Mini Coo­pe­ri kest­vus­u­ju­mi­se võist­lus põ­hi­koo­li las­te­le

1210
Mini Cooperi kestvusujumise võistlus Kuusalus.

KAD­RI IDA­VAIN

6. märt­sil toi­mus Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las ju­ba mit­men­dat kor­da Mi­ni Coo­pe­ri ni­me kan­dev kest­vu­su­ju­mi­se võist­lus las­te­le. Võist­lu­sel mõõ­de­tak­se, mi­tu meet­rit suu­dab kee­gi lä­bi­da kuue mi­nu­ti jook­sul. Tä­na­vu osa­les re­kor­darv lap­si – 103. Osa­le­ja­te hul­gas oli nii Kuu­sa­lu kui Lok­sa uju­mis­tree­nin­gu­te õpi­la­si, pur­je­ta­mi­se tree­ning­rüh­ma lap­sed, aga ka mõ­ni las­teaia-ea­li­ne laps.

Va­nu­sek­las­si­de pa­ri­mad tu­le­mu­sed olid järg­mi­sed. 1.-2. klas­si tüd­ru­kud: He­li­na Hap­sa­lo 323, Ma­ri­li Per­del 270 ja Ja­ne-Ly Miil 265 meet­rit.

1.-2. klas­si poi­sid: Ric­hard Ki­vi­rand 298, Ch­ris Oli­ver Link 272 ja Ro­bin Mik­son 271 meet­rit.

3.-4. klas­si tüd­ru­kud: Kir­ke Klem­mer 344, Lee­let Tum­me­leht 314 ja He­le­na Hap­sa­lo 303 meet­rit. 3.-4. klas­si poi­sid: Mar­kus Laar 356, Karl-Se­bas­tian Aun 346 ja Se­bas­tian Id­nurm 333 meet­rit.

5.-6. klas­si tüd­ru­kud: Jo­han­na Sü­da 442, Em­ma So­fia Loo­tus 434 ning Li­set­te ja Ma­ri­liis Tiits mõ­le­mad 400 meet­rit. 5.-6. klas­si poi­sid: Uku Trol­la 389, Kas­par Klem­mer 387 ja Leo­nard Ar­tur Va­tu­nen 310 meet­rit.

7.-9. klas­si tüd­ru­kud: Maar­ja Kat­he­ri­ne Link 461, Lau­ra Mu­rel 423 ja Ker­tu Sei­no­ja 358 meet­rit. 7.-9. klas­si poi­sid: Mikk Kir­si­maa 447, Mar­tin-Eric Lipp 446 ja Ra­nel Lii­va­mä­gi 383 meet­rit.

Kok­ku uju­ti 27 458 meet­rit, üld­jär­jes­tu­ses või­tis esi­ko­ha Maar­ja Kat­he­ri­ne Link 461 meet­ri­ga, tal­le järg­ne­sid Mikk Kir­si­maa 447 ja Mar­tin-Eric Lipp 446 meet­ri­ga.

Võist­lu­se kor­ral­das Ind­rek Sei Uju­mis­kool, au­hin­da­de eest tä­na­vad kor­ral­da­jad lap­se­va­ne­maid.

Eelmine artikkelHEI­KI VUN­TUS: „Lea­de­ri­ga on Aren­dus­ko­ja piir­kon­da tul­nud üle 6 mil­jo­ni eu­ro.“
Järgmine artikkelRaa­si­ku vald veel jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­ta