Maad­le­ja NE­LE TRU­BER Raa­si­ku val­last võist­les MMil

1121

Möö­du­nud nä­da­lal Atee­nas ka­det­ti­de (15-18aas­ta­sed) maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel maad­lu­ses saa­vu­tas Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la neiu Ne­le Tru­ber 16. ko­ha.

Ne­le Tru­ber oli üks viiest Ees­ti esin­da­jast MMil, li­saks te­ma­le võist­le­sid seal Ees­tist veel 2 nei­du ja 2 noor­meest. 16aas­ta­ne Ne­le Tru­ber võist­les kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 52 kg ning sai 23 osa­võt­ja seas Ees­ti nei­du­dest pa­ri­ma, 16. ko­ha. Ta sai pi­da­da ühe ma­tši, mil­les kao­tas Han­na Va­ra­be­je­va­le Val­ge­ve­nest 0:4.

„Sel­ja­ma­ti­ga ei kao­ta­nud, maad­le­sin mõ­le­mal poo­la­jal kolm mi­nu­tit täis. Vas­ta­ne pol­nud vä­ga tu­gev, olek­sin või­nud te­da va­balt või­ta, kuid ta­gant­jä­re­le ana­lüü­si­des ar­van, et mul jäi puu­du jul­gu­sest. Val­ge­ve­ne­la­sed on suur­võist­lus­te­ga har­ju­nud ja võist­le­vad jul­ge­malt, mi­nul oli see esi­me­ne kord nii suu­rel võist­lu­sel. Üri­ta­sin küll rün­na­ta, kuid kart­sin vei­di,“ rää­kis Ne­le Tru­ber. 

Juu­li lõ­pus sai ta Bos­nia ja Hert­se­go­vii­nas toi­mu­nud Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel 18 maad­le­ja seas 12. ko­ha.

Ala­ve­res maad­le­mist alus­ta­nud ja ke­va­del Ala­ve­re põ­hi­koo­li lõ­pe­ta­nud Ne­le Tru­ber jät­kab õpin­guid Tal­lin­nas Au­den­te­se spor­di­koo­lis. Prae­gu on tal kaks tree­ne­rit – Au­den­te­ses tree­nib ta koos pois­te­ga Ivar Kot­ka­se juu­res, li­saks tree­nib te­da ka val­ge­ve­ne­la­ne Ol­ga Na­re­pek­ha.

„Nüüd tu­leb tä­na­vus­test võist­lus­test te­ha jä­rel­du­si, et vi­gu pa­ran­da­da, ke­va­del või­ta Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed, et ta­ga­da koht vä­lis­võist­lus­tel, sealt saab ko­ge­mu­si, aga tu­leks ka mõ­ni koht ära tuua,“ üt­les Ne­le Tru­ber.

Eelmine artikkelKes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma/lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­hal?
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la kü­la­de jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis Kol­ga-Aab­la