MAR­GUS SOOM as­tus vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tist ta­ga­si

1358
MAR­GUS SOOM Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ära­jää­nud is­tun­gil, 4. mai. Fo­to Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka

Täpsustus Margus Soomilt – volikogu istung toimus, kuid päevakorda ei kinnitatud.

Es­mas­päe­val, 4. mail Kuu­sa­lus toi­mu­ma pi­da­nud vo­li­ko­guis­tung jäi 10 vo­li­ni­ku ot­su­sel ära.

Kuu­sa­lu val­las on ala­tes märt­si lõ­pust ju­hi­tud val­la­vo­li­ko­gu ot­se­kui pa­ral­leel­selt. Kut­seid is­tun­gi­te­le ja sel­gi­ta­vaid kir­ju on kor­da­möö­da saat­nud vo­li­ko­gu esi­mees, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast volikogusse valitud Mar­gus Soom ja asee­si­mees Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­nast.

Eri­ne­vus on sel­les, et asee­si­me­he is­tun­gi­kut­se­te­le on al­la kir­ju­ta­nud uus küm­ne­liik­me­li­ne või­mu­liit ehk vo­li­ko­gu ena­mus, kes esi­tas en­da kok­ku­kut­su­tud is­tun­gil 9. ap­ril­lil aval­du­se vo­li­ko­gu esi­me­he Mar­gus Soo­mi um­bu­sal­da­mi­seks. Um­bu­sal­da­mi­se ühe põh­ju­se­na ni­me­ta­ti aval­du­ses as­jao­lu, et vo­li­ko­gu esi­mees va­lis is­tun­gi toi­mu­mi­sa­jaks 30. ap­ril­li, kui­gi olu­li­si ot­su­seid oli va­ja lan­ge­ta­da va­rem.

Uues või­mu­lii­dus on Re­for­mie­ra­kon­na ase­mel Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast ning sel­les jät­ka­vad va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Kal­mer Märt­son, Mart Sest­verk, Ur­mo Ris­ti­saar, Il­vard Ee­rik­soo, Kai­do Tsel­ler, Mart Rei­mann, Raul Val­gis­te, Enn Kirs­man ja Kes­ke­ra­kon­nast Vär­ner Loots­mann.

Se­ni val­da juh­ti­nud küm­ne­liik­me­li­ne koa­lit­sioon tu­li või­mu­le det­semb­ris 2018, kui Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast va­li­ti vo­li­ko­gu esi­me­heks ning te­ma koa­lit­sioo­ni­kaas­la­sed Üks Kuu­sa­lu Vald, Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja EK­RE jäid opo­sit­sioo­ni. Opo­sit­sioo­nis on va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Mar­ti Hääl, Kris­to Pa­lu, Mait Kröönst­röm, And­res Hein­ver ja EK­REst üle läi­nud Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li ning In­geld­rin Aug, va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus on 19 koh­ta, mis ja­gu­ne­sid 2017. aas­ta sü­gi­sel ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mu­se­na 6 va­li­mis­ni­me­kir­ja va­hel. Kõi­ge suu­re­malt on vo­li­ko­gus esin­da­tud va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, mil­lel on 8 koh­ta. Va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald sai 5 vo­li­ko­gu­koh­ta ning va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald ja EK­RE ni­me­ki­ri mõ­le­mad 2 koh­ta. Re­for­mie­ra­kond ja Kes­ke­ra­kond on esin­da­tud 1 ko­ha­ga.

Es­mas­päe­va ja kol­ma­päe­va is­tun­gid
Vo­li­ko­gu esi­mees ja küm­me vo­li­nik­ku kut­su­sid ka käe­so­le­vaks nä­da­laks is­tun­gi kok­ku eri ae­ga­deks – vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom es­mas­päe­vaks ja uus või­mu­liit kol­ma­päe­vaks. Mõ­le­ma is­tun­gi toi­mu­mis­ko­haks oli mär­gi­tud Kuu­sa­lu koo­li au­la.

