Nais­te esi­lii­ga IX saa­li­ho­ki etapp ja U13 tüd­ru­ku­te saa­li­ho­ki tur­niir Aru­kü­las

789
Nais­te esi­lii­ga IX saa­li­ho­ki etapp Arukülas.

JAA­NI­KA KÄES

7. märt­sil pee­ti Aru­kü­la spor­di­hoo­nes nais­te esi­lii­ga ehk Ener­gia­lii­ga 9. etapp, mis oli põ­hi­tur­nii­ri vii­ma­ne etapp. Nais­te esi­lii­ga on tu­ge­vu­selt tei­ne nais­te­lii­ga, kus võist­leb kok­ku 7 nais­kon­da, Aren­cul­le, Kait­se­lii­du Rap­la Ma­le­va nais­kond, Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne, Jär­va-Jaa­ni nais­kond, Fi­nEst Flash, Must­vee SK ja EMÜ SK II.

Aren­cul­le män­gis kaks män­gu ja mõ­le­mad män­gud või­de­ti. Esi­me­ne mäng pee­ti Kuu­sa­lu nais­kon­na­ga Elu­ter­ve Nai­ne, ke­da või­de­ti sei­su­ga 6:0. Vä­ra­va­te­ga skoo­ri­sid kü­ba­rat­ri­ki tei­nud Maar­ja Leok (3+0), Trii­nu Sa­lus­te (2+2), Ka­ro­lii­na Vir­kus (1+1), Kers­tin Kii­ge­maa (0+1) ja Ele­ri Na­rits (0+1), vä­ra­va­va­hi Me­ri­ly Sa­lus­te ime­li­sed tõr­jed (28) hoid­sid Aren­cul­le vä­ra­va puu­tu­ma­tu­na.

Tei­se män­gu vas­ta­seks Aren­cul­le nais­kon­na­le oli Kait­se­lii­du Rap­la Ma­le­va nais­kond, kel­le­ga ta­sa­vä­gi­se män­gu põ­hiaeg lõp­pes vii­gi­sei­su­ga 1:1. Aren­cul­le vä­ra­va lõi Kers­tin Kii­ge­maa (1+0). Eda­si järg­ne­sid bul­li­tid. Aren­cul­le nai­sed näi­ta­sid sel kor­ral kül­ma när­vi ja osa­vust. Bul­li­tid rea­li­see­ri­sid Jaa­ni­ka Käes ja Kers­tin Kii­ge­maa, ning Me­ri­ly Sa­lus­te tõr­jus kõik vas­tas­te soo­ri­tu­sed. Tu­le­mu­seks Aren­cul­le võit sei­su­ga 2:1.

Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne nais­kon­nal nii hea män­gu­päev ei ol­nud. Neil tu­li vas­tu võt­ta kao­tus ka tei­ses män­gus, mis pee­ti EMÜ SK II nais­kon­na­ga. Män­gu lõ­puks oli tab­lool seis 0:4 EMÜ ka­suks.

Aren­cul­le nais­kond lõ­pe­tas põ­hi­tur­nii­ri võit­ja­na 31 punk­ti­ga. Nei­le järg­ne­sid Rap­la nais­kond 22, Jär­va-Jaa­ni 20, EMÜ SK II 16, Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne 14, SK Must­vee 12 ja Fi­nEst Flash 11 punk­ti­ga.

Aren­cul­le nais­kond pää­seb ot­se eda­si pool­fi­naa­li, mis pee­tak­se Keh­ra spor­di­hoo­nes 21. märt­sil. Üle­jää­nud nais­kon­da­del on ju­ba 14. märt­sil Kuu­sa­lu spor­di­hoo­nes vee­rand­fi­naa­lid. Aren­cul­le vas­ta­ne pool­fi­naa­lis on vee­rand­fi­naa­lis koh­tu­va Kuu­sa­lu Elu­ter­ve Nai­ne ja EMÜ SK II võit­ja. Nais­te esi­lii­ga fi­naal toi­mub 4. ap­ril­lil Pai­ku­se spor­di­hoo­nes.

Pü­ha­päe­val toi­mus Aru­kü­la spor­di­hoo­nes U13 tüd­ru­ku­te saa­li­ho­ki tur­niir. Aren­cul­le tüd­ru­ku­te­le, kes on tree­ne­ri Maar­ja Leo­ki ja abit­ree­ne­ri Me­ri­ly Sa­lus­te käe all tren­ni tei­nud al­les 5 kuud, oli see esi­me­ne võist­lus­ko­ge­mus. Tüd­ru­kud olid plat­sil vä­ga tub­lid ja sü­di­kad. Män­gu­de või­te küll ei tul­nud, kuid üks mäng män­gi­ti vii­ki. Kind­las­ti po­le kau­gel aeg, kui ka Ar­ne­cul­le tüd­ru­kud või­te nop­pi­ma hak­ka­vad.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re rüh­ma­re­mont on lõp­pe­nud
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te kon­kur­si­le 5 pro­jek­ti