Mist­ra kä­si­pal­li­mees­kond või­tis Ees­ti MV hõ­be­me­da­li

18
Ees­ti meist­ri­võist­lus­te hõ­be­me­da­li­mees­kond Mist­ra koos tree­ne­ri ja esin­da­ja­te­ga. Fo­to Ar­vi Sirm/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­võist­lus­te kol­me või­du­ni pee­tud fi­naal­see­rias kao­tas Mist­ra mees­kond 1:3 Põl­va Ser­vi­ti­le ning või­tis hõ­be­me­da­li.

Ava­män­gu 22. ap­ril­lil Põl­vas või­tis ko­du­mees­kond 35:26. Tei­ne mäng toi­mus 25. ap­ril­lil Raa­si­kul ja seal toe­ta­sid ko­du­sei­nad Mist­ra mees­kon­da – Põl­va vas­tu saa­vu­ta­ti aja­loo esi­me­ne võit 27:26. Kol­man­da män­gu 28. ap­ril­lil Põl­vas või­tis Ser­vi­ti üle­kaa­lu­kalt 31:15, sa­mu­ti 1. mail toi­mu­nud tun­du­valt ta­sa­vä­gi­se­ma män­gu Ka­le­vi spor­di­hal­lis 32:29.

Mist­ra mees­kon­nas män­gi­sid Mi­ko­la Naum, Ur­mas Rõuk, Aron Lep­pik, Mart­ti Viit­kar, Ma­rek Kop­li, Carl-Eric Ui­bo, Ar­no Va­re, Ar­mis Pris­kus, Jo­han­nes Pa­ju, Mar­tin Jo­hann­son, Ris­to Kii­li, Ser­hii Or­lovs­kyi, Vo­lo­dy­myr Sc­her­ban, Vla­dis­lav Nau­men­ko, Kas­par Lees, Pat­rick Pad­jus, Mar­tin Ne­rut, Rau­no Kop­li, Mar­kus Kask, And­ris Cel­minš, Kas­par Nur­met ja Hen­ri Mar­kus Tak­kis. Mees­kon­na tree­ner on Jü­ri Lepp, esin­da­jad Kert Kä­ha­ri, Alek­san­der Kes­kü­la ja Priit Tamm.

Jü­ri Lepp lu­bas ne­li hooae­ga ta­ga­si värs­ke meist­ri­lii­ga Raa­si­ku/Mist­ra mees­kon­na peat­ree­ne­ri­na, et 2025. aas­tal män­gib mees­kond fi­naa­lis. Äs­ja­se hõ­be­me­da­li­või­du jä­rel mee­nu­tas ta, et ASi Mist­ra-Au­tex juht Priit Tamm pak­kus 5 aas­tat ta­ga­si, et teeks Põh­ja-Ees­tis­se tu­ge­va mees­kon­na, kes hak­kab Põl­va Ser­vi­ti­le vas­tu: „Ta­sa­pi­si ole­me sin­na­poo­le lii­ku­nud. Loot­sin, et jõua­me fi­naa­li kii­re­mi­ni, aga kon­ku­rents on eel­ne­va­tel aas­ta­tel ol­nud üs­na tu­gev.“

Tree­ner üt­les, et alus­tas viis aas­tat ta­ga­si mu­jalt üle jää­nud män­gi­ja­te­ga, järk-jär­gult on Raa­si­kult ja Tal­lin­nast män­gi­jaid juur­de võe­tud. Um­bes nel­jan­dik män­gi­jaid on Raa­si­ku val­last, li­saks Tal­lin­nast ja mu­jalt, ka Uk­rai­nast. Tree­ni­tak­se Raa­si­kul, Aru­kü­las ja Tal­lin­nas. Võist­kon­na spon­sor on AS Mist­ra-Au­tex.

Det­semb­ris või­tis Mist­ra Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed. Tree­ner usub, et ka meist­ri­võist­lus­te vii­ma­ses män­gus oli mees­kon­nal või­du­või­ma­lus: „Kah­juks on mees­tel ol­nud pä­ris pal­ju vi­gas­tu­si. Loo­da­me, et järg­mi­seks hooa­jaks on kõik ter­ved ja ole­me tu­ge­va­mad. Tee­me tööd sel­le ni­mel, et tul­la Ees­ti meist­riks.“

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelTee­me Ära tal­gu­koh­ti oli enim Raa­si­ku val­las