Müü­jad ja kü­la­li­sed kii­da­vad Kol­ga jõu­lu­laa­ta kui aas­ta suu­ri­mat ko­gu­kon­naü­ri­tust

1404
Kolga noorte teatritrupp: CAROL LAUREND, CÄTLYN REBAS, HANNA LIISA TALTS, CARMEN LAUREND, JAANA LAUREND ja KERTTU SAAGPAKK.

Kol­gas oli kol­me­päe­va­ne kont­sertp­rog­ram­mi­ga jõu­lu­laat kuuen­dat kor­da.

Kol­ga ela­nik Ene Rii­berg, kes kaup­les laa­dal aia­saa­dus­te­ga, tun­nus­tas pea­kor­ral­da­jaid Jan­ne Ker­dot ja And­res Hei­nve­ri, et nad ik­ka jät­ka­vad ja jak­sa­vad: „Va­nas­ti nä­gi Kol­ga ini­me­si ko­ha­li­kel pi­du­del, nüüd pi­du­sid ei teh­ta, koh­tu­me jõu­lu­laa­dal. Tu­len laa­da­le eel­kõi­ge me­lu pä­rast, müük po­le nii täh­tis. Ree­de­se laa­da­päe­va nael oli Vol­de­mar Kus­la­pi kont­sert õh­tul, rah­vast oli pal­ju, ap­lau­sid tu­ge­vad ja pa­lu­ti li­sa­lu­gu­sid. Lau­päe­val oli kõi­ge mee­leo­lu­kam Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma esi­ne­mi­ne, ka neilt tel­li­ti li­sa­tant­se.“

Kii­du­sõ­nu ja­gus jõu­lu­laa­da koh­ta ka Sae lam­ba­ta­lu pe­re­nai­sel Im­bi Jäet­mal, kes kin­ni­tas sa­mu­ti, et lä­bi­müü­gist olu­li­sem on, kui­das rah­vas tu­leb ko­du­dest väl­ja, nii­su­gu­ne üri­tus hoiab ko­gu­kon­da elus.

Pea­kor­ral­da­ja Jan­ne Ker­do üt­les, et 2eu­ro­seid loo­si­pi­le­teid, mis olid ka ot­se­kui laa­da­pääs­med, os­te­ti 300, pä­rast se­da nen­de müük lõ­pe­ta­ti, kü­la­li­si oli pal­ju roh­kem.

Kon­tser­te-esi­ne­mi­si jagus kol­me­le laa­da­päe­va­le. Ta rõ­hu­tas, et tä­na­vu oli pal­ju neid, kes tu­lid Kol­ga jõu­lu­laa­da­le esi­ne­ma es­ma­kord­selt – Lok­sa noor­tean­sam­bel MAIKS, Kol­ga noor­te­bänd Len­de­lem­be­li­sed, Ras­mus Me­ri­voo kand­le­ga.

Pü­ha­päe­val esi­ta­sid ko­ha­li­kud noo­red laa­da jaoks la­vas­ta­tud lü­hi­näi­den­di „Teist­su­gu­ne jõu­lu­jutt“, mil­le dra­ma­ti­see­ris la­vas­ta­ja, Kol­ga koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Cät­lyn Re­bas kir­ja­nik Lee­lo Tung­la sa­ma­ni­me­li­se lü­hi­ju­tu jär­gi. Jõu­lu­va­na män­gis ta klas­siõ­de Kert­tu Saag­pakk, Kris­tit Ca­rol Lau­rend, ema rol­lis oli Car­men Lau­rend, Pil­let män­gis Jaa­na Lau­rend ja Ma­rit Han­na Lii­sa Talts 4. klas­sist.

Pü­ha­päe­val toi­mu­nud moo­si­võist­lu­se või­tis Kai Vald­man­ni kõr­vit­sa­moos.

Eelmine artikkelHäid pühi!
Järgmine artikkelTeist­moo­di jõu­lud Kuu­sa­lu mail 100 aas­tat ta­ga­si