Miks ei ole Lok­sa linn jät­ku­suut­lik?

2634

Kiri on edastatud Põhja-Eesti haldusreformi komisjonile.

IL­MI TER­NOVS­KA­JA,
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge

1. Ma­ha on müü­dud ob­jek­tid: kat­la­ma­ja, ve­ne güm­naa­sium, ma­jan­dus­kom­bi­naat, turg, las­teaed Sol­nõš­ko, te­ha­se spor­di­saal koos 1/5 me­re­ran­na­ga, pääs­tea­me­ti hoo­ne, koo­li bus­sid, lu­ge­ma­tu arv kor­te­reid ja maa­tük­ke.
2. Aren­gu­ka­va on täit­ma­ta, sa­viau­gud (tii­gid) kor­ras­ta­ma­ta, staa­dion kor­da te­ge­ma­ta, puu­dub kõn­ni­tee Pos­ti tä­na­val. Puu­du­vad kerg­liik­lus­teed Lok­sa lae­va­te­ha­sest Suur­pea­ni, ki­ri­ku juu­rest Ha­ra­ni, Tal­lin­na tä­na­valt ku­ni asu­la lõ­pu­ni ben­sii­ni­jaa­ma juu­res. Me­re­rand ei vas­ta su­vi­tus­hooa­ja nõue­te­le – puu­dub ve­tel­pääs­te.
3. Ela­nik­ke Lok­sal 2728, neist um­bes 70 prot­sen­ti muu­keel­sed.
4. Ees­ti kee­le õpe ela­nik­kon­na­le puu­dub.
5. Töö­ko­had puu­du­vad. Tal­lin­nas­se töö­le­sõit on eba­loo­mu­lik ja mõel­da­ma­tu.
6. Lin­na võ­lad üle­ta­vad kau­gelt lin­na aas­taee­lar­ve. Võ­lad on lin­nal ku­ni 2036. aas­ta­ni.
7. Joo­gi­ve­si halb. Eu­roo­pa Liit eral­das 6,4 mil­jo­nit eu­rot veet­ras­si­de­le ja pu­has­tus­jaa­ma­le. Vee­ran­dil Lok­sa ter­ri­too­riu­mist on veet­ras­sid va­he­ta­ma­ta.
8. Mak­su­maks­ja ra­ha lä­heb Lok­sa lin­naa­met­ni­ke pal­ka­deks – st­ruk­tuu­ri jär­gi on Lok­sal 21 amet­nik­ku, kel­lest 5 il­ma kõrg­ha­ri­du­se­ta ja 6 staa­ži­kad pen­sio­nä­rid.
9. Lin­na­pea palk on 2475 eu­rot kuus, pluss mo­biil­te­le­fo­ni ja lin­na au­to pii­ra­ma­tu ka­su­ta­mi­ne.
10. Sot­siaal­töö on all­pool iga­su­gust ar­ves­tust – hai­ge­te­le ja va­nu­ri­te­le puu­dub ko­du­tee­nus. Eriars­tid on Tal­lin­nas, Tal­lin­nas­se vii­mi­se tee­nus puu­dub. Kor­te­ri­te kom­pen­sat­sioo­ni­de ja toe­tus­te osas puu­dub kont­roll.
11. Ela­ni­ke ar­va­mu­si ei kü­si­ta, puu­du­vad rah­va­koo­so­le­kud. Mi­tu kor­da on Lok­sat kü­las­ta­nud en­di­ne hal­dus­mi­nis­ter Korb, sa­mu­ti pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas. Kah­juks po­le nad su­hel­nud lin­nae­la­ni­ke­ga.
12. Kor­rupt­sioonivõimalus – lin­na­pea abi­kaa­sa (il­ma vas­ta­va ha­ri­du­se­ta kul­tuu­ri­töö­juht) on vo­li­ko­gu asee­si­mees, ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni esi­mees ja kuu­lub peaae­gu igas­se vo­li­ko­gu ja lin­na­va­lit­su­se moo­dus­ta­tud ko­mis­jo­ni.
13. Lok­sal kui lin­nal puu­dub staa­tus.
14. Lin­na ter­ri­too­rium on 3,72 km2, pool sel­lest on hool­da­ma­ta. Val­ge­jõe kal­dad on kor­ras­ta­ma­ta.
15. Ko­ha­lik leht Lok­sa Elu ei an­na adek­vaat­set in­for­mat­sioo­ni. Igas le­hes on lin­na­pea pilt. Kes­ke­ra­kon­na aja­le­hes Lok­sa Elu on kaks põ­hi­tee­mat – lai­ma­mi­ne ja kiit­mi­ne.
Need on pea­mi­sed põh­ju­sed, miks Lok­sa ei ole hal­dus­suut­lik. Olen lõ­pe­ta­nud Lok­sa kesk­koo­li ja ala­tes 1964. aas­tast töö­ta­nud õpe­ta­ja­na. Po­le ku­na­gi ühes­se­gi par­teis­se kuu­lu­nud.
Kiri on edastatud Põhja-Eesti haldusreformi komisjonile.

Eelmine artikkelKomis­jon: jät­ka­ta Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­liit­mist
Järgmine artikkelPIL­LE­RIIN KURG lah­kub hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti ame­tist