Muu­si­ka saa­tel rong­käik avas tei­se osa Aru­kü­la kerg­liik­lus­teest

1333
Paarikümneliikmeline rongkäik liikus JUHAN TRUMPI muusika saatel vallavanema ja haldusjuhi järel jaamani.

KIKi toel val­mi­nud raud­tee­park­la ja kerg­liik­lus­tee läk­sid maks­ma 258 936,60 eu­rot.

Aru­kü­la pea­tä­na­va, Tal­lin­na maan­tee ää­res ning raud­tee­jaa­ma park­las on ehi­tus­tööd lõp­pe­nud. Jaa­ni­päe­vaks as­fal­di saa­nud kerg­liik­lus­tee ava­mi­ne oli ree­del, 7. juu­lil. Kerg­liik­lus­tee tei­ne etapp raud­tee­jaa­mast Aru­kü­la rah­va­ma­ja­ni on val­mis, kol­man­da eta­pi mõi­sast maan­tee­ni on lu­ba­nud ehi­ta­da riik 2020. aas­tal.

Kerg­liik­lus­tee ava­mi­ne al­gas rah­va­ma­ja juu­res Kol­me Juus­tu pit­sa­koh­vi­ku vas­tas. Lin­di lõi­ka­sid lä­bi val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, hal­dus­juht An­do Liiv ning ehi­ta­ja, Tal­lin­na Tee­de AS esin­da­ja Mih­kel Pe­tuh­hov. See­jä­rel ko­gus Aru­kü­la muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­loo­ja Ju­han Trump ava­mi­se­le tul­nud rah­va en­da sel­ja ta­ha ning muu­si­ka saa­tel lii­kus paa­ri­küm­ne­liik­me­li­ne rong­käik möö­da uut kerg­liik­lus­teed Aru­kü­la raud­tee­jaa­ma park­las­se.

Va­rem ük­si­ku­te par­ki­mis­koh­ta­de­ga jaa­mas on nüüd laien­da­tud va­na ning üle tee Jär­si tee ää­res ra­ja­tud uus park­la. Mõ­le­ma juu­res on ka var­jua­lu­se­ga jalg­rat­ta­hoid­jad.

Val­la­va­nem mee­nu­tas, et veel 2013. aas­ta lõ­pus oli Tal­lin­na maan­tee ää­res vaid jupp kerg­liik­lus­teed val­la­ma­jast Tal­lin­na maan­tee 32 ma­ja­ni: „Tee al­gas mit­te­ku­sa­gilt ja viis mit­te­ku­hu­gi. See oli ehi­ta­tud koos uu­te ma­ja­de­ga vaa­da­tes tu­le­vik­ku, et kui tu­le­vad ra­had, siis te­hak­se ka üle­jää­nu.”

2014. aas­ta no­vemb­ris sai val­mis kerg­liik­lus­tee kor­ter­ma­ja­dest Aru­kü­la mõi­sa­ni, kus te­gut­se­vad hu­via­la­kool ning wal­dorf­kool. See oli val­la­va­ne­ma sõ­nul kõi­ge hä­da­va­ja­li­kum etapp, ku­na mõi­sa ja kor­ter­ma­ja­de va­hel lii­gub pal­ju lap­si. Mil­lal tu­leb järg­mi­ne osa teest, 2014. aas­tal veel tea­da pol­nud. Kui ava­nes Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se toe­tus­voor in­ves­tee­rin­gu­teks raud­tee­pea­tus­te ühen­da­mi­seks eri­ne­va­te lii­ku­mis­vii­si­de­ga, taot­les Raa­si­ku val­la­va­lit­sus toe­tust Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le raud­tee­pea­tus­te juur­de ohu­tu li­gi­pää­su ra­ja­mi­seks ja par­gi-rei­si par­ki­mi­se laien­da­mi­seks. Raa­si­kul val­mis uus park­la möö­du­nud aas­tal, Aru­kü­la pro­jekt ula­tus kah­te ka­lend­riaas­tas­se. Ku­na pro­jek­ti oli või­ma­lik li­sa­da eri ühen­dus­teid, li­sas val­la­va­lit­sus Aru­kü­la pro­jek­ti 800 meet­rit kerg­liik­lus­teed, mil­lest lõik Kon­su­mist jaa­ma­ni tu­li ka pro­jek­tee­ri­da.