Es­mas­päe­va­se is­tun­gi päe­va­kor­da ei ol­nud vo­li­ko­gu esi­mees pan­nud en­da um­bu­sal­da­mist, kui­gi sea­dus näeb et­te, et pä­rast aval­du­se esi­ta­mist vo­li­ko­gu is­tun­gil tu­leb um­bu­sal­dus­hää­le­tus lä­bi viia järg­mi­sel is­tun­gil ja hil­je­malt 30 päe­va jook­sul. Sa­mas oli päe­va­kor­ra lõp­pu li­sa­tud punkt vo­li­ko­gu esi­me­he ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve koh­ta.

Kol­ma­päe­val toi­mu­ma pi­da­nud is­tun­gi päe­va­kor­ras oli üks punkt – vo­li­ko­gu esi­me­he um­bu­sal­du­se aval­du­se me­net­le­mi­ne.

Es­mas­päe­va, 4. mai is­tun­git ju­ha­tas Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas Mar­gus Soom, ko­hal olid 16 val­la­vo­li­nik­ku, kel­le­le ja­ga­ti kait­se­mas­kid ja kin­dad, ka­su­ta­da sai de­so­va­hen­deid. Mar­ti Hääl, Kris­to Pa­lu ja Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li osa­le­sid in­ter­ne­tip­lat­vor­mi Zoom ja oma­va­lit­sus­te do­ku­men­di­hal­dusp­rog­ram­mi VO­LIS va­hen­du­sel.

En­ne päe­va­kor­ra kin­ni­ta­mist esi­tas Enn Kirs­man pro­tes­ti, et is­tun­gi jär­je­kor­ra­num­ber oli 34, na­gu oli ka 9. ap­ril­li is­tun­gil, ning päe­va­kor­ra pro­jek­tis ei ol­nud um­bu­sal­da­mi­se aval­da­mist. Ta te­gi et­te­pa­ne­ku is­tung tü­his­ta­da.

Mar­gus Soom kut­sus vo­li­nik­ke üles mit­te hää­le­ta­ma is­tun­gi ära­jät­mi­se poolt: „Ko­pu­tan vo­li­ni­ke sü­da­me­tun­nis­tu­se­le. Ole­me ko­gu­ne­nud sel­leks, et tööd te­ha, mit­te ki­sel­da ega vaiel­da ju­rii­di­lis­te alus­te üle. Soo­vin, et sel­li­ne töö­kul­tuur, mis hak­kab im­bu­ma naa­be­ro­ma­va­lit­su­sest Lok­salt, ei saaks Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus või­mut­se­ma. Olen isik­li­kult näi­da­nud ees­ku­ju, esi­ta­sin lah­ku­mi­sa­val­du­se, mis hak­kab keh­ti­ma 5. maist.“

Is­tun­gi ära­jät­mi­se poolt oli uus või­mu­liit 10 ja vas­tu opo­sit­sioon 9 hää­le­ga.

MAR­GUS SOO­MI tagasiastu­mi­sa­val­dus
Vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom kir­ju­tas ta­ga­sias­tu­mi­sa­val­du­ses, et vo­li­ko­gu juh­ti­mi­ses on ku­ju­ne­nud õi­gus­sel­gu­se­tu olu­kord. Asee­si­me­he kok­ku kut­su­tud ja 9. ap­ril­lil toi­mu­nud is­tun­gi koh­ta on kaks vas­tand­lik­ku õi­gus­hin­nan­gut – õi­gus­bü­roo Le­gal Ser­vi­ces hin­dab is­tun­gi õi­gus­tü­hi­seks, Vär­ner Loots­mann peab õi­gus­pä­ra­seks.

Mar­gus Soom mär­kis, mõist­lik on ar­ves­ta­da uue ena­mu­se tek­ki­mist vo­li­ko­gus: „Mi­na ei hoia oma ko­hast kin­ni ja kõi­ge vä­hem soo­vin, et Kuu­sa­lu val­las kor­duks aas­taid ta­ga­si Lok­sal ol­nud või­mu­vaa­kum, kus vo­li­ko­gu ase­mel ot­sus­tas ko­hus, kui­das on õi­ge.“
Ta ei soo­vi­nud Sõ­nu­mi­too­ja­le tek­ki­nud olu­kor­ra koh­ta kom­men­taa­ri an­da öel­des, et on oma sei­su­koh­a aval­da­nud ta­ga­sias­tu­mi­se aval­du­ses.

