Minu esi­me­sed po­liitt­rii­bu­li­sed

1085

MAR­TI HÄÄL,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge
va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­sel is­tun­gil, 31. ok­toob­ril va­li­ti mind volikogu esi­me­heks na­pilt küm­ne poolt­hää­le­ga, üks hää­le­tus­se­del oli ri­ku­tud ja ka­hek­sa vo­li­nik­ku ei toe­ta­nud mi­nu kan­di­da­tuu­ri. Vo­li­ko­gu 13. det­semb­ri is­tun­gil tea­ta­sin ma ta­ga­sias­tu­mi­sest, see­tõt­tu 28. det­semb­ri is­tun­gi esi­me­se päe­va­kor­ra­punk­ti am­men­du­mi­sel lõp­pes sel­leks kor­raks mi­nu roll vo­li­ko­gu esi­me­he­na. Pa­ras aeg te­ha kok­ku­võt­teid nen­de ka­he kuu õp­pe­tun­di­dest.

Kui mul­le tegid eri­ne­va­d isi­ku­d pärast valimistulemuste selgumist et­te­pa­ne­ku kan­di­dee­ri­da vo­li­ko­gu esi­me­heks, ei ol­nud mul sel­le töö osas min­geid vahetuid ko­ge­mu­si ega ee­lar­va­mu­si. En­da­le oma­selt võt­sin väl­ja­kut­set en­tu­siast­li­kult, kon­sul­tee­ri­sin paa­ri tut­ta­va­ga, kes vo­li­ko­gu esi­me­he­na olid va­rem te­gut­se­nud, tut­vu­sin vo­li­ko­gu eel­mi­se nel­ja aas­ta is­tun­gi­te pro­to­kol­li­de­ga ning vo­li­ko­gu tööd puu­du­ta­va­te sea­dus­te ja Kuu­sa­lu val­la mää­rus­te­ga.

Olin li­gi 25 aas­ta jook­sul juh­ti­nud vä­ga eri­ne­vaid pro­jek­te, koo­so­le­kuid ja or­ga­neid – äriü­hin­gu­te, mit­te­tu­lun­du­s­ü­hin­gu­te, sih­ta­su­tus­te ju­ha­tus­test ja nõu­ko­gu­dest ku­ni ava­li­kõi­gus­li­ke or­ga­ni­sat­sioo­ni­de ja lii­tu­de juh­tor­ga­ni­te või bör­siet­te­võ­te­te ava­li­ke üld­koo­so­le­ku­te­ni. Aga mul­le tun­dus ko­he, et volikogu juhtimine saab ole­ma hoo­pis teist­su­gu­ne ko­ge­mus. See­tõt­tu sead­sin kan­di­dee­ri­mi­sel tin­gi­mu­seks, et vo­li­ko­gu asee­si­me­heks va­li­taks Kris­to Pa­lu, kel­le­ga saak­si­me mees­kon­na­na vo­li­ko­gu­ eestseisuse tööd te­ha ja is­tun­geid et­te val­mis­ta­da.

Alus­tu­seks kon­sul­tee­ri­si­me kõi­gi Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus esin­da­tud po­lii­ti­lis­te jõu­du­de­ga. Va­li­mi­sed võit­nud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du sõ­num oli sel­ge, va­li­mis­tu­le­mus an­dis nei­le ene­se­kind­lu­se jät­ka­ta se­ni­sel kur­sil. Meie va­li­mis­lii­du ma­ni­fes­ti põ­hi­lu­ba­du­sed olid aga seo­tud muu­hul­gas muu­tus­te­ga val­la juh­ti­mi­ses, seetõttu jät­ka­si­me kon­sul­tat­sioo­ne üle­jää­nud kuue vo­li­ni­ku­ga va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning EK­RE, Kes­ke­ra­kon­na ja Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja­dest. Mõ­ne nä­da­la­ga oli sel­ge, et väär­tu­se­li­ne ühi­so­sa on meil valimisliidu Arenev Kuusalu Vald vo­li­ni­ke­ga kõi­ge suu­rem ja par­tei­de esin­da­ja­te soo­vid olid ko­ha­ti lausa tei­ne­teist ja meie põhieesmärke vä­lis­ta­vad ehk nen­de stabiilse toe­tu­se­ga muu­tus­te el­lu­vii­mi­sel ar­ves­ta­da kah­juks ei saa.