Pal­ju bü­rok­raa­tiat

Val­la­va­nem lau­sus, et ko­ha­ti näis, na­gu Aru­kü­la kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­ne upub bü­rok­raa­tias­se: „Ees­ti Raud­tee­ga suht­le­mi­ne oli üle oo­tus­te su­juv. Pro­jekt sai koos­kõ­las­ta­tud, jõud­si­me park­laa­lu­se maa hoo­nes­tu­sõi­gu­se sead­mi­se­ni. Oo­ta­ma­tu ta­kis­tus tek­kis hoo­pis kerg­liik­lus­tee­ga. Meil oli 2008. aas­tal val­mi­nud pro­jekt. Loo­gi­li­ne, et va­na pro­jek­ti koos­kõ­las­tu­sed tu­leb uuen­da­da, ka ehi­tus­han­kes oli see ko­hus­tus. Li­saks koos­kõ­las­tus­te uuen­da­mi­se­le oli meil osa kerg­liik­lus­teest puu­du, sest 2008. aas­ta pro­jekt lõp­pes Kon­su­mi park­las. Puu­du­va lõi­gu pro­jek­tee­ri­mi­ne oli jäl­le­gi et­te tea­da. Täies­ti oo­ta­ma­tu oli aga ole­ma­so­le­va pro­jek­ti koos­kõ­las­tus­te uuen­da­mi­ne. Es­malt ei suut­nud maan­tee­a­me­ti eri ük­su­sed jõu­da kok­ku­lep­pe­le, mi­da soo­vi­vad, siis avas­tas Te­lia, et nüüd on õi­ge aeg las­ta Raa­si­ku val­lal ehi­ta­da nei­le uus võrk. Vaid­lu­si jät­kus ko­gu tal­veks, veel ap­ril­li al­gu­ses pol­nud kin­del, kas saa­me kerg­liik­lus­tee täies plaa­ni­tud ma­hus te­ha. Lõ­puks sai pro­jekt siis­ki maan­teea­me­ti­ga koos­kõ­las­ta­tud.”

Ehi­tu­se pla­nee­ri­tud lõpp lük­kus eda­si li­gi kuu ae­ga, le­pin­gus oli täh­taeg 31. mai, tee sai as­fal­di jaa­ni­päe­vaks. Ehi­tus­tööd läk­sid maks­ma 258 936,60 eu­rot, mil­lest üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist ta­su­tak­se 85 prot­sen­ti, Raa­si­ku val­la ee­lar­vest 15 prot­sen­ti.

Rai­vo Uuk­ki­vi: „Te­gu oli pä­ris tü­hi­se in­ves­tee­rin­gu­ga ra­ha­li­ses mõt­tes, kuid üli­suu­re ja va­ja­li­ku sam­mu­ga Aru­kü­la ja Raa­si­ku val­la jõud­mi­seks 21. sa­jan­dis­se, kus sel­li­sed kerg­liik­lus­teed peak­sid ti­hea­sus­ta­tud ale­vi­kes ole­ma isee­ne­sest mõis­te­ta­vad.”

Kerg­liik­lus­tee ka­su­ta­jad on val­la­va­lit­su­se­le tea­da and­nud, et Kon­su­mi ees on kõn­ni­tee lii­ga kõr­ge. Val­la­va­nem lau­sus, et ehi­ta­ja teeb sel­le lä­hia­jal kor­da: „Siis saa­vad iga­su­gus­te kerg­liik­lus­va­hen­di­te ka­su­ta­jad su­ju­valt uue­le tee­lõi­gu­le. See pol­nud ehi­ta­ja üle­san­ne, kuid pä­rast tee val­mi­mist ja ka­su­ta­ja­te ta­ga­si­si­det lu­bas ta sel­le ära te­ha.”

Kerg­liik­lus­tee­de ehi­tus Raa­si­ku val­las jät­kub. Käe­so­le­val nä­da­lal peaks algama jalgtee ehi­tus lõi­gul, mis kulgeb  Jaa­ma ja Har­ju tä­na­va rist­mi­kust val­la­ma­ja­ni. Töö on plaa­nis val­mis saa­da koo­liaas­ta al­gu­seks. Raa­si­ku ale­vi­ku 3,2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks oo­tab val­la­va­lit­sus prae­gu ra­has­tu­sot­sust EA­Silt.