Mida Teie valimisnimekiri teeks te vallas/linnas senisest kindlasti teistmoodi?

1229

Anija vald

PEEP KASK, Eesti Reformierakond:  „Peame vajalikuks olla rahvaga lähedasem ning tihendame koostööd eri organisatsioonide vahel, kaasates protsessidesse rahva arvamusavaldusi erinevate koos­olekute kaudu. Toetame Kehra gümnaasiumi säilimist gümnaasiumina, leides võimalusi uueks arenguks, ja Alavere põhikooli jätkamist tugeva ning kodulähedase koolina. Toetame valla eelarvest kodanikeühendusi ja spordiseltse kultuuri ja spordielu edendamiseks. Toetame korteriühistuid ja külaseltse heakorraplaanide teostamisel. Koostegemises peitub jõud!“

JAAN ORUAAS, Anija Ühendus: „Näeme, et elu vallas saab parandada selle läbi, et vald oleks senisest rohkem inimeste jaoks olemas. Eesmärk on suurendada valla elanike rahulolu, mis tooks valda uusi elanikke. Oskused ja jõud vallas tuleb ühendada, et otsida uusi lahendusi ja püüda „kohustuslikest ülesannetest“ enamat. Sellist suhtumist soovime vallamajas senisest enam näha! Uus on tee vallavanema leidmiseks avaliku konkursi kaudu. Soovime vallavalitsuse kompetentsi tõstmiseks sinna määrata kaks spetsialistist liiget, kes ei ole valla töötajad.“

URMO SITSI, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Tänane ühistranspordivõrgustik ei võimalda kasutada kõiki neid võimalusi, mis on olemas Kehras, järjest arenevates Anija mõisas ja Alaveres, ning käia Tallinnas ja selle lähiümbruses tööl. Ühistransport, nii vallasisene kui maakondlik, tuleb käima panna nii, et see võimaldaks jõuda tööle, kooli ja osaleda vabaaja tegevustes mõistliku ajaga. Kindlasti on oluline siin piirideülene koostöö naabritega. Transpordivõimaluste parandamise ühe osana peame väga oluliseks tulevikus suurendada suviste teehooldustööde ja investeeringute vahendeid.“

TIIT TAMMARU, Koostöös Edasi: „Suurendame kaasatud inimeste ringi. Meil on hulga tegusaid organisatsioone, suurte teadmiste ja elukogemustega ettevõtjaid ja kodanikke. Oleme loomas teavitussüsteemi, mis on kõigist eelmistest võimsam ja mitmekülgsem. Üks olulisemaid mõjutegureid on töökohtade võimalus meie vallas ja lähipiirkondades. Selle nimel on me eesmärk sihikindlalt hoida kuumana võimalike investeerimisobjektide nimekiri majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Tulevase võimaliku uue vallaasuka jaoks on haridusküsimus ja laste areng kõige tähtsam. “

KAAREL ARUSTE, Hooliv Koduvald: „Oleme hoolivad, austame rahva tahet. Meie ei lõhu rahva tahte vastaselt ajaloolisi hooneid (rehehoone, mille lõhkumiseks kulus üle 200 000 krooni maksumaksja raha), vaid võtame need kasutusele (Kehra raudteejaam). Meie ei pea prioriteediks vallamaja renoveerimist, milleks kulutatakse miljoneid kroone maksumaksja raha – raha piisavalt! Samas kui paljud esimeste klasside õpilased pidid oma kooliteed alustama pooleldiremonditud klassiruumides – raha pole? Meie prioriteedid on haridus, kultuur, sport, tervishoid, heakord, turvalisus.“ 

JÜRI LILLSOO, Eesti Keskerakond: „Toon esile kolm tegevust, millele minu arvates pole piisavat tähelepanu pööratud: Selgitame välja vallaelanike vallast lahkumise põhjused ja seejärel asume neid kohe kõrvaldama. Tegeleme põhikooli lõpetavate õpilaste kohalejäämise tagamisega  ja teiste võimaluste rakendamisega gümnaasiumiosa säilitamiseks. Kaasame külade ja teiste ühenduste esindajad valla juhtimisse ja tegutseme nende soovitusi järgides. Sellega muudame valitsemise tõeliselt demokraatlikuks.“

