MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la võ­tab val­lalt osa sot­siaal­tee­nu­seid üle

3418
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la asu­ta­jad ELINA AASA, ANNE MÖLDER, KAILI ALLMÄGI, KALLI-MARION SASSI, KAIE USTAV ja MARIA PRÄÄTS on val­mis val­lalt üle võt­ma eest­kos­te­tee­nu­se ning hak­ka­ma osu­ta­ma eri­hoo­le­kan­de tee­nu­seid.

Vo­li­ko­gu ot­su­se­ga an­tak­se MTÜ­le Kuu­sa­lu Hoo­le­la ees­kos­te­tee­nu­se osu­ta­mi­ne.

Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se keld­ris­se on teh­tud töö­ruu­mid eri­hoo­le­kan­de tee­nu­se osu­ta­mi­seks – kon­to­ri­tu­ba, köö­gi­nur­ga­ga puh­ke­tu­ba, toe­ta­tud töö­ta­mi­se ruum, tua­lett ja duši­ruum. Eri­hoo­le­kan­de tee­nu­se eest ta­sub riik, va­hen­dab Kuu­sa­lu vald. Kok­ku on klien­te ehk tee­nu­se saa­jaid 18. Nen­de­ga töö­ta­vad kä­sun­dus­le­pin­gu­te alu­sel te­ge­vus­ju­hen­da­jad An­ne Möl­der, Kai­li All­mä­gi, Kal­li-Ma­rion Sas­si ja Eli­na Aa­sa, juh­tiv te­ge­vus­ju­hen­da­ja on Kaie Us­tav.
Klien­did ela­vad oma ko­du­des, Kuu­sa­lus osu­ta­tak­se iga­päe­vae­lu toe­ta­mi­se, toe­ta­tud ela­mi­se ja töö­ta­mi­se toe­ta­mi­se tee­nust ning pi­kaa­ja­li­se kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nust. Te­gu on ras­ke, sü­ga­va või pü­si­va ku­lu­ga psüü­hi­ka­häi­re­ga täi­sea­li­ste ini­mes­te­ga, kes va­ja­vad iga­päe­va­seks toi­me­tu­le­kuks tu­ge. Igal klien­dil on oma re­ha­bi­li­tat­sioo­nip­laan, mis pan­nak­se pai­ka koos eriars­ti ja sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti­ga. Ühel klien­dil võib ol­la mää­ra­tud ku­ni kolm tee­nust.
Juh­tiv te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav too­ni­tab, et tee­nu­se­le tu­le­mi­ne on va­ba­taht­lik, kuid tee­nu­se saa­mi­se­ga kaas­neb ka vas­tu­tus ja ko­hus­tus, näi­teks kaits­tud töö­ta­mi­se tee­nu­sel osa­le­mi­sel on va­ja­lik töö­ta­da vä­he­malt 40 tun­di kuus. Reeg­li­na on pal­jud klien­did kõi­gil töö­päe­va­del ko­hal, osa­de­le ini­mes­te­le pa­ku­tak­se tee­nu­se­le tu­le­kuks ka trans­por­ti väi­ke­bus­si­ga.
Ku­na Ees­tis on MTÜ­sid, mis te­ge­le­vad eri­hoo­le­kan­de­ga, te­gi val­la­va­lit­sus eri­hoo­le­kan­de tii­mi­le et­te­pa­ne­ku pak­ku­da edas­pi­di tee­nu­seid ot­se, val­la­pool­se va­hen­da­mi­se­ta. Nii saaks tee­nust kor­ral­da­da su­ju­vamalt.
MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la asu­ta­sid Kaie Us­tav, Kai­li All­mä­gi, An­ne Möl­der, Kal­li-Ma­rion Sas­si ja Eli­na Aa­sa.
Val­la­va­lit­sus pak­kus, et MTÜ­le võiks üle an­da ka eest­kos­te­tee­nu­se, nii kut­su­ti selts­kon­da Ma­ria Prääts, kes asen­das val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti Pil­le­riin Kur­ge lap­se­puh­ku­se ajal ning te­ge­les ka ees­kos­te­tee­nu­se osu­ta­mi­se­ga. Ma­ria Prääts on sa­mu­ti MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la üks asu­ta­ja ning kuu­lub koos Kaie Us­ta­vi ja Kai­li All­mä­gi­ga MTÜ ju­ha­tus­se.
Nai­sed too­ni­ta­vad, et üh­te­gi le­pin­gut ei ole se­ni veel tee­nus­te osu­ta­mi­seks sõl­mi­tud, aru­ta­tak­se oma­va­hel ning pee­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si val­la­va­lit­su­se ja sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti­ga.
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­sel nä­da­lal toi­mu­va­le is­tun­gi­le esi­tab val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­mi­seks ot­su­se eel­nõu an­da MTÜ­le Kuu­sa­lu Hoo­le­la ta­su­ta ka­su­ta­da ter­vi­se­kes­ku­se keld­ris asu­vad ruu­mid, väi­ke­buss ja üks val­la­le sot­siaal­tööks eral­da­tud elekt­riau­to­dest.
Kaie Us­tav: „Kui kõik kul­geb plaa­ni­pä­ra­selt, siis osu­tab 1. jaa­nua­rist 2018 Kuu­sa­lu val­las eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­seid MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la.“

