Mil­lest sel­li­ne hin­nang koroonahaigete arvule Kuusalu vallas ja Loksa linnas?

886
MAIT KRÖÖNSTRÖM.

Ütle­si­te Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi lõ­pus möö­du­nud nel­ja­päe­val, et Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn on ko­roo­na­hai­ge­te ar­vu poo­lest Ees­ti esi­rin­nas. Mil­lest sel­li­ne hin­nang?

Vas­tab Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik MAIT KRÖÖNST­RÖM: „Mi­na ei ni­me­ta­nud Kuu­sa­lu val­la ega ka Lok­sa lin­na koh­ta hai­ge­te numb­reid Üt­le­sin se­da seo­ses sel­le­ga, et saat­sin vo­li­ko­gu is­tun­gi kok­ku­kut­su­ja­le e-kir­ja­ga pal­ve kor­ral­da­da elekt­roo­ni­li­ne is­tung, ku­na olin is­tun­gi toi­mu­mi­se ajal Põh­ja re­gio­naal­se krii­si­ko­mis­jo­ni staa­bis öö­päe­va­ring­ses val­ves, mi­nu üle­san­ne viie­päe­va­se val­ve ajal oli suht­le­mi­ne ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga. Pi­din leid­ma is­tun­gil osa­le­mi­se ajaks en­da­le staa­pi asen­da­ja ning pea­mi­ne oli, et seo­ses CO­VID-19 vii­ru­sest tin­gi­tud eri­olu­kor­ra­ga tu­leb väl­ti­da rah­va­ko­gu­ne­mi­si ja viia ris­kid mi­ni­maal­seks. Tu­leb ol­la et­te­vaat­lik, ini­me­ne sa­ge­li ei tea, et on vii­ru­se­kand­ja.

Oma tööa­la­selt olen tead­lik ka juh­tu­mi­test, kus pääst­ja­tel on oma tööst tu­le­ne­valt tul­nud te­ge­le­da sel­lis­te sünd­mus­te la­hen­da­mi­se­ga, kus hil­jem on sel­gu­nud, et kan­na­ta­nu osu­tus CO­VID-19 po­si­tiiv­seks. Mi­da vä­hem on ini­mes­te­va­he­li­si kon­tak­te, se­da kind­lam on, et vii­rus ei le­vi eda­si.

And­me­te edas­ta­mi­se­ga ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le te­ge­leb ter­vi­sea­met vas­ta­valt sea­du­ses et­te­näh­tu­le. Mee­dias ka­jas­ta­tud and­me­te ko­ha­selt on kõi­ge roh­kem CO­VID-19 hai­ges­tu­nuid Saa­re­maal, ar­vu­li­selt järg­mi­ne on Har­ju­maa.“

Eelmine artikkelRaa­ma­tuid saab lae­nu­ta­da ka erio­lu­kor­ra ajal
Järgmine artikkelLoomad vajavad abi ka kriisi ajal