Muu­seu­miöö Ida-Har­jus

35
Foto Tiit Koha

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meier-Soo­saar rää­kis, et laupäe­val, 20. mail oli kü­la­li­si mõõ­du­kalt, hop-on-hop-off-bus­si­ga tu­li üks muu­seu­mi­kü­las­ta­ja. Kel­l 18, kui al­gas muu­seu­miöö, olid ko­hal um­bes 20 ini­mest. Kol­ga mõi­sa pea­hoo­ne esi­me­se­le tuu­ri­le tul­di koos las­te­ga, siis oli osa­le­jaid 30 rin­gis. Hi­li­sem le­gen­di­tuur, kus rää­gi­ti ka kum­mi­tus­jut­te, oli jät­ku­valt vä­ga po­pu­laar­ne, sel­les rüh­mas oli um­bes 70 ini­mest. Kok­ku käis lau­päe­val Kol­ga muu­seu­mis paar­sa­da kü­las­ta­jat. Keh­ra muu­seu­mis esi­ne­sid muu­seu­miöö üri­tu­se raa­mes ko­ha­li­kud rah­va­tant­si­jad. Keh­ra muu­seu­mi te­gev­juht An­ne Oruaas tea­tas, et tant­si­jaid oli li­gi 140, nad käi­sid va­he­peal ka muu­seu­mi uu­dis­ta­mas. Koos tant­se vaa­ta­ma tul­nud ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja paa­ri­küm­ne kau­ge­malt kü­la­li­se­ga käi­sid muu­seu­miööl Keh­ra muu­seu­mis um­bes 300 ini­mest. Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mist öel­di, et bus­si­rin­gi­delt oo­da­ti roh­kem kü­las­ta­jaid, kuid tu­lid ük­si­kud. Õh­tul oli kok­ku um­bes 30 kü­la­list, vii­ma­ne 8-liik­me­li­ne selts­kond saa­bus Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis­se vei­di en­ne kel­la 23, kui muu­seu­miöö lõp­pes. Sa­da­kond kü­la­list oli sel õh­tul ka Ka­sis­peal asu­vas Raul Põld­maa nõu­ko­gu­deaeg­se­te ho­bu­nii­du­ki­te muu­seu­mis, sa­ma pal­ju Vi­ha­soos Ju­ha­ni ko­du­loo­muu­seu­mis ja Val­ge­jõe Mä­lu­ta­lus. Vir­ve kuu­ri­muu­seu­mis käis lau­päe­val viis selts­kon­da ja roh­kem kü­la­li­si saa­bus pü­ha­päe­val Loo­du­se Om­ni­bus­si­ga.

Eelmine artikkelÕp­pe­reis Alu­ta­gu­se rah­vus­par­ki ja Peip­si­vee­re piir­kon­da
Järgmine artikkelKeh­ra plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no sai 25