Mee­nu­tu­sed tööst Raa­si­ku ja Aru­kü­la post­kon­to­ris

262
MA­RE TAM­ME­RAND töö­tas Raa­si­ku ja Aru­kü­la post­kon­to­ris kok­ku 40 aas­tat. Fo­to Ene Leht­me

MA­RE TAM­ME­RAND

Aas­tal 1975 as­tu­sin Raa­si­ku post­kon­to­ri uk­sest sis­se ja kü­si­sin, kas va­ja­vad töö­ta­jat. Ju­ha­ta­ja oli Ing­rid Pitk­saar, ase­ju­ha­ta­ja Luu­le Pär­na, mi­nust sai ope­raa­tor. Pos­til­jo­nid olid Lai­ne Kukk, Maie Jür­gens, Vii­ve Kõi­vo­mä­gi ja Lil­li Ki­vi­mäe.

Raa­si­ku post­kon­tor aas­ta­tel 1924-2015.

Tööd oli pä­ris pal­ju. Post­kon­tor oli maast lae­ni täis vil­la­pak­ke – näi­teks Da­ges­ta­nist saa­de­ti siia 10ki­log­ram­mis­tes pak­ki­des lam­ba­vil­la, vil­la­vab­ri­kus va­he­ta­ti vill lõn­gaks ja saa­de­ti Da­ges­ta­ni ta­ga­si. Sa­mas saa­de­ti ka ma­ja­pi­da­mis­kaup­lu­se kau­pa, pot­te, pan­ne. Ik­ka ku­ni 10ki­log­ram­mi­se kaa­lu­ga vi­neer­kas­tis või val­gest rii­dest õm­mel­dud ko­ti­ga. La­ki­po­tis kees pruun lakk, po­ti all 200 va­ti­ne pirn. Kul­bi­ga tõst­si­me lak­ki pa­ki­le ja kin­ni­ta­si­me pit­sa­ti­ga.

Sep­temb­ris hak­kas li­mi­tee­ri­tud aja­kir­jan­du­se tel­li­mi­ne. Kes soo­vis soo­vi­tud aja­kir­ja, pi­di 1. sep­temb­ril poo­lest ööst post­kon­to­ri uk­se ta­ha jär­je­kor­da tu­le­ma. Tel­li­ti 1. jaa­nua­ri al­gu­se­ga ja ai­nult aas­taks. Pal­ju saa­de­ti te­leg­ram­me. Pa­be­ri­le kir­ju­ta­tud teks­ti and­si­me te­le­fo­ni teel Keh­ra te­leg­raa­fi ja sa­mas võt­si­me vas­tu. Siia­ni on une­pealt mee­les tä­hes­tik: Te­re (tal­linn, el­va, rap­la, el­va).

Hoiu­kas­sa tööd te­gi­me ka. Pee­ti loo­mi ja müü­di li­ha­kom­bi­naa­ti, ra­ha lae­kus ar­ve­le. Pen­sio­nid ja pal­gad maks­ti su­la­ra­has ja pan­di ar­ve­le. Kõik käis kä­sit­si kir­ju­ta­mi­se­ga, abiks ar­ve­laud ja va­hel ka ar­vu­tus­ma­sin Fe­liks.

Töö­ta­jad va­hel­du­sid. He­li Ah­ven oli hoiu­kas­sas. Tu­lid Ai­li Kuus­ko­ja ja Ene Leht­me. Kir­ja­kand­jad olid An­ne­la Ari­ke, Eve­lin Ka­nar­bik, Tiia Püi, Sir­je Õis­maa. Mee­li Ka­nar­bik tu­li ju­ha­ta­ja ase­täit­jaks 1978. aas­tal.

Aru­kü­la en­di­ne post­kon­to­ri­ma­ja.

Mul­le teh­ti et­te­pa­nek Aru­kü­la post­kon­to­ri ju­ha­ta­jaks ha­ka­ta. Mi­nust sai 7. sep­temb­ril 1982 Aru­kü­la post­kon­to­ri ju­ha­ta­ja.