Mil­lal va­li­tak­se uus vo­li­ko­gue­si­mees?
Sea­du­se jär­gi tu­leb vo­li­ko­gu­le uus esi­mees va­li­da ka­he kuu jook­sul. Ala­tes tei­si­päe­vast, 5. maist asen­dab vo­li­ko­gu esi­meest asee­si­mees Vär­ner Loots­mann. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­malt tu­leb tü­his­ta­da kol­ma­päe­va­se is­tun­gi kut­se, ku­na vo­li­ko­gu esi­mees on ju­ba ame­tist ta­ga­si as­tu­nud.

Ta ei osa­nud veel öel­da, mil­lal toi­mub vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung ja va­li­tak­se uus esi­mees: „Es­mas­päe­vaks kok­ku­kut­su­tud is­tun­gi päe­va­kord oli kok­ku klop­si­tud, seal oli tee­ma­sid, mis on ju­ba ot­sus­ta­tud, val­la­va­lit­sus töö­tab nen­de jär­gi. Nüüd tu­leb vaa­da­ta, mil­li­sed tee­mad on kii­re­mad, va­ja­vad ot­sus­ta­mist, võib-ol­la tu­leb is­tung järg­mi­sel nä­da­lal. Si­su­li­selt ei ole vo­li­ko­gus ne­li kuud tööd toi­mu­nud. Ees­tis po­le just pal­ju oma­va­lit­su­si, kus ala­tes 2017. aas­ta sü­gi­sest oleks kor­ral­da­tud sel­li­seid kurb­män­ge, na­gu on ol­nud Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus. Tä­na­ne opo­sit­sioon peaks peeg­lis­se vaa­ta­ma – esi­mees­te, asee­si­mees­te ta­ga­si as­tu­mi­sed, koa­lit­sioo­ni­de lõh­ki­mi­ne­kud. Po­le kõi­ge mõist­li­kum teis­te pea­le nä­pu­ga näi­da­ta, kui ise ei ole suut­nud või­mu­lii­te koos hoi­da.“

Kom­men­taa­rid
Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht, val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Vii­ma­sed kuus kuud on ol­nud ras­ke val­da juh­ti­da olu­kor­ras, kus koa­lit­sioo­nil ei ol­nud vo­li­ko­gus si­su­list hääl­tee­na­must. Oli ka va­rem eri­meel­su­si, aga seo­ses Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se­ga hak­kas vo­li­ko­gu esi­mees ot­su­seid pi­dur­da­ma. Miks se­da te­gi, ei sel­gi­ta­nud, kui­gi koo­li­le juur­dee­hi­tu­se ra­ja­mi­ne oli koa­lit­sioo­ni­le­pin­gus. Kui vo­li­ko­gu esi­mees li­sab is­tun­gi­le eel­nõu­sid val­la­va­lit­su­se­ga koos­kõ­las­ta­ma­ta, siis see ei ole koa­lit­sioo­ni toi­mi­mi­se mõ­te. Vii­ma­ne piisk oli spor­dik­lu­bi­de ra­has­ta­mi­se tee­ma, vo­li­ko­gu esi­me­he ju­hi­tud ka­ra­tek­lu­bi oli esi­ta­nud va­leand­meid.“

Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast: „On­gi läi­nud nii, na­gu et­te­ku­ju­tus oli – et val­lae­lu kõi­ge suu­rem ta­kis­tus on ol­nud vo­li­ko­gu esi­me­he te­ge­vu­se­tus. See oli­gi põh­jus, miks ot­sus­ta­sin osa­le­da uues või­mu­lii­dus – elu ei läi­nud eda­si, te­ge­vust ei toi­mu­nud. Mi­nu ja EK­RE suur ees­märk on pa­ran­da­da vo­li­ko­gu juh­ti­mist. Kõr­val­seis­jad ja -vaa­ta­jad ot­si­vad Kuu­sa­lu val­las toi­mu­va­le pa­ral­lee­le Lok­sa ku­na­gi­ses lin­na juh­ti­mi­ses, aga mi­na se­da ei näe. Kui uu­ri­da vii­mas­tel kuu­del teh­tud toi­min­guid, pan­na rit­ta e-kir­jad, siis on nä­ha, et vo­li­ko­gu ena­mu­se te­ge­vus on koos­kõ­las ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se ja Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se­ga. See­kord vo­li­ko­gu is­tun­gi al­gu­ses tut­vus­ta­tud 10 vo­li­ni­ku pro­test ei ta­kis­ta elu, aga päe­va­kor­ras oli punk­te, mi­da ei ol­nud va­ja enam aru­ta­da, ning õi­ge oli see päe­va­kord kõr­va­le jät­ta, te­ha uus is­tung nor­maal­se­te päe­va­kor­ra­punk­ti­de­ga.“

Mar­gus Soo­mi ame­tist ta­ga­sias­tu­mi­se aval­du­se koh­ta sõ­nas Su­lev Vald­maa, et see on sa­ma, kui au­to­ga kraa­vi sõit­mi­ne ja al­les siis kind­lus­tus­le­pin­gu sõl­mi­mi­se­ga te­ge­le­mi­ne.

„Meie jät­si­me see­kord is­tun­gi ära. Kel­le­le ei meel­di, kui­das po­lii­ti­kat te­hak­se, kan­di­dee­ri­gu järg­mis­tel va­li­mis­tel, osu­tu­gu va­li­tuks ja teh­ku õi­ge­mi­ni. Ka opo­sit­sioon peab en­nast kon­so­li­dee­ri­ma, et oleks jõud. Opo­sit­sioon ei ole töö­või­me­li­ne, kui igaüks näeb as­ju oma­moo­di. Po­lii­ti­li­ne kul­tuur on vä­ga suu­res­ti muu­tu­nud ja mit­te ai­nult Kuu­sa­lu val­las, vaid ko­gu Ees­tis.“

Mar­ti Hääl üt­les, et va­li­mis­lii­tu Üks Kuu­sa­lu Vald kuu­lu­vad vo­li­ni­kud hää­le­ta­sid is­tun­gi ära­jät­mi­se vas­tu, sest vo­li­ko­gu ei ole pik­ka ae­ga tööd tei­nud, kõi­gis päe­va­kor­ra­punk­ti­des olek­sid va­ja­li­kud si­su­li­sed aru­te­lud ning oli ka pla­nee­rin­gu­te­ga seo­tud ot­su­seid, mil­le vas­tu­võt­mist val­las oo­da­tak­se: „Päe­va­kor­ras olid ka meie va­li­mis­lii­du esi­ta­tud eel­nõud, mis on seo­tud ko­roo­nak­rii­si­ga, vo­li­ko­gu ei ole nen­de­ga se­ni te­ge­le­nud. Esi­ta­si­me eel­nõud märt­sis, nüüd on mai al­gus ja po­le ai­mu­gi, mil­lal need võik­sid aru­tu­se­le tul­la. Prob­lee­mid seo­ses eba­pii­sa­va krii­si­juh­ti­mi­se­ga lä­he­vad veel suu­re­maks. On mai­kuu, kui­das sel­gi­ta­da val­la ini­mes­te­le, miks ei ole vo­li­ko­gu sel aas­tal se­ni kor­ra­li­kult töö­le ha­ka­nud? Kui en­ne oli veel hu­vi si­su­li­ne, oo­da­ti ot­su­seid, siis nüüd kü­si­tak­se ju­ba iroo­ni­li­selt.“

