MTÜ Aren­dus­ko­da hak­kab koos­ta­ma uut st­ra­tee­giat

5

Lea­der te­ge­vus­rühm MTÜ Aren­dus­ko­da, mil­le piir­kon­na moo­dus­ta­vad Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, en­di­se Ta­pa val­la ja Hal­ja­la val­la­ga lii­tu­nud en­di­se Vi­hu­la val­la ala ning Lok­sa linn, sai maae­lu­mi­nis­tee­riu­milt 70 500 eu­rot, et koos­ta­da pe­rioo­diks 2023-2027 uus st­ra­tee­gia. Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus sel­gi­tab, et st­ra­tee­gias­se ka­van­da­tud te­ge­vus­test ja ees­mär­ki­dest sõl­tub, mil­lis­tes vald­kon­da­des saab te­ge­vus­rühm tu­le­val pe­rioo­dil ja­ga­da Eu­roo­pa Lii­du maa­piir­kon­da­de aren­da­mi­seks suu­na­ta­vat Lea­der toe­tust. St­ra­tee­gia koos­tab Tii­na Raudla koos­töös Aren­dus­ko­ja liik­me­te­ga. Te­gev­juht li­sab, et kaa­sa saa­vad rää­ki­da ka piir­kon­na teis­te MTÜ­de ja et­te­võ­te­te esin­da­jad – li­saks vald­kond­li­ke­le töög­rup­pi­de­le kor­ral­da­tak­se edas­pi­di ava­lik­ke aru­te­lu­sid, ku­hu on oo­da­tud kõik hu­vi­li­sed. Uus st­ra­tee­gia tu­leb maae­lu­mi­nis­tee­ru­mi­le esi­ta­da hil­je­malt 31. märt­siks 2023. Ok­toob­riks pan­nak­se kok­ku va­hest­ra­tee­gia. Aren­dus­ko­ja­liik­me­te­le kor­ral­da­tud st­ra­tee­gia koos­ta­mi­se ava­koo­so­le­kul tea­tas Tii­na Raudla, et Eu­roo­pa Lii­du Lea­der ra­ha ja­ga­mi­se põ­hi­mõt­teid on muu­de­tud, ees­märk on toe­ta­da kesk­kon­na- ja klii­ma­sõb­ra­lik­ke te­ge­vu­si, bio- ja ring­ma­jan­dust pro­pa­gee­ri­va­te la­hen­dus­te väl­ja­töö­ta­mist, et­te­võt­lu­se aren­da­mist uu­te ta­su­va­te töö­koh­ta­de või in­no­vaa­ti­lis­te la­hen­dus­te kau­du, ko­gu­kon­da­de tu­le­vi­ku­liid­ri­te või­mes­ta­mist, tee­nus­te kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mist ko­gu­kon­da­de­le ning maa­elu po­si­tiiv­se ku­van­di säi­li­ta­mist.

Eelmine artikkelKüla­lii­ku­mi­ne Ala­ve­re moo­di
Järgmine artikkelVal­la toe­tus Ala­ve­re kü­la­le