Mil­li­sed on teie val­la/lin­na jaoks suu­ri­mad väl­ja­kut­sed 2018. aas­tal?

1281

6 arvi karotam-2Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM: „Ani­ja val­la üks suu­ri­m väl­ja­kut­se ala­nud aas­tal on Eu­roo­pa Lii­du ja rii­gi toe­tus­te abil viie suu­rin­ves­tee­rin­gu el­lu­vii­mi­ne. Need on Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ja Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia re­no­vee­ri­mi­ne ning Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si res­tau­ree­ri­mi­ne, Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee ning Aeg­vii­du de­poo­hoo­nes­se ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se ra­ja­mi­ne.

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pro­jekt on val­mis, kui see on saa­nud va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed, kuu­lu­ta­me väl­ja ehi­tus­han­ke ja aas­ta lõ­puks peab ole­ma meil kor­ra­lik ter­vi­se­kes­kus. Ala­ve­re las­teaia pro­jek­tee­ri­mi­ne käib, sü­gi­seks saab hoo­ne re­no­vee­ri­tud. Ani­ja mõi­sa hak­ka­me tä­na­vu re­konst­ruee­ri­ma, see saab val­mis 2019. aas­ta lõ­puks. Aeg­vii­du piir­kon­nas ra­ja­me sel aas­tal li­gi 4 ki­lo­meet­ri pik­ku­se Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee. Pro­jekt on val­mis, pea­gi kuu­lu­ta­me väl­ja ehi­tus­han­ke. Aeg­vii­du en­di­ses­se de­poo­hoo­nes­se tee­me sel aas­tal ter­vi­ses­por­di­kes­ku­se, lä­hia­jal kuu­lu­ta­me väl­ja pro­jek­tee­ri­mis­han­ke.

Võr­rel­des eel­mi­se­ga ka­he­kor­dis­ta­me sel aas­tal in­ves­tee­rin­guid kü­la­tee­de kor­da­te­ge­mis­se. See on tä­na­vu üks olu­li­ne prio­ri­teet, mis oli va­li­mis­tel osa­le­nud kõi­gi ni­me­kir­ja­de ees­mär­ki­des esip­laa­nil.
Täh­tis üle­san­ne on uu­se­la­mua­ren­dus­te al­ga­ta­mi­ne. Keh­ra Põh­ja tä­na­va de­tailp­la­nee­ring on val­mis, nüüd ka­vat­se­me taot­le­da rii­gilt maad mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se, see­jä­rel kuu­lu­ta­da väl­ja kon­kur­si, et lei­da aren­da­ja, kes hak­kaks ra­ja­ma sin­na kor­ter- ja ri­da­ma­ju. Loo­da­me, et ke­va­deks on aren­da­ja ole­mas.

Suur väl­ja­kut­se on ka Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne.“

7 Urmas Kirtsi-2Kuu­sa­lu val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI: „Kind­las­ti on va­ja val­la juh­ti­misst­ruk­tuu­rid töö­le saa­da, komp­lek­tee­ri­da vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid. Jät­ka­me lä­bi­rää­ki­mi­si ja loo­dan, et jõua­me tu­le­mu­se­ni. Suu­rim väl­ja­kut­se ala­nud aas­tal on Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­nap­pu­se la­hen­da­mi­ne, sest 1. sep­temb­rist ei ma­hu kõik klas­sid enam koo­li­maj­ja ära, tu­leb lei­da li­sa­pin­da. Kol­mas olu­li­ne väl­ja­kut­se on sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja val­mi­se­hi­ta­mi­ne, sest ajag­raa­fik on pin­ge­li­ne. Riik on sel­leks ra­ha lu­ba­nud ning sü­gi­se lõ­puks peab hoo­le­kan­de­ma­ja ole­ma ehi­ta­jalt vas­tu võe­tud. Ees on veel mit­med va­ja­li­kud aru­te­lud – val­la­tee­de aren­gu­ka­va, põ­hi­mää­rus ja ka val­la aren­gu­ka­va va­ja­vad uuen­da­mist.“

 

 

 

 

8 värner lootsmann-2Lok­sa lin­na­pea VÄR­NER LOOTS­MANN: „Üle­san­ne on jõu­da Lok­sal sel­le ku­ri­kuul­sa ne­to­võ­la­koor­mu­se­ga nõu­ta­va 60 prot­sen­di sis­se ja sin­na me ka jõua­me. Tei­seks tu­leb min­na lõ­pu­ni soo­ja­to­rus­ti­ke re­no­vee­ri­mis­e­ga ning koos­töös soo­ja­toot­ja­ga ha­ka­ta te­ge­le­ma uue kat­la­ma­ja ehi­ta­mis­kü­si­mus­te­ga. Eda­si tu­leb lii­ku­da ka uue ter­vi­se­kes­ku­se ra­ja­mi­se­ga ning te­ge­le­da pe­rears­ti­de prob­lee­mi­ga, loo­da­me, et saa­me Lok­sa­le uue pe­rears­ti, kui­gi sel­le­ni lä­heb veel ae­ga. Toe­ta­me ja ai­ta­me iga­ti kaa­sa COOPi ot­su­se­le ehi­ta­da ole­ma­so­le­va kaup­lu­se ase­me­le Lok­sa­le uus kau­ban­dus­kes­kus.“

 

 

 

 

8 ANDRE SEPP-2Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP: „Möö­du­nud aas­ta oli Raa­si­ku val­las re­kor­di­li­ne sün­di­de aas­ta, see­ga on suu­rim väl­ja­kut­se te­gut­se­da las­te ni­mel. Ena­mik te­ge­vu­si val­las on seo­tud aren­gu­ka­va täit­mi­se­ga. Olu­li­ne aas­ta tu­leb ehi­tu­ses, Raa­si­ku võim­la hak­kab pea­gi maast niiöel­da väl­ja tu­le­ma, kor­ra­lik­ku spor­di­saa­li po­le Raa­si­kul ku­na­gi va­rem ol­nud. Plaa­nis on ka Aru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus, Raa­si­ku kerg­liik­lus­tee ning oo­tus-loo­tus, et KIK toe­taks Aru­kül­la ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mist. Mit­meaas­ta­ne tegevus, mis al­gu­se saab, on ka Aru­kü­la staa­dio­ni rajamine. On täh­tis, et kõik need in­ves­tee­rin­gud oleks el­lu vii­dud pi­si­de­tai­li­de­ni kor­rekt­selt ja kva­li­teet­selt. Loo­dan, et vo­li­ko­gu võ­tab uue aas­ta ee­lar­ve rut­tu vas­tu, siis saab ha­ka­ta te­gut­se­ma.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­li­võist­kon­nad võist­le­sid aas­ta­lõ­pu­tur­nii­ril
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku val­la ees­ti ja ve­ne noo­red lõi­mu­sid seik­lus­laag­ris