Ta li­sas: „On näo­tu, et va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du soo­vib ava­lik­ku­ses pan­nud val­la va­lit­se­mi­se­ga seo­tud prob­lee­mid ai­nui­si­ku­li­selt Mar­gus Soo­mi kan­da ja vas­tu­ta­da. Kuid just Enn Kirs­man te­gi det­semb­ris 2018 et­te­pa­ne­ku va­li­da Mar­gus Soom vo­li­ko­gu esi­me­heks, see ot­sus­ta­ti Ühi­se Ko­du vo­li­ni­ke hääl­te­ga. Kõik, kes hää­le­ta­sid te­ma va­li­mi­se poolt, vas­tu­ta­va sel­lest tu­le­ne­nud prae­gus­te ta­ga­jär­ge­de eest. Ma ei ta­ha öel­da, et Mar­gus Soom oleks käi­tu­nud kor­rekt­selt, nä­gi­me prob­lee­me et­te ju­ba siis, kui oli­me te­ma­ga ühi­ses või­mu­lii­dus. Ta esi­tas soo­vi saa­da vo­li­ko­gu esi­me­heks, me ei ol­nud nõus. Sel­le­pä­rast ta läks oma nõud­mis­te­ga Ur­mas Kirt­si ju­tu­le. See, ku­hu nüüd on jõu­tud, on toi­mu­nud Vär­ner Loots­man­ni ning Ur­mas Kirt­si ju­hi­tud va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vo­li­ni­ke va­li­ku ta­ga­jär­je­na.“

Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Hää­le­ta­sin meie va­li­mis­lii­du esin­da­ja­na is­tun­gi ära­jät­mi­se vas­tu, sest pean olu­li­seks ini­mes­te pa­nus­ta­tud ae­ga – nii is­tun­git koo­li­ma­jas et­te val­mis­ta­nud kant­se­lei töö­ta­ja­te, aga ka oma päe­va­ka­vas­se is­tun­gil osa­le­mi­se võt­nud ja ko­ha­le tul­nud vo­li­ni­ke ae­ga. Teh­ni­li­selt po­le va­het – vo­li­ko­gu esi­mees on 3. mai sei­su­ga esi­ta­nud ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve, mis 5. mail jõus­tub. Tun­dub, et koa­lit­sioo­ni vo­li­ni­kel po­le ees­märk te­ha vo­li­ko­gus tööd, mil­leks nad on va­li­tud, vaid läh­tu­tak­se haig­las­li­kust po­lii­ti­li­sest män­gust ja isik­li­kust kät­te­mak­sust. Va­lit­sev koa­lit­sioon on ühe eran­di­ga loo­nud sel­le val­la juh­ti­mist hal­va­va olu­kor­ra 2018. aas­ta det­semb­ris ja ime­lik on vaa­da­ta, kui­das nüüd tul­lak­se en­da loo­dud ja­ma suu­re ki­sa­ga muut­ma.“

Ta tõ­des: „Ole­me Kuu­sa­lu val­las va­lit­se­va olu­kor­ra osas pä­ris nõu­tud. Aru­saa­ma­tuks jää­vad mit­me koa­lit­sioo­ni­liik­me mo­tii­vid – miks va­li­tud ini­me­sed nii käi­tu­vad. Vo­li­ko­gu saa­lis oli häs­ti nä­ha, kui­das pal­ju­del on piin­lik sel­li­ses as­jas osa­le­da, aga sil­mad maas tõs­te­tak­se ik­ka kuu­le­kalt kätt. Olu­kor­ra ar­hi­tek­ti, Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni tu­leb mui­du­gi tun­nus­ta­da suu­re­pä­ra­se po­lii­ti­li­se par­tii eest. Vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su ajal suu­ri muu­tu­si on vist kee­ru­li­ne loo­ta, ot­sus­ta­mi­se koht jääb järg­mi­ses­se sü­gi­ses­se, siis on va­li­ja­te kord ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ot­sus­ta­da, mil­li­seid väär­tu­si peab oma­va­lit­su­se juh­tor­gan esin­da­ma.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 29. aprillil
Järgmine artikkelKo­ha­lik bus­si­fir­ma saab val­lalt tu­ge