MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la pakub tu­ge töö­tu­ru­le naas­mi­seks

1490

Tu­gii­si­ku või isik­li­ku abis­ta­ja tee­nust ra­has­ta­vad Eu­roo­pa Sot­siaal­fond ning Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se vald.

Mais käi­vi­tus Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se val­las ka­heaas­ta­ne pro­jekt, tööea­lis­te­le ini­mes­te­le, ke­da oleks va­ja ai­da­ta töö­tu­rul pü­si­mi­seks või sin­na naas­mi­seks. Nen­de abis­ta­mi­seks on pro­jek­ti raa­mes prae­gu­seks töö­le võe­tud 8 tu­gii­si­kut.

Vas­ta­valt pro­jek­ti ra­has­tu­se­le ja ees­mär­ki­de­le on või­ma­lik sel pe­rioo­dil abis­ta­da kol­mes val­las ku­ni 60 ini­mest. Ra­has­ta­ja nõue on, et tu­gii­si­ku ja isik­li­ku abis­ta­ja tee­nus peab ka­he aas­ta pä­rast kõi­gis kol­mes val­las jät­ku­ma, kui­gi toe­tus­sum­ma on ku­lu­ta­tud.

Nel­ja kuu­ga on tu­gii­si­kud asu­nud abis­ta­ma kok­ku 30 ini­mest: Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me val­last kum­mast­ki 14 ning Ko­selt 2. Te­ge­vus on ju­ba kand­nud vil­ja, ena­mik klien­ti­dest on nüüd­seks Töö­tu­kas­sas ar­vel, osad ka leid­nud töö. Ini­mes­te­le on või­mal­da­tud ka toe­ta­vaid tee­nu­seid, näi­teks võ­la­nõus­ta­mist või psüh­ho­loo­gi­list nõus­ta­mist. Koos­töö tu­gii­si­ku­ga on va­ba­taht­lik – ini­mes­te­le pa­ku­tak­se abi, te­ma ot­sus­tab, kas soo­vib se­da.    

Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se val­la ühis­taot­lust ra­has­ta­tak­se Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di töö­tu­rul osa­le­mist toe­ta­va­te hoo­le­kan­de­te­ge­vus­te meet­mest „Ea­ka­te, eri­va­ja­dus­te­ga ja toi­me­tu­le­ku­ras­kus­te­ga ini­mes­te ning nen­de pe­re­liik­me­te­le töö­le­saa­mist toe­ta­vad hoo­le­kan­de­tee­nu­sed“. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 288 700 eu­rot, mil­lest toe­tus on 222 175 eu­rot. Val­da­de omao­sa­lus on pe­rioo­di al­gu­ses 15 prot­sen­ti, tu­le­val aas­ta esi­me­ses poo­les 25 ja vii­ma­sel kuuel kuus 35 prot­sen­ti. Kok­ku ku­lub Kuu­sa­lu val­lal omao­sa­lu­seks ka­he aas­ta pea­le ku­ni 29 000 eu­rot.

Tee­nu­se osu­ta­jaks va­li­ti han­ke tu­le­mu­se­na MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la, MTÜ­pool­ne koor­di­naa­tor on Ma­ria Prääts.

Pro­jek­ti­juh­ti­mi­se rii­gi­han­ke või­tis Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus. Pro­jek­ti­juht üt­leb Ju­ta Asu­ja, et Kuu­sa­lu Hoo­le­la osa­les kon­kur­sil ain­sa­na ja esi­tas klien­di koh­ta tee­nu­se kuu­hin­na pak­ku­mu­se. Üht­pi­di on kah­ju, et roh­kem pak­ku­jaid ei ol­nud, kuid teist­pi­di on see te­ma sõ­nul ka vä­ga hea – te­gu on ini­mes­te­ga, kes tun­ne­vad piir­kon­da. MTÜ üks asu­ta­jaid ja ju­ha­tu­se lii­ge Ma­ria Prääts on va­rem töö­ta­nud Kuu­sa­lu val­la hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­na.

Ju­ta Asu­ja: „Se­nis­te klien­ti­de­ni ole­me jõud­nud val­da­de sot­siaal­töö­ta­ja­te abil. Nad tea­vad üld­ju­hul oma piir­kon­na abi­va­ja­jaid häs­ti ning soo­vi­ta­vad se­da tee­nust nei­le. Tee­nu­se pu­hul on vä­ga olu­li­ne oma­va­lit­su­se ja tu­gii­si­ku koos­töö. Sot­siaal­töö­ta­jail ei ole ena­mas­ti või­ma­lik kõi­gi klien­ti­de­ga pi­ke­maa­ja­li­selt in­di­vi­duaal­selt töö­ta­da. Tä­nu pro­jek­ti­le on see või­ma­lus meil prae­gu ole­mas. Sa­mas on kind­las­ti ka neid, kes on sat­tu­nud ras­kus­tes­se, kuid ei ole val­la­maj­ja pöör­du­nud. Jul­gus­ta­me ini­me­si en­dast, oma naab­rist või tut­ta­vast tea­da and­ma. Abi kü­si­mi­ne ei ole hä­bia­si, me kõik või­me min­gil elue­ta­pil va­ja­da kõr­va­list abi, et taas jär­je­pea­le saa­da. Ala­ti ei pea kõi­ge­ga ük­si toi­me tu­le­ma.“

Kuu­sa­lu, Jõe­läht­me ja Ko­se val­la ühisp­ro­jekt on Har­ju­maal ja ka ko­gu Ees­tis üks vä­he­seid. Veel on maa­kon­nas sa­mast meet­mest pro­jek­tid käi­vi­ta­nud ühisp­ro­jek­tid Tal­linn ja Viim­si vald ning Maar­du linn ja Rae vald.

Kuu­sa­lu val­las on pro­jek­ti tu­gii­si­kud li­saks Ma­ria Präät­si­le veel Pil­vi Lõ­he­laid, An­na-Lii­sa Geb­ruk ja An­ne Ma­sing, Jõe­läht­me val­las Tõ­nu Eist­re, El­len Sõ­na­jalg ja Ly­dia Al­lik­soo. Ko­se val­las on tu­gii­sik Eha Le­pik võe­tud val­la­ma­ja töö­ta­ja­te koos­sei­su.

Ma­ria Prääts kir­jel­dab, et ena­mi­kul tu­gii­si­ku­test on ol­nud ka va­ra­sem kok­ku­puu­de sot­siaal­töö­ga: „Pro­jekt al­gas tu­gii­si­ku­te koo­li­tu­se­ga. Klien­ti­de­ga koos­töö on in­di­vi­duaal­ne, sõl­tub konk­reet­sest olu­kor­rast. Mõ­nel on va­ja es­malt ter­vi­se- või elua­se­mep­rob­lee­mid la­hen­da­da, tei­sel do­ku­men­did kor­da saa­da. Olu­li­ne on, et tu­gii­si­ku ja abi­va­ja­ja va­hel oleks usal­dus­lik su­he. Oo­ta­me in­fot, kel­le­le oleks veel sel­list abi va­ja, lä­he­me ko­ha­le, rää­gi­me ini­me­se­ga ning võib ka juh­tu­da, et ühe kü­las­käi­gu­ga piir­du­me­gi, kui näe­me, et ini­me­ne saab ise hak­ka­ma.“