Kuusalu vald

VÄRNER LOOTSMANN, Eesti Keskerakond: „Meie valimis­programmiga saab tutvuda ilmuvas valimislehes.“

KUNNAR VAHTRAS, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Uus vallavõim peab otsima lahendusi sisulistele küsimustele, mitte nende eest põgenema. On küll tore käia linte lõikamas ja kõnesid pidamas, kuid asjad ei lahene iseenesest. Kuusalu Soojuse probleeme on püütud leevendada korduvate hinnatõusudega, kuid loodetud tulemusi pole see andnud. Ka valla eelarvet ei ole ametis oleva vallavanema ajal valitsuse istungitel enam sisuliselt arutatud. See on kasvatanud rahulolematust ja usaldamatust. Ei saa mõelda ainult enda populaarsuse peale.“

URMAS KIRTSI, Ühine Kodu: „Rohkem hoolivust suhtumisel inimeste muredesse. Vald ei tohi olla mitte bürokraatia etalon vaid koht, kus kuulatakse, mõistetakse ja rõõmuga aidatakse inimest.  Soovin, et senisest kõvemini oleks kuulda meie vabaühenduste hääl, et oleks võimalik neid kaasata otsuste kujundamisel ja hiljem ka elluviimisel. Igale lapsele, peab meil olema pakkuda lasteaiakoht, igale eakale soovi korral võimalus elada kaasaegses pansionaadis. Vallas peab säilima võimalus gümnaasiumihariduse saamiseks ja tegevus selle eesmärgi nimel on esmatähtis.“

ANDRES PAOMEES, Eesti Reformierakond: „Et tagada elamisväärne elukeskkond, peab koostöös kogukonnaga saama volikogu üheks prioriteediks Kuusalu valla uue üldplaneeringu koostamine. Valla teede arengu- ja investeeringukava, mis on juba ligi 10 aastat „töös“, peab valmima järgmise aasta suveks. Selle tulemusel jõuame sihipärase teedevõrgu arendamiseni. Analüüsime vallavalitsuse struktuuri ja viime sisse teenusstandardid, et vallaametnik oleks vallaelaniku abimees ja nõuandja. Reorganiseerime kvaliteedi tõstmiseks sotsiaalvaldkonna töö. Taastame „külade raha“. Toetame kaitseliidu ja merehariduse noorteorganisatsioone.“

Raasiku vald

ANNE VELTMANN, Isamaa Res-Publica Liit: „IRL viis läbi üleriigilise küsitluse, et ergutada inimesi kaasa mõtlema ja kuulata rahva arvamust. Vastanute arvamused ja ettepanekud on võetud meie teguskava koostamise aluseks. Raasiku vallas vastanud nimetasid kõige  suuremaks probleemiks meie väga halvas olukorras olevad tänavad ja teed. Külateed on tolmused, musta katteta, täielikult puuduvad kergliiklusteed ja alevikes kõnniteed, vaja on kaasajastada alevike tänavavalgustus, kasutusele tuleb võtta uued energiasäästlikud lambid. Küsimus on planeerimise ja olemasoleva ressursi kasutamise oskuses. Vastutavad vallaametnikud peavad otsima võimalusi europrojektidest vahendite saamiseks, tegema aktiivselt koostööd maakonna ja naabervaldade teemaprojektidega.“

JAKO REINASTE, Üheskoos: „Suhtlemine vallavalitsuse ja volikoguga tuleb muuta avatumaks. Rahvale anname tagasisidet vallavalitsuses toimuvast – nii headest kui ka halbadest asjadest, et suurendada usaldust ja otsuste läbipaistvust. Kaasame senisest enam erinevate spetsialistide arvamusi ja teadmisi volikogu valdkondlikes komisjonides. Vaatame üle teede remondi ja ehituse rahastamise alused ja eesmärgid, et iga sent oleks parimal viisil kasutatud. Tähtis on rohkem panustada heade ideede elluviimisesse – vähem sõnu, rohkem tegusid!“

HENRI REEDER, Meie Kogukond: „Tahame luua võimalusi, et noortel oleks lihtsam alustada iseseisvat elu koduvallas. Lisaks soovime läbi varasema kogemuse Raasiku valla noorte ühendamisel aidata kaasa ühtse kogukonna ülesehitamisele terves vallas. Valla tegevus peaks rohkem lähtuma kogukonnast. Nagu meie algatatud Noortemaja Jututoad, nii tuleks regulaarselt korraldada teemapõhiseid vestlusringe ja külaskäike küladesse. Elanikke tuleb rohkem hoida ja väärtustada, neile igapäevaselt meelde tuletada, et nende arvamus on tähtis.“

