MAR­TIN MÖL­LITS Jär­si kü­last või­tis idu­fir­ma­ga Ti­mey USAs peap­ree­mia

1017

Juu­ni al­gu­ses kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas, et Raa­si­ku val­la noor­mees, TTÜ tu­deng Mar­tin Möl­lits ning te­ma kur­su­se­kaas­la­ne Lau­rent Lä­heb said mai lõ­pus Mek­to­ry Star­ter­Tech kon­kur­si pea­või­du. Juu­nis käi­sid nad oma idu­fir­ma Ti­mey „pa­rim en­ne” in­di­kaa­to­rit tut­vus­ta­mas 4.-18. juu­nil USA äria­ren­dusp­rog­ram­mis NGAL, kus tu­lid ko­ju peavõidu­ga, mil­le­ga kaas­nes 3000 dol­la­ri suu­ru­ne au­hind.

Mar­tin Möl­lits üt­les, et võit oli vä­ga suur ül­la­tus, ku­na kon­ku­rents oli ti­he ja hin­na­ti prog­res­si: „Kok­ku osa­le­sid ka­hek­sa mees­kon­da. Ideed olid vä­ga eri­ne­vad. Meie edu seis­nes ilm­selt sel­les, et meil on reaal­ne prob­leem, käe­ga­kat­su­tav ese, mil­lest liht­ne aru saa­da. Vii­ma­sel et­teas­tel läk­sin la­va­le pii­ma­pa­ki­ga, tõst­sin sel­le kõr­ge­le ja üt­le­sin: „See on piim. Sa lä­hed poo­di, os­tad pii­ma, mil­lel on po­si­tiiv­ne pa­rim en­ne kuu­päev, kuid ko­ju jõu­des avas­tad, et see on pa­haks läi­nud.” Saa­lis olev pub­lik sai vä­ga häs­ti aru, mil­lest jutt käib.”

Kom­men­taa­rid ja ta­ga­si­si­de oli te­ma sõ­nul eri­nev: „Mõ­ni lei­dis, et meie too­det oleks to­re oma­da, kuid oli ka neid, kes ei ku­ju­taks elu et­te il­ma „pa­rim en­ne” in­di­kaa­to­ri­ta. Ül­di­selt meie idee meel­dis ning soo­vi­ti pal­ju edu.”

Sep­temb­ris sõi­da­vad noo­red äri­me­hed Aaf­ri­kas­se Na­mii­bias­se, kus saa­vad oma la­hen­du­si tes­ti­da maail­mas suu­ru­selt esi­küm­nes­se kuu­lu­vas ka­la­töös­tu­ses. Mar­tin Möl­lits lau­sus, et Na­mii­bia kon­tak­ti said nad prog­ram­mi käi­gus: „Meid suu­na­ti TTÜ me­rea­ka­dee­mias te­gut­se­va Va­hur Vald­na poo­le, kes on pro­jek­ti SME Ais­le eest­ve­da­ja. Sel­le raa­mes viiak­se Ees­tist küm­me väik­se­ma ja kesk­mi­se suu­ru­se­ga et­te­võ­tet Na­mii­bias­se, et laie­ne­da Lõu­na-Aaf­ri­ka tur­gu­de­le. Na­mii­bia eks­por­dib kül­mu­ta­tud ka­la­too­teid USA ja Eu­roo­pa tur­gu­de­le. Loo­da­me, et nei­le meel­dib meie idee ja teos­tus ning pea­gi võib nä­ha meie too­det kül­mu­ta­tud ka­la­too­de­tel.”

Ta rõõ­mus­tas, et või­dud on and­nud idu­fir­ma mees­kon­na­le pal­ju kon­tak­te ja tä­he­le­pa­nu: „Meie vas­tu tun­neb hu­vi mee­dia, hil­ju­ti koh­tu­si­me Yriö Oja­saa­re­ga, kes on äri­võr­gus­ti­ku EST­BA­Ni asu­ta­ja. USAst sai­me ra­ha­li­se au­hin­na ning eda­si hak­kab meid toe­ta­ma Chan­ge Ven­tu­res – ai­tab luua kon­tak­te, nõus­tab äria­la­selt.”

Mar­tin Möl­lits ja Lau­rent Lä­heb töö­ta­vad prae­gu sel­le ni­mel, et lõp­li­kult val­mis saa­da esi­me­ne pro­to­tüüp.

Eelmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI või­tis Ees­ti-Soo­me-Root­si maa­võist­lu­se
Järgmine artikkelTasu­ta bus­si­sõi­du käi­vi­ta­mi­ne tõi Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le pal­ju te­le­fo­ni­kõ­ne­sid