Tu­li tun­nis­ta­da, et see­kord­ne va­li­mis­tu­le­mus oli loo­nud olu­kor­ra, kus häid kom­bi­nat­sioo­ne enam laual ei ol­nud. Sel­le­le vaa­ta­ma­ta al­ga­ta­si­me ko­he val­la­va­ne­ma va­li­mi­se ava­li­ku kon­kur­si ja vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­se, et an­da en­dast pa­rim vo­li­ko­gu töö­le­ra­ken­da­mi­seks ning val­la aren­gu si­su­kü­si­mus­te­ni jõud­mi­seks.

Kah­juks näi­ta­sid päe­va­kor­ra pro­tes­ti­mi­ne, ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te va­li­mi­se tor­pe­dee­ri­mi­ne ja ta­gant­jä­re­le vaid­lus­ta­mi­ne, hääletussedelite rikkumised, aru­pä­ri­mi­sed uue­le vo­li­ko­gue­si­me­he­le eel­mi­se val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se osas ja muu int­rii­git­se­mi­ne is­tun­gi­te va­he­li­sel ajal, et vo­li­ni­ke ena­mu­se te­ge­vu­se konst­ruk­tiiv­su­sest meie ühi­se as­ja – val­lae­lu eden­da­mi­se – hu­vi­des ei ole mõ­tet unis­ta­da­gi.

See­tõt­tu koos­ta­si­me en­ne val­la­va­ne­ma va­li­mi­se 13. det­semb­ri is­tun­git Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe pro­jek­ti ja saat­si­me kõi­gi­le va­li­mis­lii­tu­de esin­da­ja­te­le, et jõu­da vä­he­malt viie­teist­küm­ne vo­li­ni­ku jaoks so­bi­va koos­töö­mu­de­li­ni. Suu­rem ees­märk on mui­du­gi, et juh­ti­mis­põ­hi­mõt­ted sel­les do­ku­men­dis saak­sid va­li­mis­perioodi-üle­seks ega sõl­tuks iga­kord­sest va­li­mis­tu­le­mu­sest.

Sa­mu­ti te­gi­me ennetavalt tea­ta­vaks, et valimisliidu Ühi­ne Ko­du kan­di­daa­di vallavanemaks va­li­tuks osu­tu­mi­sel as­tu­me vo­li­ko­gu juh­ti­mi­sest ta­ga­si ja val­la­va­lit­su­se moodustamine jääb Ühi­se Ko­du po­lii­ti­li­seks vas­tu­tuseks. Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­kast sõl­tu­ma­tu kan­di­daa­di va­li­tuks osu­tu­mi­sel oleks ol­nud sel­les kee­ru­li­ses po­lii­ti­li­ses olu­kor­ras val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se­ni jõud­mi­ne mõis­ta­gi eel­kõi­ge meie vas­tu­tus. Kah­juks ta­ker­du­sid lä­bi­rää­ki­mi­sed põ­hi­mõt­te­lis­tes­se eri­meel­sus­tes­se val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­mi­se osas.

Liht­sus­ta­tult on meie läh­te­koht, et va­li­mis­tel enim hää­li saa­nud kan­di­daadist peaks saama vo­li­ko­gu esi­mees ning val­la­va­nem ja abi­val­la­va­ne­mad võik­sid ol­la ko­ha­li­ku po­lii­ti­ka vä­li­sed ava­li­ku kon­kur­si kor­ras lei­tud kogemustega ­ju­hid ja oma valdkonna spetsialistid. Val­la­va­lit­su­se üle­jää­nud liik­med olek­sid ko­ha­li­kud po­lii­ti­kud pro­port­sio­naal­selt esin­da­tu­se­le vo­li­ko­gus, üks val­la­va­lit­su­se lii­ge iga viie vo­li­ni­ku koh­ta. Kok­ku oleks vallavalitsuses sellisel juhul ku­ni 6 lii­get, mak­si­maal­selt kolm neist po­lii­ti­kud. Kui­võrd val­la­va­ne­maks va­li­ti 13. detsembri istungil Ühi­se Ko­du po­lii­tik, siis te­ma on­gi Ühi­se Ko­du viie vo­li­ni­ku esin­da­ja val­la­va­lit­su­ses ja üle­jää­nud kaks val­la­va­lit­su­se lii­get peak­sid jää­ma üle­jää­nud vo­li­ni­ke esin­da­da.

Meie olek­si­me ee­lis­ta­nud ko­ha­li­ku po­lii­ti­ka vä­list ja värs­ket val­la­va­ne­mat, sest mitmed lähiajal vallavanema ees seisvad väljakutsed ei pruugi ainult populaarseid otsuseid endaga kaasa tuua. Aga me usume, et ka sel­li­sel ku­jul on või­ma­lik eda­si­mi­ne­kuks va­ja­lik ta­sa­kaal saa­vu­ta­da. Kas see ka teis­te­le vo­li­ni­ke­le so­bib, sel­gub loo­de­ta­vas­ti ju­ba vo­li­ko­gu 17. jaa­nua­ri is­tun­gil.

