Minis­tri et­te­pa­ne­kud ei veen­nud Har­ju oma­va­lit­sus­juh­te

47
Re­gio­naal­mi­nis­ter MA­DIS KAL­LAS põh­jen­das oma­va­lit­sus­te tu­lu­baa­si üm­ber­ku­jun­da­mist va­ja­du­se­ga saa­vu­ta­da suu­rem ta­sa­kaal: „Loo­me ka teis­tes­se piir­kon­da­des­se täien­da­vat või­me­kust te­ha in­ves­tee­rin­guid. Prae­gu te­hak­se 85 prot­sen­ti era­sek­to­ri in­ves­tee­rin­gu­test Har­ju­maa­le, 15 prot­sen­ti üle­jää­nud maa­kon­da­des­se.“

Oma­va­lit­sus­te tu­lu­baa­si üm­ber­ku­jun­da­mi­se­ga kao­tab kõi­ge roh­kem Har­ju­maa ning siis lä­heb üht­la­selt vi­let­salt Ees­ti kõi­gil oma­va­lit­sus­tel, tõ­de­sid Har­ju­maa val­la­ju­hid koh­tu­mi­sel re­gio­naal­mi­nist­ri­ga.

Re­gio­naal­mi­nis­ter Ma­dis Kal­las rää­kis kol­ma­päe­val, 28. veeb­rua­ril HO­Li nõu­päe­val Ani­ja mõi­sas plaa­ni­dest Ees­ti oma­va­lit­sus­te tu­lu­baa­si üm­ber ja­ga­mi­sel. Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed, kel­lest suur osa kao­tab pla­nee­ri­tud muu­da­tus­te­ga tu­lu­sid, on saat­nud re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le ühi­se kir­ja. Sel­les on muu­hul­gas öel­dud, et tu­lu­baa­si üm­ber­ja­ga­mi­sel te­kib Ees­tis se­ni­sest veel roh­kem oma­va­lit­su­si, kes ei saa hak­ka­ma sea­dus­test tu­le­ne­va­te ko­hus­tus­te­ga. Sa­mas ma­hus tee­nus­te osu­ta­mi­seks va­ja­vad oma­va­lit­su­sed vä­he­malt sa­mas ma­hus ra­has­tust, sel­le vä­hen­da­mi­sel ka sea­du­sest tu­le­ne­va­te üle­san­ne­te vä­hen­da­mist, kir­ju­ta­sid oma­va­lit­sus­ju­hid. Märgiti ka, et puudub analüüs, miks osa omavalitsusi on raskustesse sattunud ja kuidas pakutud lahendused neid aitavad.

Maa­maks ja ko­ha­li­kud mak­sud
Ma­dis Kal­las kõ­ne­les Ani­jal, et käe­so­le­val aas­tal an­tak­se oma­va­lit­sus­te­le es­ma­kord­selt osa pen­sio­ni­de tu­lu­mak­sust, kuid vä­hen­da­ti nei­le ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust an­ta­vat osa: „Sel­le, mis võ­ta­me ära füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­sust, an­na­me juur­de pen­sio­ni­tu­lust.“

Se­ni said oma­va­lit­su­sed 11,96 prot­sen­ti füü­si­li­se isi­ku tu­lu­mak­sust, tä­na­vu saa­vad 11,89 prot­sen­ti ja li­saks 2,5 prot­sen­ti pen­sio­ni­de bru­to­tu­lust. Prae­gu­se ka­va jär­gi peak­sid need prot­sen­did 2027. aas­taks võrd­sus­tu­ma 10,05 prot­sen­di juu­res.

Oma­va­lit­su­ste fi­nant­sau­to­noo­mia suu­ren­da­mi­seks on rii­gil plaa­nis an­da nei­le roh­kem õi­gu­si mak­su­de keh­tes­ta­mi­sel. Sel­le­ga võik­sid mi­nist­ri ar­va­tes eel­kõi­ge Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed saa­da oma ee­lar­ve­tes­se täien­da­vaid tu­lu­sid.

