„Mets­loo­ma­de haig­la” ku­ju­tab Raa­si­ku val­la vii­ma­se viie aas­ta elu

2110
Koh­tu­vad proua Prus­sak ehk ÜL­LE KAL­DA ja dok­tor Ai­bo­lit ehk MA­RIAN­NE LOIK.

JU­HAN TRUM­PI kir­ju­ta­tud ja ME­RI­KE KA­HU la­vas­ta­tud näi­dend esie­ten­dub Aru­kü­la rah­va­ma­jas ree­del, 11. märt­sil.

 Aru­kü­la rah­va­ma­jas saab igal nä­da­lal kok­ku näi­te­ring, mil­lel po­le veel ni­me. Te­gu on teat­rip­ro­jek­ti­ga, kus val­la juu­be­liks jõuab la­va­le Raa­si­ku val­la elust ins­pi­ree­ri­tud la­vas­tus „Mets­loo­ma­de haig­la”. Näi­den­di au­tor Ju­han Trump ise proo­ve näi­nud po­le, la­vas­tus on tru­pilt ja la­vas­ta­jalt Me­ri­ke Ka­hult tal­le 11. märt­sil ül­la­tu­seks.
Raa­si­ku val­la sün­ni­päe­va­deks on muu­si­kaõ­pe­ta­ja ja lau­lu­de au­tor Ju­han Trump kir­ju­ta­nud näi­den­di­se­riaa­li „Raa­si­ku val­la peh­med ja kar­va­sed” osa­sid ne­li kor­da, vii­ma­ti 2012. aas­tal. Viien­dat, eel­mis­te la­vas­tus­te­ga haa­ku­vat näi­den­dit hak­kas Ju­han Trump et­te val­mis­ta­ma möö­du­nud aas­tal. Idee oli ole­mas, va­ja oli näit­le­jaid ja la­vas­ta­jaid. Ta te­gi sot­siaal­mee­dias üles­kut­se, kuid eri­ti pal­ju soo­vi­jaid näi­te­la­va­le ei pür­gi­nud.
Näi­den­di val­mi­mi­se­le an­dis hoo sis­se Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes võt­tis näit­le­ja­te ja la­vas­ta­ja leid­mi­se en­da pea­le. Ta ju­tus­tas, et võt­tis se­da kui põ­ne­vat väl­ja­kut­set, kui­gi osa­täit­jaid pol­nud ker­ge lei­da: „Mul oli kin­del soov, et Rain Las­si oleks näi­den­dis põ­der ning ku­na Aru­kü­la koo­li­juht Avo Möls on ol­nud näi­te­rin­gis ja vo­li­ko­gu­liik­me­na on ta val­la as­ja­de­ga kur­sis, pak­ku­sin ka tal­le rol­li.”
Kõik tei­sed­ki la­vas­tu­se näit­le­jad on Raa­si­ku val­la ko­ha­li­kud ini­me­sed – mõ­ned vä­hem, tei­sed roh­kem näi­te­rin­gi­des osa­le­nud, rollid on ka näiteks Ga­ri­na Too­min­ga­sel, noorsootöötajal Maarja-Ly Teinol.
La­vas­ta­ja­na kaa­lus Ga­ri­na Too­min­gas Taa­vi Tõ­nis­so­ni Nu­ku­teat­rist ning veel mit­meid tei­si, kes aga ei saa­nud ae­ga väl­ja­kut­set vas­tu võt­ta: „Siis mul plah­va­tas, et naa­ber­val­las Jõe­läht­mes on an­de­kas la­vas­ta­ja Me­ri­ke Ka­hu. Õn­neks oli ta nõus ja asi hak­kas ko­he jooks­ma. Raa­si­ku val­la teat­rip­ro­jek­ti­des po­le ta va­rem osa­le­nud, küll aga käi­nud oma trup­pi­de­ga Aru­kü­las esi­ne­mas.”
Garina Toomingas arvas, et rollide üleminekud võiksid olla muusikalised ja pakkus lavastajale välja Raasiku valla elaniku Andres Maasikamäe, kes aitab ühest rollist teise muusikaliste üleminekutega. Al­gu­ses olid proo­vid in­di­vi­duaal­selt ja dia­loo­gi­de­na, nüüd har­ju­ta­tak­se ka nä­da­la­va­he­tus­tel kõik koos.
La­val saa­vad kok­ku Põ­der, Siil, dok­tor Ai­bo­lit, Re­ba­ne, Prus­sa­kas, Rott. Ju­han Trump lau­sus, et loo­ma­de kau­du on vä­ga mõ­nus näi­den­di sünd­mu­si eda­si an­da ning ku­ju­ta­da Raa­si­ku val­la elu lä­bi hu­moo­ri­ka kõ­ver­peeg­li.
Dok­tor Ai­bol­ti ke­has­tav Ma­rian­ne Loik Raa­si­kult lau­sus, et nau­dib la­va­lo­le­kut vä­ga: „Olen ala­tes lap­se­põl­vest näi­den­di­tes osa­le­nud. „Mets­loo­ma­de haig­la” on vä­ga hu­vi­tav ning pa­kub ära­tund­mis­rõõ­mu, va­hel tu­leb lau­sa ri­da­de va­helt aru saa­da, mil­li­seid val­la mi­ne­viku­sünd­mu­si on ku­ju­ta­tud. Pal­ju­sid te­ge­la­si män­gi­vad loo­mad ning see­ga on la­vas­tu­ses sü­dam­lik­ke, koo­mi­li­si, ise­gi tant­su­li­si ele­men­te. “

Eelmine artikkelAru­kü­la põ­hi­kool ko­gus ra­ha Nõm­me las­te­ko­du­le
Järgmine artikkelKuu­sa­lu eri­hoo­le­kan­de­ma­ja asu­koht võib vei­di muu­tu­da