Aru­kü­la post­kon­tor asus Pii­ri tä­na­val ka­he­kord­ses era­ma­jas alu­mi­sel kor­ru­sel ja tei­sel kor­ru­sel olid õpe­ta­ja­te kor­te­rid. Kir­ja­kand­jad olid siis Hil­da Kuul­ma, Evi Sir­ge, Õil­me Paa­ne, Lei­da Har­ma. Hil­jem tu­lid töö­le Ljud­mi­la End­la ja Vil­ve Rik­ki­nen. Nad olid kauaaeg­sed töö­ta­jad ja vä­ga tub­lid nai­sed, kes oma ko­hu­se­tund­li­ku töö­ga aas­ta­teks Aru­kü­la ini­mes­te mäl­lu ja sü­da­mes­se jäid. Post kan­ti laia­li su­vel jalgra­tas­te­ga ja tal­vel soo­me kel­gu­ga. Pos­ti­va­he­tus toi­mus kaks kor­da päe­vas – hom­mi­kul tu­li võt­ta post vas­tu Tal­lin­n-Le­ning­rad ron­gilt ja pä­rast­lõu­nal kel­la 3 ajal an­ti post Le­ning­rad-Tal­linn ron­gi­le. Nii me neljarat­ta­li­se kä­ru­ga 2 kor­da päe­vas jaa­mas pos­ti va­he­ta­si­me. Saa­de­ti pak­ke sõ­dur­pois­te­le üle Ve­ne­maa, aga ka kol­hoo­si abiet­te­võt­telt Sõp­rus tel­li­mi­si, näi­teks emb­lee­me. Saa­de­ti ra­ha ra­ha­kaar­di­ga, vä­ga pal­ju su­hel­di kir­ja teel, pü­ha­deks va­he­ta­ti post­kaar­te.

Igal aas­tal tel­li­si­me puid, mis oli va­ja saa­gi­da, lõh­ku­da, rii­ta la­du­da. Te­gi­me ise ja pe­re­liik­med tu­lid ap­pi. Tal­ve­hom­mi­ku­tel oli esi­me­ne töö ahi küt­te pan­na ja lund roo­ki­da.

Oman­di­re­for­mi käi­gus ta­gas­ta­ti õi­gus­vas­ta­selt võõ­ran­da­tud Pii­ri tä­na­va ko­du Ju­han Trum­bi pe­re­le. Post­kon­tor sai ruu­mid uu­de val­mi­vas­se kor­ter­maj­ja Tal­lin­na mnt 32, kus olid mu­ga­vu­sed ja suu­re­mad ruu­mid. Uued kir­ja­kand­jad olid Lii­vi Sir­ge, Tii­na Väl­jak, Rutt Mo­lok, Lem­bi Rik­ki­nen, An­ni­ka ja Maa­ri­ka Jo­han­son ning Ol­la ja Ma­ti Mis­ler.

Pos­ti­va­he­tus toi­mus au­to­ga. Aja jook­sul tu­lid ar­vu­tid, hoiu­kas­sa eral­dus, siis tu­li Pos­ti­pank. Vor­mis­ta­si­me liik­lus­kind­lust, müü­si­me es­ma­tar­be­kau­pa, pos­ti­saa­de­tis­te va­he­ta­mi­ne laie­nes ko­gu maail­ma­le.

2010. aas­ta pai­ku sai Aru­kü­la post­kon­tor uue asu­ko­ha Kon­su­mi ruu­mi­des­se Tal­lin­na mnt 8. Ma­hu­kas töö oli kroo­ni­de va­he­tus eu­ro­de vas­tu ja näi­teks elekt­ri­le­pin­gu­te vor­mis­ta­mi­ne. Pal­gad ja pen­sio­nid lae­ku­sid pan­ka ning klien­did, kes ei ol­nud ar­vu­ti­ga si­na peal, pi­did te­ge­ma üle­kan­ded post­kon­to­ris. Aja­ga lii­ku­sid tee­nu­sed in­ter­net­ti. Tek­ki­sid pa­kiau­to­maa­did.
Moo­dus­ta­ti Aru­kü­la kan­de­punkt, ku­hu tu­lid ka Raa­si­ku ja Kos­ti­ve­re au­to­ju­hid-kir­ja­kand­jad. Ljud­mi­la End­la sai ju­ha­ta­jaks. Li­san­du­sid uued töö­ta­jad Hel­dy Te­der, Mai­gi Piik, Rein Kott.

2013. aas­tal jäin pen­sio­ni­le. Mi­nu ase­me­le tu­li Sig­rid Mik­ker ja mõ­ne aas­ta pä­rast te­ma ase­me­le Ene Leht­me. Pen­sio­nil ol­les käi­sin mit­mel aas­tal va­ja­du­se kor­ral asen­da­mas. Mõ­ni aas­ta ta­ga­si lõ­pe­tas te­ge­vu­se kan­de­punkt. Hil­ju­ti sai­me pal­ju­de en­dis­te töö­ta­ja­te­ga kok­ku ja mee­nu­ta­si­me to­re­daid ae­gu. Ole­me ja­ga­nud aas­taid mu­re­sid ja rõõ­me.

Eelmine artikkelAni­ja val­la kolm tee­ne­te­mär­ki
Järgmine artikkelRaasiku kalmistul hakatakse taastama kivimüüri