Maa­mak­su osas on plaan tõs­ta muu maa ehk äri-, toot­mis- ja trans­por­di­maa mak­su­mää­ra se­ni­selt 1 prot­sen­dilt 2 prot­sen­di­le. Kaa­lu­mi­sel on, kas ja kui pal­ju tõs­ta maa­mak­su aas­ta­se kas­vu pii­ri, mis se­ni on 10 prot­sen­ti aas­tas, an­da pii­ran­gu üle ot­sus­ta­mi­ne oma­va­lit­sus­te­le või pii­rang hoo­pis kao­ta­da. Ko­du­a­lu­se maa pin­da­la­põ­hi­ne mak­su­va­bas­tus plaa­ni­tak­se asen­da­da sum­ma­põ­hi­se mak­su­­va­bas­tu­se­ga, mil­le ot­sus­ta­mi­s­õi­gus an­tak­se oma­va­lit­sus­te­le.

Li­saks soo­vi­tak­se an­da oma­va­lit­sus­te­le õi­gus keh­tes­ta­da ko­ha­lik­ke mak­se – sä­tes­ta­da sot­siaal­se ta­ris­tu aren­dus­ta­su reeg­lid, õi­gus ko­gu­da näi­teks tu­ris­mi­mak­su või saar­tel sis­se­sõi­du­ta­su, lin­na­des um­mi­ku­mak­su, mää­ra­ta jäät­me­ta­su ning ot­sus­ta­da kesk­kon­na­ta­su­de suu­ru­se üle.

Meet­me­te­na, kui­das la­hen­da­da kii­re kas­vu­ga piir­kon­da­de prob­lee­me, eel­kõi­ge va­ja­dust uu­te las­teae­da­de-koo­li­de jä­re­le, ni­me­tas Ma­dis Kal­las CO2 ra­ha ka­su­ta­mist kas­vu­piir­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­se kat­mi­seks ning in­ves­tee­ri­mis­kom­po­nen­di li­sa­mist koo­li­de pea­ra­ha ar­ves­tus­se. Vii­ma­ne mõ­ju­tab eel­kõi­ge kes­kus­te oma­va­lit­su­si, kus pa­ku­tak­se koo­li­tee­nu­seid ka üm­ber­kaud­se­te­le val­da­de­le.

Har­ju­maa oma­va­lit­sus­juh­te mi­nist­rilt kuul­du üm­ber mõt­le­ma ei pan­nud. Rae val­la­va­nem Ma­dis Sa­rik sõ­nas, et nen­de ela­ni­kest on pen­sio­nä­re vaid 10 prot­sen­ti ning oma­va­lit­sus­te tu­lu­baa­si üm­ber­ja­ga­mi­se­ga jääb val­lal nel­ja aas­ta­ga saa­ma­ta 11 mil­jo­nit eu­rot. Ta tõ­des, et mi­nist­ri ni­me­ta­tud ühe­gi meet­me­ga nad se­da ta­ga­si ei saa.

„Ra­ha ära­võt­mi­ne Har­jumaa­ piir­kon­nast on vä­ga va­lus. Me ei sup­le siin suur­tes ra­ha­hun­ni­ku­tes, ka meil on tänavu eel­ar­ve­te kok­ku­saa­mi­ne vä­ga ras­ke, in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­sed suu­red, nen­de el­lu­vii­mi­ne üli­malt kee­ru­li­ne,“ sõnas Jõe­läht­me val­la­va­nem An­dus Um­bo­ja.

Ta tõi väl­ja, et oma­va­lit­sus­te tu­lu­baa­si ar­vu­ta­mi­se va­le­mi­tes ei ole lap­si, sest ne­mad ei tee­ni tu­lu, aga just lap­si on Har­ju­maal kõi­ge roh­kem. Li­saks ni­me­tas, et Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te­le on toe­tusp­rog­ram­mi­de omao­sa­lu­sed tun­du­valt suu­re­mad kui ko­gu üle­jää­nud Ees­tis. Ko­se val­la­va­nem De­mis Voss ar­vas, et üle tu­leks vaa­da­ta kõik­või­ma­li­kud nor­ma­tii­vid – näi­teks kui va­rem pii­sas las­teae­da­des ühe lap­se koh­ta 2,5 ruut­meet­rist põ­ran­da­pin­nast, siis nüüd keh­tib 4 ruut­meet­ri nõue. Sel­li­seid nor­ma­tii­ve on pä­ris pal­ju, oma­va­lit­sus­te jaoks tä­hen­dab see ra­ha, tõ­des ta.

Eelmine artikkelMet­sa­fil­mi ta­sub vaa­da­ta
Järgmine artikkelMAR­JE VIIR­MANN või­tis esi­koh­ti MMil, ANETT LII­SA PARTS Põh­ja­maa­de noor­te­võist­lus­tel