AARE ETS, Eesti Reformierakond: „Raasiku valla au ja uhkus on meie haridus- ja kultuuriasutuste võrk: 10 allasutust kokku 200 töötajaga. Sealjuures oleme Eestis ilmselt parima raamatukoguteenuse vald – raamatuid saab laenutada koguni viiest kohast! Läbi aastate oleme pisitasa parendanud seda kinnisvara, kus meie haridus ja kultuur kodu leiab. Valla eelarve prioriteetide seadmisel on tulnud teha kompromisse, need investeeringud on toimunud sageli taristu ehk veemajanduse ja teede arvelt. Lähiaastatel osutub suuremaks  strateegiliseks proovikiviks see,  kuidas  lahendada  vajadus  taristu­investeeringute osakaalu suurendamiseks vallaeelarves. Ees ootab järgmine Euroopa Liidu eelarveperiood, mis toob kaasa uued võimalused ja eeldab head sisulist koostööd vallas tegutsevate MTÜde ja ettevõtjatega.“

ANTS KIVIMÄE, Kodukoha Eest: „Meie valimisliit on seisukohal, et rohkem on vaja tegeleda visioonidega. Nägemusega, milliseks tahaksime oma kodukohta kujundada. Stabiilsus, volikogus käsitletavate probleemide põhjalik analüüs otsuste kujundamisel ja protsessi läbipaistvus on kindlasti jätkuvalt meie eesmärk. Kuna iga inimese heaoluks ja kõhutäieks on endiselt vaja raha, siis seaksime ettevõtluskeskkonna parendamise ning seeläbi loodavate uute töökohtade  moodustamise  oma  prioriteediks.  Kõik  see  eelistuste,  tegevuste järjekord sai väga hästi paika viimati vastuvõetud valla arengukavaga, mille elluviimist valituks osutudes kindlasti jätkame.“

KATRIN BACH, Eesti Keskerakond: „Pean oluliseks, et valla elanikud oleksid hästi informeeritud kodukohas toimuvast ning nende arvamusega arvestatakse. Oluline on tuua info valla  elanikele kättesaadavamaks ja rohkem kaasata noori aktiivsetesse tegevustesse ja ürituste korraldamisse. Leian, et rohkem tähelepanu vajaks noorteliikumiste algatused vaba aja sisustamisel ning suhtlemisel naabervaldade ja üle mere naabritega.“

Loksa linn

HELLE LOOTSMANN, Eesti Keskerakond: „Keskerakond töötab. Mis tehtud, on hästi tehtud. Jätkame.“

INNAR MASING, Isamaa ja Res-Publica Liit: „Palju asju teeks teisiti. Linnaelanike arv on langenud, kuid ametnikke ja igasuguseid sihtasutusi on juurde tulnud. Linnajuhtide palgad on Eesti ühed kõrgemad, miks on veel vaja ametiautot? Loksa Elus aga antakse teada suurtest plaanidest ehitada laululava, staadion ja palju muud. Inimesi hullutatakse, aga rahalist katet nendele lubadustele ei ole kuskil. Kui lugeda Keskerakonna lubadusi enne eelmisi valimisi, siis enamik on täitmata. Et lubaks ja teeks asju, milleks linn on võimeline. Valige meie nimekirja kandidaate, et volikogus oleks erinevate poliitiliste jõudude esindajad ja toimuksid arutelud.“

Kuusalu vald

Üksikkandidaat MARI PAENURM: „Kindlasti tuleks juba valimislubadused lahti siduda mahapandud asfaldimeetritest ja demo­graafilistest protsessidest, mis nii Eestis kui Euroopas ees seisavad. On asju, mis tuleb ära teha reklaamimata ja vaadata ettepoole. Vaja on ka tõsta valla võimekust avalike teenuste osutamisel, ressursside nappuse tingimustes delegeerimisel, millega kaasneks siiski vastutus. Muidugi on vaja suurendada endast lugupidava valla panust noortekeskuste tegevustesse.“

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu alevikus
Järgmine artikkelDebatid, rahvapeod, kõnekoosolekud