa on ko­du­le kõi­ge lä­he­mal. Li­saks meel­dis see, et Ta­pal on pal­ju või­ma­lu­si – mood­ne lin­nak ja pal­ju pa­tal­jo­ne.

Ro­bin Pe­dai ja Mih­kel Nor­mak läk­sid ae­ga tee­ni­ma mul­lu juu­lis, ku­na va­li­sid 11kuu­li­se aja­tee­nis­tu­se, Ras­mus Puus­ta ja Mih­kel Uu­tar sep­temb­ri lõ­pus, sest ot­sus­ta­sid 8kuu­li­se aja­tee­nis­tu­se ka­suks.

Esi­me­se 7 nä­da­la­ga tu­li aja­tee­ni­jal lä­bi­da sõ­du­ri baas­kur­sus, kus an­tak­se ja­la­väe­la­se alg­tead­mi­sed. Aru­kü­la noor­me­hed rää­gi­vad, et sel ajal õp­pi­sid nad rel­vi tund­ma ja ka­su­ta­ma, kae­vi­kut kae­va­ma, õi­get kõn­na­kut, pöör­du­mist üle­mus­te poo­le ning ise­gi kuiv­toi­tu nau­ti­ma ja se­da, et so­kid ja plä­tud kok­ku ei käi.

Pä­rast baas­kur­sust asu­sid ne­li sõp­ra Aru­kü­last tee­ni­ma eri pa­tal­jo­ni­des. Nad sel­gi­ta­vad, et soo­vi­tud ük­su­ses­se saa­mi­seks tu­leb al­gu­sest pea­le ol­la tub­li, sest väeo­sa­des võib eria­la­de­le ol­la üs­na ti­he kon­ku­rents. Baas­kur­su­se lõ­pus lah­ter­da­tak­se sõ­du­rid vas­ta­valt sel­le­le, kes on ko­hu­se­tund­li­kum ja as­ja­li­kum ning kes nii pal­ju pin­gu­ta­da ei ole viit­si­nud. Pa­ri­maid sõ­du­reid üri­ta­vad ük­sus­te üle­mad ka edas­pi­di hoi­da en­da juu­res.

Ras­mus Puus­ta va­lis õhu­tõr­je­pa­tal­jo­ni, kus on õp­pi­nud ka­hu­ri­mees­kon­na liik­me­na tund­ma ka­hu­ri töö­põ­hi­mõ­tet, hool­dust ning ka­su­ta­mist, eris­ta­ma ja tu­vas­ta­ma nii vas­ta­se kui liit­las­te õhu­va­hen­deid: „21. veeb­rua­ril toi­mu­nud ri­vis­tu­sel sain ko­gu pa­tal­jo­ni ehk um­bes 200 me­he ees mär­giks vä­ga häs­ti teh­tud töö eest kap­ra­li auast­me. Tu­le­va­sed kap­ra­lid va­lis väl­ja rüh­maü­lem. Igas rüh­mas on 26-30 sõ­du­rit, kap­ra­liks said ku­ni kaks.“

Ro­bin Pe­dai va­lis staa­bi- ja si­de­kom­pa­niis au­to­ju­hi ame­ti­ko­ha, ku­na kait­se­väe teh­ni­ka tun­dus põ­nev ja soo­vis saa­da C- ka­te­goo­ria ju­hi­lu­be: „Meie kom­pa­nii ees­märk on ta­ga­da bri­gaa­di eri­ne­va­te juh­ti­mis­punk­ti­de kat­ke­ma­tu töö ja luua si­deü­hen­du­si teis­te staa­pi­de­ga. Olen saa­nud hul­ga­nis­ti sõi­du­ko­ge­must, uu­si tead­mi­si teh­ni­ka koh­ta ja põ­ne­vaid väl­ja­kut­seid maas­ti­kul.“

