Miks ei kor­ral­da­tud Ani­ja val­la ame­ti­koh­ta­de­le kon­kurs­si

1304

Val­la­ma­jast on kü­si­tud, miks ei kor­ral­da­tud Ani­ja val­la­va­lit­su­se va­ba­de­le ame­ti­koh­ta­de­le kon­kurs­si, vaid võe­ti töö­le en­di­sed Aeg­vii­du amet­ni­kud.

Ala­tes 1. jaa­nua­rist töö­ta­vad Ani­ja val­la­va­lit­su­ses ma­jan­duss­pet­sia­list Enn Pung, sot­siaal­töös­pet­sia­list Kris­tel Lään, ehi­tus­re­fe­rent An­ne Ruus, in­fos­pet­sia­list Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov, au­to­juht Vel­lo Joo­na ning kal­mis­tu­vat Ai­me Ja­kob­son. Kõik nad töö­ta­sid va­rem Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­ses, na­gu ka prae­gu­ne abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor, kel­le kin­ni­tas vo­li­ko­gu 22. no­vemb­ril val­la­va­lit­su­se pal­ga­li­seks liik­meks.

Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks lau­sus, et val­la­va­lit­sus on läh­tu­nud uu­te amet­ni­ke töö­le võt­mi­sel nii töö­le­pin­gu­sea­du­sest kui ka ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­du­sest. Ta sel­gi­tas, et pä­rast ok­toob­ris toi­mu­nud ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­si ühi­ne­sid Ani­ja ja Aeg­vii­du vald ning vas­ta­valt ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­du­se­le saab ju­hul, kui ame­tia­su­tu­sed reor­ga­ni­see­ri­tak­se ja kin­ni­ta­tak­se uus st­ruk­tuur, viia amet­ni­kud ja töö­ta­jad, kel­le üle­san­ded an­ti uue­le asu­tu­se­le, nen­de en­di nõu­so­le­kul üle uu­de asu­tus­se. Sel­li­sel ju­hul kon­kurs­si ei kor­ral­da­ta. Kui mõn­da se­nist ame­ti­koh­ta uues st­ruk­tuu­ris enam ei ole ehk ame­ti­koht koon­da­tak­se, tu­leb sea­du­sest tu­le­ne­valt pak­ku­da koon­da­ta­va­le va­ba­de töö­koh­ta­de ole­ma­so­lul nen­de ha­ri­du­se­le ja os­kus­te­le so­bi­vat teist tööd. Val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja­ga moo­dus­ta­ti per­so­na­li­ko­mis­jon, kes hin­das tee­nis­tu­ja­te so­bi­vust ole­ma­so­le­va­le ja loo­da­va­le tee­nis­tus­ko­ha­le. Sel­lest tu­le­ne­valt ot­sus­ta­ti te­ha et­te­pa­nek jät­ka­mi­seks tee­nis­tu­ja­le, kel­le ha­ri­dus, töö­ko­ge­mus, tead­mi­sed ja os­ku­sed vas­ta­sid enam tee­nis­tus­ko­ha nõue­te­le. Nen­de­ga, kel­le­le tööd pak­ku­da ei ol­nud, lõ­pe­ta­ti tee­nis­tus­su­he koon­da­mi­se­ga.

Ku­na val­la­va­ne­mad on ame­tis­se va­li­tud täh­ta­ja­li­selt, siis nei­le töö­le­pin­gu­sea­dus ja ava­li­ku tee­nis­tu­se sea­dus ei ra­ken­du. Aeg­vii­du en­di­se val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re, kes on nüüd Ani­ja abi­val­la­va­nem, po­le uu­de ame­tis­se ni­me­ta­nud mit­te val­la­va­nem, vaid val­la­vo­li­ko­gu.

Val­la­sek­re­tär sel­gi­tas veel, et üle­vii­mi­se­ga too­di Ani­ja val­la­va­lit­sus­se vaid en­di­sed Aeg­vii­du val­la tee­nis­tu­jad, ku­na Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se te­ge­vus lõp­pes sel­le ühi­ne­mi­se­ga Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga. Nii oli ots­tar­be­kam, ar­ves­ta­des ko­gu as­jaa­ja­mi­se­ga, mis ka­he asu­tu­se te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­ne en­da­ga kaa­sa oleks too­nud. Kui ka­he val­la ühi­ne­mi­sel oleks moo­dus­ta­tud täies­ti uus ja tei­se ni­me­ga vald, näi­teks Kõr­ve­maa vald, oleks tul­nud kõik en­di­se Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja Aeg­vii­du val­la­va­lit­su­se tee­nis­tu­jad viia üle uu­de ame­tia­su­tus­se või koon­da­da, kui uues st­ruk­tuu­ris nei­le so­bi­vat töö­koh­ta pak­ku­da po­leks ol­nud. Ku­na ju­rii­di­li­selt jät­kas Ani­ja val­la ame­tia­su­tus Ani­ja val­la­va­lit­sus te­ge­vust, ei ol­nud se­da va­ja te­ha. Uue st­ruk­tuu­ri­ga koon­da­ti hal­dus­spet­sia­lis­ti ame­ti­koht, juur­de moo­dus­ta­ti üks sot­siaal­töö spet­sia­lis­ti, fi­nants­nõu­ni­ku (täh­ta­ja­ga ku­ni 30. märts 2018), ehi­tus­re­fe­ren­di, kal­mis­tu­va­hi ja au­to­ju­hi tee­nis­tus­koht ning ta­ris­tus­pet­sia­lis­ti ame­ti­koht. Muu­de­ti ka paa­ri töö­ta­ja ame­ti­ni­me­tust – en­di­ne ma­jan­dus­spet­sia­list Mar­gus Mo­lok on nüüd ta­ris­tus­pet­sia­list ning va­ra­sem väär­teo­me­net­le­ja Mihhail Lo­pat­kin jä­re­le­val­ve spet­sia­list. Ame­ti­ni­me­tust võib muu­ta Hel­di Lak­si kin­ni­tu­sel amet­ni­ku nõu­so­le­ku­ta, kui te­ma ame­ti­ju­hen­dit ei muu­de­ta.