Kõi­ge ras­kem on lei­da tööd
Te­ge­vus­ju­hen­da­jad kur­da­vad, et kõi­ge kee­ru­li­sem on lei­da töö­ta­mi­se toe­ta­mi­se tee­nu­se jaoks so­bi­vat tööd. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­kub hea­kor­ra­tööd. Kut­su­tak­se ka ko­du­des­se ap­pi puid la­du­ma. Töö peab ole­ma klien­ti­de­le so­biv, nad pea­vad töö­tem­pot saa­ma ise va­li­da, lii­ga pin­ge­li­sed tööü­le­san­ded ei so­bi.
Kai­li All­mä­gi rää­gib, et Fa­ce­boo­ki kau­du on lei­tud üks so­biv töö – pe­su­ma­si­na pe­su­kaps­li­te val­mis­ta­mi­ne. Tä­nu ühe­le tut­ta­va­le saa­di ka hel­ku­ri­te pa­ken­da­mi­se hooa­ja­li­ne töö.
MTÜl on ka­vas töö­ta­da väl­ja hin­na­ki­ri, et ko­ha­li­kel ela­ni­kel oleks edas­pi­di või­ma­lik Kuu­sa­lu Hoo­le­la kau­du en­da­le abi­li­si tel­li­da.

Ees­kost­ja mää­rab ko­hus
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas märt­si­kuu is­tun­gil te­ha Har­ju maa­koh­tu­le et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta pii­ra­tud teo­või­me­ga isi­ku­te eest­kost­jaks val­la­va­lit­su­se ase­mel MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la.
Kuu­sa­lu vald on mää­ra­tud eest­kos­tet va­ja­va­te en­dis­te ja prae­gus­te Valk­la hool­de­ko­du ela­ni­ke eest­kost­jaks, ku­na need ini­me­sed on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kud. Prae­gu­seks on suu­rem osa neist suu­na­tud üle Ees­ti teis­tes­se hool­de­ko­du­des­se, ent vald on en­di­selt eest­kost­ja. Kok­ku sel­li­seid ini­me­si nüüd­seks 60.
Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets sel­gi­tas is­tun­gil, et Kuu­sa­lu val­la ees­kos­te­maht on suu­ri­ma­te hul­gas Ees­tis, sel­le­ga kaas­nev töö­koor­mus on hoo­le­kan­de­spet­sia­lis­ti jaoks lii­ga suur. Ku­na vas­ta­valt sea­du­se­le ei mak­sa riik sel­le tee­nu­se eest val­la­le, ei ole mõist­lik võt­ta töö­le eral­di ini­mest. Sa­mas on riik mää­ra­nud sea­du­se­ga, et teis­te­le ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le võib eest­kos­te­ta­va­te va­ra ar­velt mää­ra­ta eest­kos­te­tee­nu­se eest ta­su.
Nüüd­seks on sel­gu­nud, et ees­kos­te­tee­nu­se de­le­gee­ri­mi­ne po­le liht­ne. Uue eest­kost­ja mää­rab ko­hus siis, kui se­ni­ne täh­taeg saab möö­da. Se­ni on ko­hus mää­ra­nud MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ühe ini­me­se eest­kost­jaks, kuid ta­su eest­kos­te eest tu­leb taot­le­da eral­di. Sel­les osas käib prae­gu MTÜ-l Kuu­sa­lu Hoo­le­la koh­tu­ga kir­ja­va­he­tus, ko­hus kü­sib juur­de sel­gi­tu­si. Kuu­sa­lu Hoo­le­la nai­sed kin­ni­ta­vad, et ta­su­ta tee­nust MTÜ pikas perspektiivis osu­ta­da ei saa.
Ma­ria Prääts kin­ni­tab, et MTÜ teeks eest­kost­ja­na roh­kem, kui jõuab val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja, kel on ka pal­ju muid töö­ko­hus­tu­si – MTÜ töö­ta­ja kü­las­taks neid hool­de­ko­dus, tut­vuks ela­mis­tin­gi­mus­te­ga, nii kait­seks nen­de isi­ku­te õi­gu­si olu­li­selt pa­re­mi­ni. Siia­ni on see töö val­la­ma­jas kes­ken­du­nud eest­kos­te­ta­va­te ni­mel koh­tu­ga as­jaa­ja­mi­se­le, ter­vi­se ja tee­nus­te­ga seo­tud do­ku­men­ti­de koos­ta­mi­se­le ning ar­ve­te maks­mi­se­le in­ter­ne­ti­pan­gas, üle­kan­deid teeb hoo­le­kan­des­pet­sia­list – mak­sab ap­tee­gi- ja muud ar­ved, mis saa­de­tak­se tal­le. Kõi­ki eest­kos­te­ta­vaid re­gu­laar­selt kü­las­ta­da eri­ne­va­tes hool­de­ko­du­des käib aja­li­selt üle jõu.
Hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg mär­gib, et kõi­ge loo­gi­li­sem oleks, kui eest­kost­jaks mää­ra­taks lä­he­das­te puu­du­mi­sel see oma­va­lit­sus, kust ini­me­ne on te­ge­li­kult pä­rit. Koh­tu­telt on­gi se­da pa­lu­tud, kuid koh­tu­ni­kud on ot­sus­ta­nud eri­ne­valt.
Mõ­ne isi­ku pu­hul on ko­hus Kuu­sa­lu val­la et­te­pa­ne­kut ar­ves­se võt­nud. Valk­la hool­de­ko­du ühe en­di­se ela­ni­ku eest­kost­jaks mää­ra­ti Kuu­sa­lu val­la ase­mel Nar­va linn, kuid Nar­va vaid­lus­tas ot­su­se. Prae­gu käib sel­les kü­si­mu­ses koh­tu­vaid­lus.

Eelmine artikkelVaga Aia nõ­ge­se- ja naa­di­too­teid aren­da­tak­se Kuu­sa­lu val­las Ka­ha­las
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du