Märt­si­küü­di­ta­mi­se mä­les­tus­hetk Kuu­sa­lus ja Lok­sal

32
Kuu­sa­lu Kesk­väl­ja­kul süm­bool­se te­le­fo­ni­mä­les­tus­mär­gi juu­res. Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kon­na esi­nai­ne JA­NA LU­MIS­TE ja Kait­se­lii­du kap­lan PEE­TER PAE­NURM. Fo­to Trii­nu Re­ba­ne

Kuu­sa­lus oli märt­si­küü­di­ta­mi­se 75. aas­ta­päe­va mä­les­tus­hetk es­mas­päe­val, 25. märt­si en­ne­lõu­nal Kuu­sa­lu kal­mis­tul oku­pat­sioo­niohv­ri­te mä­les­tus­ki­vi ja sel­le kõr­val asu­va, märt­si­küü­di­ta­tu­te mä­les­tu­seks pai­gal­da­tud ki­vi „Nei­le, kes vii­di…“ juu­res. Mõ­le­ma ki­vi ja­la­mi­le pan­di lil­led ja süü­da­ti küün­lad.

Sõ­na võt­sid Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Ran­no Pool, Kait­se­lii­du kap­lan Pee­ter Pae­nurm, MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­g juht En­no Ui­bo ja ühin­gu lii­ge Laur Sits.

Osa­le­sid nais­ko­du­kaits­jad ja kait­se­liit­la­sed ning küm­me­kond ko­ha­lik­ku ela­nik­ku.

Kal­mis­tult min­di eda­si Kesk­väl­ja­kul asu­va te­le­fo­ni­mä­les­tus­mär­gi juur­de, ka sin­na ase­ta­ti lil­le­kimp ja süü­da­ti küün­lad.

Te­le­fo­ni­ga mä­les­tus­märk ava­ti Kuu­sa­lus 2004. aas­tal Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­gu eest­ve­da­mi­sel. Skulp­tor Ek­ke Vä­li skulp­tuur „Te­le­fon“ on pai­gu­ta­tud suu­na­ga en­di­se val­la­ma­ja, hi­li­se­ma kü­la­nõu­ko­gu poo­le, et mee­nu­ta­da küü­di­ta­mist. Sel­le ma­ja ees sei­sid 25. märt­sil 1949 veoau­tod küü­di­ta­tu­te­ga. Roos­tes te­le­fo­ni­ga mä­les­tus­märk on loo­dud ku­jund­li­ku süm­bo­li­na pea­le­kae­ba­mi­sest ning sel­lest, et küü­di­ta­mi­sel osa­le­sid ka ko­ha­li­kud ini­me­sed.

Kait­se­liit­la­ne Pee­ter Pae­nurm lau­sus 75 aas­ta ta­gu­seid küü­di­ta­tuid mä­les­ta­des, et Ve­ne­maa on meie rii­gi kõr­val ot­se­kui et­tear­va­ma­tu torm, mi­da ei saa muu­ta ega ära hoi­da, kuid saab te­gut­se­da, et see stii­hia ei muu­tuks õn­ne­tu­seks. Ei to­hi kar­ta, vaid te­gut­se­da ja ela­da oma elu õig­la­selt ning häs­ti, siis või­dab hir­mu ja vi­ha, mi­da et­tear­va­ma­tu naa­ber­riik on taht­nud meis­se kül­va­ta.

Abi­val­la­va­nem Ran­no Pool, kel­le va­na­va­nai­sa küü­di­ta­ti Si­be­ris­se, rõ­hu­tas: „Ol­gu 25. märts meel­de­tu­le­tus meie vas­tu­pa­nust ja jõu­pin­gu­tus­test, et säi­li­ta­da ja kaits­ta me va­ba­dust.“
Lok­sal mä­les­ta­ti märt­si­küü­di­ta­mist 25. märt­si õh­tul kell 17 ki­ri­kuaias rep­res­see­ri­tu­te mä­les­tus­ki­vi juu­res. Ki­vi on pü­hen­da­tud kõi­gi­le ko­du­kan­di ini­mes­te­le, kes aas­tail 1940-1991 pi­did ohv­riks too­ma oma elu. Ki­vi ja­la­mi­le pan­di lillekimbud ja süü­da­ti küün­lad. Sõ­na võt­sid lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, Lok­sa Maar­ja ko­gu­du­se õpe­ta­ja Ah­ti Udam. Osa­le­sid Lok­sa kait­se­liit­la­sed, noor­kot­kad, ko­du­tüt­red, lin­na­va­lit­su­se ja Va­na-Lok­sa Selt­si liik­med. Tal­lin­na tä­na­va pool­se­le ki­ri­ku­aia­le süü­da­ti 75 küü­nalt. Sel­les ko­has sei­sid 75 aas­tat ta­ga­si veoau­tod, et sõi­ta küü­di­ta­tu­te­ga eda­si Keh­ra raud­tee­jaa­ma.

Eelmine artikkelKeh­ras tõ­de­ti – küü­di­ta­mi­se trau­mad kes­ta­vad mi­tu põl­ve
Järgmine artikkelAla­ve­re koo­li ja las­teaia liit­mi­ne lük­kub eda­si