Miks Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed on tal­veo­lu­des jät­nud Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las jäät­me­kon­tei­ne­reid tüh­jen­da­ma­ta

38

Tä­na­vu­sel tal­vel on Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te prü­giau­to­de ju­hid lu­mis­te või li­be­da­te tee­de tõt­tu loo­bu­nud mit­mel pool ol­me­jäät­me­te kon­tei­ne­ri­te kor­ra­li­sest tüh­jen­da­mi­sest. Nii on juh­tu­nud ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las. Üle­möö­du­nud nä­da­lal he­lis­ta­ti ja kir­ju­ta­ti Kuu­sa­lu val­la­maj­ja pal­ju­dest kü­la­dest üle ko­gu val­la ning pa­han­da­ti, et prü­giau­to jäi tu­le­ma­ta. Heit­li­ke il­mao­lu­de tõt­tu olid siis teed vä­ga li­be­dad.

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss võt­tis kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se­ga te­ge­le­va Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ASi­ga ühen­dust ning lep­pis kok­ku, et il­mao­lu­de pa­ra­ne­des tee­vad et­te­võt­te prü­giau­tod sa­mad veo­rin­gid lä­hiajal uues­ti.

Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti Jo­han­na Sep­man­ni sõ­nul on mi­tu val­lae­la­nik­ku kurt­nud, et Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nus­te in­fo­liin on pi­kalt hõi­va­tud, mõ­ni on oo­da­nud oma te­le­fo­ni­kõ­ne vas­tu­võt­mist üle 40 mi­nu­ti.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus kom­men­taa­ri Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ASi ju­ha­tu­se liik­melt Bru­no Tam­ma­rult.

Ta tõ­des, et käe­so­lev talv on et­te­võt­te­le kee­ru­li­ne ja hal­ba­de teeo­lu­de tõt­tu ol­nud olu­kor­di, kus kõi­ki­de klien­ti­de­ni po­le saa­nud graa­fi­kus mär­gi­tud päe­val min­na.

„Kui teeo­lud on pii­ri­peal­sed, siis peab au­to­juht ot­sus­ta­ma, kas min­na ris­ki­ma ja sõi­ta klaas­si­le­da­le tee­le või mit­te. Ole­me sel tal­vel Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las tee­nust osu­ta­des liig­selt ris­kee­ri­des ek­si­nud ja prü­gi­veok on kal­du­nud teelt väl­ja kraa­vi või jää­nud ko­gu päe­vaks lum­me kin­ni. Liig­selt ris­kee­ri­des on siis ühe kon­tei­ne­ri pä­rast jää­nud sa­du klien­te tee­nin­da­ma­ta, pla­nee­ri­tud tööaeg on ku­lu­nud puk­sii­ri oo­ta­mi­se­le. Õn­neks on sel­li­seid olu­kor­di juh­tu­nud pi­gem har­va ja 96 prot­sen­ti me klien­ti­dest on saa­nud tee­nu­se graa­fi­kus kok­ku­le­pi­tud päe­val.“

Ta li­sas, et sa­ge­li ei tea prü­gi­ve­da­ja, mil­lal teeo­lud on muu­tu­nud ja saaks taas sin­na sõi­ta: „Ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ko­hus­tus on ta­ga­da tee­nõue­te­le vas­ta­vad tin­gi­mu­sed. Kui ku­sa­gil piir­kon­nas jääb suur hulk klien­te tee­nu­se­ta, siis teos­tab ve­da­ja pä­rast tee­hool­dust jä­rel­tee­nin­du­se ja in­for­mee­rib klien­te sel­lest et­te. Kui te­gu on ük­si­ku­te aad­res­si­de­ga, kus ei saa­nud tee­nust osu­ta­da, siis in­for­mee­rib ve­da­ja klien­ti põh­jus­test ja järg­mi­sest veo­päe­vast. Kui see la­hen­dus ei so­bi jäät­me­val­da­ja­le, in­for­mee­rib ta sel­lest ve­da­jat ja pa­lub te­ha li­sa­veo. Kui teeolu­de tõt­tu jääb tee­nus graa­fi­kus kok­ku­le­pi­tud päe­val osu­ta­ma­ta, siis me tü­hi­sõi­du ar­vet ei esi­ta.“

Bru­no Tam­ma­ru mär­kis veel, et sa­ge­li kri­ti­see­ri­tak­se, miks prü­gi­veo­ki­te ju­hid võ­ta­vad lii­ga ker­ges­ti vas­tu ot­su­seid mit­te min­na li­be­da­le või lu­mi­se­le tee­le. „Pa­ra­ku on nii, et prü­gi­veo­ki­te­le ei pa­ku­ta nael­reh­ve ja meie au­tod on ta­va­li­se sõi­du­au­to­ga võr­rel­des kor­da­des ras­ke­mad, kaa­lu­vad ku­ni 18 ton­ni. See­tõt­tu va­ja­me tal­vis­tes olu­des prü­gi­veo­ki­ga liik­le­mi­seks hool­da­tud teid.“

Klien­di­tee­nin­du­se kõ­ne­de pik­ka­de oo­te­jär­je­kor­da­de ja kir­ja­de­le vas­ta­mi­se ve­ni­mi­se koh­ta sel­gi­tas ta, et Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed alus­tas eel­mi­se aas­ta lõ­pus ja käe­so­le­va al­gu­ses mit­mes piir­kon­nas uu­te veo­le­pin­gu­te­ga ning ko­gu Ees­tis ra­ken­dus ala­nud aas­tast bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­ne. See on koor­ma­nud klien­di­tee­nin­dust, kir­ja­de vas­ta­mi­se ajad ja te­le­fo­ni­de­le he­lis­ta­mi­se oo­te­jär­je­kor­rad on ol­nud ta­va­pä­ra­sest pi­ke­mad.

„Prog­noo­si­me, et veeb­rua­ri jook­sul töö­koor­mus klien­di­tee­nin­du­ses lan­geb ja meie poo­le pöör­du­ja­te­le vas­ta­tak­se kii­re­mi­ni. Soo­vi­ta­me jäät­me­val­da­ja­tel jäät­meid lii­gi­ti ko­gu­da, siis ei te­ki se­gaol­me­jäät­me­te ma­hu­tis üle­täi­tu­vust, lii­gi­ti ko­gu­tud jäät­med saab ära an­da pa­ken­di­te ko­gu­mi­se võr­ku.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tus ki­ri­ku­te­le
Järgmine artikkelLee­gi­ran­na sur­ve­ka­na­li­sat­sioo­ni projekteerimine