Mi­da õpet­lik­ku saab sel­lest ka­hest kuust jä­rel­da­da? Esi­teks on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu koosseisu ena­mus val­mis pi­gem jät­ka­ma se­ni­sel moel, kui ris­ki­ma uut moo­di te­ha. Eks see inimlikult on ju isegi mõistetav, aga niimoodi valla arengus uut kvaliteeti ei loo. Hir­mu­tav oli pä­rast va­li­mi­si kuul­da ühe vo­li­ni­ku sei­su­koh­ta, et kui­da­gi peab ta ju ta­ga­si saa­ma va­li­mis­kam­paa­nias ku­lu­nud ra­ha. Ise läh­tu­sin põ­hi­mõt­test, et vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­rid, kui soo­vid mi­da­gi an­da val­la aren­gu­le, mit­te saa­da. Samamoodi jätkumisest on isik­li­kult mui­du­gi vä­ga kah­ju, sest 27 aas­tat et­te­võt­ja ja ad­vo­kaa­di­na on mind praktikas veen­nud, see mis tõi meid siia, eda­si kind­las­ti ei vii.

Tei­seks on val­la aren­guks va­ja lah­ti saa­da isi­ku­kul­tu­sest ja too­li kao­ta­mi­se hir­must ehk nii­ni­me­ta­tud toi­tu­mi­sa­he­last. Edu­kas et­te­võt­ja läh­tub ta­va­li­selt liht­sast reeg­list. Pal­ga­ta tu­leb konk­reet­se töö jaoks en­dast pa­re­maid ini­me­si ja lii­ga kauaks sa­ma­le po­sit­sioo­ni­le ei to­hiks kee­gi jää­da. Te­kib mu­ga­vust­soon ja värs­ke­te idee­de puu­dus. Eri­ti olu­li­ne on see ju­ba tä­na ja ka lä­hi­tu­le­vi­kus, ar­ves­ta­des, kui kii­res­ti muu­tu­vas maail­mas me ela­me. Sel­les val­gu­ses ei ole mi­nu jaoks värs­kelt va­li­tud val­la­va­ne­ma is­tu­mi­ne kor­ra­ga ka vo­li­ni­ku too­li mit­te ju­rii­di­li­ne nüanss, vaid suhtumise ja ee­ti­ka kü­si­mus.

Kol­man­daks peak­sid vo­li­ni­kud peeg­lis­se vaa­ta­ma ja jä­re­le mõt­le­ma, mis man­daa­di on nad oma va­li­ja­telt kü­si­nud ja saa­nud. Kas kee­gi on va­li­mis­tel lu­ba­nud ol­la opo­sit­sio­nis ja eba­konst­ruk­tiiv­ne? Se­nis­te va­na­koo­li või­mu­män­gu­de­ga on ju­ba jää­da­valt kao­ta­tud värs­ke­te ja len­nu­ka­te idee­de­ga vo­li­nik Ras­mus Me­ri­voo. Mait Kröönst­röm pea­tas oma man­daa­di, kui­võrd ei us­ku­nud enam muu­tus­te või­ma­lik­ku­ses­se. Kes on järg­mi­ne oh­ver?

Miks ma esi­me­se ta­ga­si­löö­gi pu­hul ko­he loo­bu­sin, on mi­nult kü­si­tud? Ma ei ole mil­lest­ki loo­bu­nud, vo­li­ko­gu esi­me­he­na ei suut­nud vo­li­ko­gu sel­les koos­sei­su va­ja­lik­ku muu­tust esi­le kut­su­da ja koos uue va­na val­la­va­ne­ma­ga se­ni­sel kur­sil jät­ka­mi­seks ei ole mul oma va­li­ja­telt man­daa­ti. Aga me­re­val­la ja ha­ri­dus­tee­mad on mul­le jät­ku­valt vä­ga hin­ge­lä­he­da­sed, neis kü­si­mus­tes olen edas­pi­di kind­las­ti eba­mu­ga­valt ak­tiiv­ne vo­li­nik. Eks me siis näe, kel­le po­liitt­rii­bu­li­sed need lõ­puks on.

Eelmine artikkelLok­sa pe­rears­ti jär­je­kord­ne kon­kurss
Järgmine artikkelTei­vas­hüp­pe GP etap­pi­de tu­le­mu­si