Miks soo­vi­me val­la­va­ne­ma kon­kurs­si

1405

JAA­NUS KA­LEV,

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees

Val­la­va­ne­ma ins­ti­tut­sioon oma­va­lit­su­ses on ää­re­tult täh­tis. Eel­kõi­ge on val­la­va­nem isik, kes peab el­lu vii­ma vo­li­ko­gu nä­ge­mu­sed, plaa­nid ja soo­vid. Vo­li­ko­gu plaa­nid ja soo­vid tu­le­ne­vad aga oma­va­lit­su­se ela­ni­ke tah­test. Nen­de plaa­ni­de ja soo­vi­de el­lu­vii­mi­seks peab val­la­va­nem kok­ku pa­ne­ma so­bi­va mees­kon­na ja sa­mas and­ma ta­ga­si­si­det vo­li­ko­gu­le.

Pä­rast eel­mi­si kohalikke va­li­mi­si lep­pi­si­me koa­lit­sioo­ni­ga kok­ku kor­ral­da­da Ani­ja val­la­va­ne­ma leid­mi­seks ava­lik kon­kurss. Se­da me ka te­gi­me. Ees­märk oli saa­da val­la­va­ne­maks ini­me­ne, kes os­kab ning ta­hab val­da aren­da­da ja eda­si viia koos­töös vo­li­ko­gu­ga. Ta­gant­jä­re­le jul­gen öel­da, et teh­ti õi­ge va­lik ning väl­jast­poolt tul­nud val­la­va­nem, kes jäi apo­lii­ti­li­seks, tõi val­la­va­lit­se­mis­se uued tuu­led ja suh­tu­mi­se. Ta on tei­nud oma tööd tu­le­mus­li­kult. Kõik see osu­tus või­ma­li­kuks eel­kõi­ge tä­nu sel­le­le, et vo­li­ko­gu oli ee­lar­va­mus­te­ta ja ava­tud ning hin­das ai­nult kan­di­daa­ti­de ideid, suht­lus­vii­si ja eel­ne­vaid töö­ko­ge­mu­si. Va­li­tud val­la­va­nem ei ol­nud seo­tud ühe­gi ko­ha­li­ku po­lii­ti­li­se ühen­du­se­ga ja sai­gi kes­ken­du­da te­ge­mist va­ja­va­te­le as­ja­de­le.

Nüüd on ees uued va­li­mi­sed ja ka val­la­va­ne­ma ame­ti­koht on lah­ti­ne. Olen jät­ku­valt sei­su­ko­hal, et val­la­va­ne­ma ame­tis­se va­li­mi­ne pä­ris kon­kur­si kau­du on oma­va­lit­su­se­le pa­rim la­hen­dus. Uus või ka eel­mi­ne val­la­va­nem saab kan­di­dee­ri­mi­se käi­gus tut­vus­ta­da omi nä­ge­mu­si, mõt­teid ja la­hen­du­si prob­lee­mi­de­le. Sa­mas on te­gu just­kui aren­gu­vest­lu­se­ga tõ­hu­salt toi­mi­vas et­te­võt­tes. Kon­kur­si käi­gus peab ka ame­tis olev val­la­va­nem oma mõt­teid koon­da­ma ja re­vi­dee­ri­ma, te­ge­ma va­he­kok­ku­võt­teid ja sead­ma sih­te uueks nel­ja-aas­ta­seks te­ge­vus­pe­rioo­diks. See an­nab val­la­le uu­si mõt­teid ja ideid. Ei saa vä­lis­ta­da või­ma­lust, et kon­kur­sil tõu­seb esi­le ka mõ­ni uus või­me­kas kan­di­daat. Pä­rast hal­dus­re­for­mi jää­vad mit­med te­gu­sad val­la­va­ne­mad il­ma ame­ti­ko­ha­ta, are­ne­val Ani­ja val­lal oleks hu­vi­tav nä­ha, mil­lis­te uu­te idee­de­ga soo­vik­sid uued kan­di­daa­did val­da juh­ti­da.

Kon­kurss an­nab se­ni­se­le val­la­va­ne­ma­le või­ma­lu­se uu­te kan­di­daa­ti­de­ga võrd­selt esi­ta­da oma ideid val­la aren­gu koh­ta, eel­du­sel, et on ole­mas tu­gev ja üh­te sam­mu as­tuv vo­li­ko­gu.

Oma­va­lit­su­se aren­gut pär­sib kind­las­ti see, kui ole­ma­s­olev val­la­va­nem mää­ra­taks ko­ha­le või nii-öel­da män­gi­taks kon­kur­si kor­ral­da­mist. Kui­das saa­vad mää­ra­jad ol­la kind­lad, et nad on il­mek­si­ma­tud ja tee­vad val­la aren­gu sei­su­ko­halt pa­ri­ma ot­su­se? Mi­nu mee­lest ei soo­vi nad tul­la väl­ja mu­ga­vust­soo­nist, ku­na mää­ra­mis­kri­tee­rium on mi­ne­vi­kust kaa­sa­võe­tud suh­ted ning  saa­vu­ta­tu, mit­te tu­le­vi­kunä­ge­mus.

Uuel vo­li­ko­gul on hea või­ma­lus ava­li­kul kon­kur­sil ana­lüü­si­da kõi­ki kan­di­daa­te ja nen­de ideid, et lei­da oma­va­lit­su­se­le pa­rim juht.

Eelmine artikkelVal­la­va­ne­ma kan­di­daa­di ni­me väl­jaüt­le­mi­ne va­li­mis­tel on ee­lis
Järgmine artikkelHC Keh­ra alus­tas Ees­ti meist­ri- ja ka­ri­ka­võist­lu­si edu­kalt