Mih­kel Nor­ma­kul kind­lat ee­lis­tust pol­nud, see­tõt­tu pan­di ta pio­nee­ri­pa­tal­jo­ni, mää­ra­vaks sai trak­to­ris­ti­loa ole­mas­o­lu: „Pio­nee­rid te­ge­le­vad pal­ju ehi­ta­mi­se, lam­mu­ta­mi­se ja lõh­ka­mi­se­ga. Au­to­ju­hi baas­kur­su­se ajal õp­pi­si­me sel­geks põ­hi­li­sed kait­se­väe ka­su­tu­ses ole­vad sõi­du­kid. Õp­pi­si­me ee­mal­da­ma liht­sa­maid rik­keid, ka­su­ta­ma ma­si­na­te li­sa­va­rus­tust ja neid hool­da­ma. Meh­ha­nis­mi­ju­hi baas­kur­su­se ajal sai­me ras­ke­teh­ni­ka väl­jaõ­pe ja lam­mu­ta­si­me Kun­das va­ri­se­mi­soht­li­ku ma­ja.“

Suur­tü­ki­pa­tal­jo­nis tee­niv Mih­kel Uu­tar vastutab sih­tu­rina hau­bit­sa suu­na­mi­se ja las­ke­täp­su­se eest: „Mi­nu kõi­ge suu­rem sõ­ber on 3,3 ton­ni kaa­luv ve­ne pä­ri­to­lu hau­bits D-30. Ole­me lih­vi­nud po­sit­sioo­ni hõi­va­mist, kii­ret tu­le­te­ge­vust ja veel kii­re­mat po­sit­sioo­nilt lah­ku­mist. Kui te­gi­me lä­bi lii­ku­vat tak­ti­kat, sai­me kõi­ki har­ju­tu­si te­ha pä­ris moo­na­ga.“

Ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu keh­tes­ta­tud erio­lu­kord muu­tis Aru­kü­la noor­mees­te sõ­nul elu ka kait­se­väes.

„Va­rem käi­si­me ko­dus peaae­gu igal nä­da­la­va­he­tu­sel. Pä­rast vii­ru­se tu­le­kut on tee­nis­tus ha­ka­nud pi­sut ve­ni­ma ning on tek­ki­nud igat­sus ko­dus­te ja sõp­ra­de jä­re­le. Aga tä­nu sel­le­le, et aja­tee­ni­jad prae­gu ko­ju ei saa, ei ole ka vii­rus väeos­sa jõud­nud,“ mär­gib Robin Pedai.
Ras­mus Puus­ta li­sab, et kui­gi erio­lu­kor­ra­ga ka­dus kõik, mis va­rem oli ene­sest­mõis­te­tav – ta ei näe tüd­ruk­sõp­ra ega pe­re­kon­da – on sel­les ka po­si­tiiv­set: „See on pöö­ra­nud tä­he­le­pa­nu as­ja­de­le, mis on te­ge­li­kult täht­sad. Ar­van, et tark väl­jub erio­lu­kor­rast pa­re­ma ini­me­se­na ning on tä­nu­lik sel­le eest, mis tal ole­mas – te­ma lä­he­da­sed.“

Ko­ju Aru­kül­la naa­se­vad ne­li sõp­ra mõ­ne nä­da­la pä­rast. Kui­gi aja­tee­nis­tus pi­da­nuks kest­ma mai lõ­pu­ni, ot­sus­tas kait­se­väe ju­ha­ta­ja, kind­ral­ma­jor Mar­tin He­rem saa­ta aja­tee­ni­jad ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu re­ser­vi 15. mail. Prae­gu on nad õp­pu­sel Ke­vad­torm, mis kes­tab 8. mai­ni.
Pä­rast su­ve­puh­kust plaa­ni­vad kõik ne­li noor­meest jät­ka­ta õpin­gu­te­ga. Ro­bin Pe­dai lä­heb Tal­Tec­hi ehi­tus­juh­ti­mi­se ja ehi­tis­te pro­jek­tee­ri­mi­se, Ras­mus Puus­ta rah­vus­va­he­li­se äri­kor­ral­du­se eria­la­le. Mih­kel Uu­tar hak­kab Tar­tu Üli­koo­lis õp­pi­ma ar­vu­ti­tea­dust ning Mih­kel Nor­mak jät­kab elekt­ri­teh­ni­ka õpin­guid Tal­lin­na Teh­ni­ka­kõrg­koo­lis.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la las­teae­da­de su­vi­ne val­ve­rühm
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ja Lok­sa koo­lis tee­vad ko­kad sa­du toi­du­pak­ke