Lume­torm jät­tis ree­del-lau­päe­val osad au­tod lu­me­van­gi

60
Kurblu kurv Põhja külas.

Käe­so­lev tal­ve­hooaeg on ol­nud lu­me­roh­ke. Lund on sa­da­nud ja tui­sa­nud va­hel­du­va edu­ga ko­gu det­semb­ri­kuu väl­tel ning ka jaa­nua­ris. Möö­du­nud ree­del ja lau­päe­val olid taas tu­ge­vad lu­me­sa­jud ja pu­hu­sid tor­mi­tuu­led, lu­me­lük­ka­ja­tel tu­li val­la­teed mi­tu kor­da lä­bi sõi­ta.

Raasiku valla lumetõrjuja tõi pealinnast lisamasinad
Raa­si­ku val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki grup­pi pos­ti­ta­ti ala­tes ree­de en­ne­lõu­nast in­fot ja pil­te teeo­lu­dest. Kur­de­ti, et sõi­du-au­tod jäid lu­mes kin­ni Jär­si kü­las Kang­la teel, lä­bi­ma­tud olid Pe­nin­gi tee­rist ja Kos­ti­ve­re-Aru­kü­la tee. An­ti tea­da, et lum­me olid kin­ni jää­nud ka Om­ni­va pos­tiau­tod, bus­sid, re­kad.

Aru­kü­la ja Raa­si­ku piir­kon­nas ning Rät­la, Pe­ri­la ja Ki­vi­loo kü­las teeb lu­me­tõr­jet OÜ Sa­no­mar Kin­nis­va­ra. Fir­ma vä­li­töö­de­mees­kond in­for­mee­ris, et Raa­si­ku val­la tee­del alus­ta­ti tu­ge­va lu­me­sa­ju ja tui­su­ga tee­de pu­has­ta­mist nel­ja täis­va­rus­tu­ses lu­me­ko­ris­tus­ma­si­na­ga ree­de va­ra­hom­mi­kul kell 2. Äär­mus­li­ke il­mao­lu­de tõt­tu kut­su­ti päe­val pea­lin­nast ap­pi veel kaks suurt sah­ka­de­ga trak­to­rit. Lu­me­van­gi jää­nud au­to­juh­ti­de­le pa­ku­ti või­ma­lust ettevõttele he­lis­ta­da ja lu­ba­ti min­na ap­pi au­to­sid kin­ni­tui­sa­nud tee­delt väl­ja tõm­ba­ma.

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem mär­kis, et meie klii­mas tu­leb ae­ga­jalt sel­li­seid lu­me­roh­keid ja tui­su­seid päe­vi et­te ning kee­ru­li­sed teeo­lud olid möö­du­nud nä­da­lal ka mu­jal.

„Mul ei ole Sa­no­ma­ri­le et­te­hei­teid, nad said enam-vä­hem häs­ti hak­ka­ma. Üks­ki vald ei ole nii ri­kas, et pi­da­da sel­list ma­si­na­par­ki, mis on nii­su­gus­teks eran­do­lu­deks val­mis. Kaks­küm­mend aas­tat ta­ga­si pi­di lu­mi ole­ma ko­ris­ta­tud ala­tes sa­ju lõp­pe­mi­sest kol­me öö­päe­va jook­sul, nüüd tu­leb se­da te­ha kolm kor­da kii­re­mi­ni, ühe öö­päe­va­ga. Ini­mes­te oo­tu­sed on veel suu­re­mad. Aga na­gu üt­le­sin, sel­li­se val­mi­so­le­ku ta­ga­mi­ne lä­heb eba­mõist­li­kult kal­liks.“

Kuu­sa­lu val­las jõu­ti teed lah­ti lü­ka­ta
Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si sõ­nul läks see­kord­ne lu­me­torm suh­te­li­selt häs­ti, lu­me­lük­ka­jad töö­ta­sid hoo­le­ga, tee­de­le lu­me­van­gi au­to­sid ei jää­nud.

„Lund sa­das öö­päe­va­ga ma­ha 25 sen­ti­meet­rit, sel­list lu­me­ko­gust po­le enam mit­mel aas­tal ol­nud. Mõ­nes la­ge­da­mas kü­las, näi­teks Saun­ja, Ko­su, Kol­ga­kü­la piir­kon­nas oli mo­men­te, kus ei pää­se­tud lu­me tõt­tu ta­lu­hoo­vist väl­ja, aga ka need teed lü­ka­ti lah­ti. Ena­mik val­la ini­mes­test saa­vad aru, et sel­lis­te il­mas­ti­kuo­lu­de­ga on lii­ku­mi­ne ras­ken­da­tud, lu­me­sa­had ei jõua kor­ra­ga kõik­ja­le ja tei­ne­kord tu­leb ka oo­da­ta. Lau­päe­va õh­tuks olid teed puh­tad, ai­nult Kiiu-Kuu­sa­lu kerg­liik­lus­teel jäi lu­me lük­ka­mi­ne pü­ha­päe­va­le,“ rää­kis ta.

Ree­de hom­mi­kul va­jus koo­li­buss lu­me­st lahti lükkamata teel Põhja kü­las Kurblu kurvis ühe rat­ta­ga teelt väl­ja. Kuu­sa­lu keskkoo­li­ni oli sõi­ta ligikaudu neli ki­lo­meet­rit. Kee­gi koolibus­sis vi­ga ei saa­nud. Lap­se­va­ne­mad läk­sid ap­pi ja vii­sid õpi­la­sed oma au­to­de­ga koo­li.

Seo­ses lu­me­lük­ka­mi­se­ga on pa­han­da­tud Kuu­sa­lu ale­vi­ku era­ma­ja­de piir­kon­nas, kus teeb tä­na­va­tel lu­me­tõr­jet Kuu­sa­lu Veod OÜ trak­tor – nii ree­del kui lau­päe­val lük­kas ma­sin suu­red lu­me­val­lid vä­ra­va­te­le et­te. Eri­ti hä­das olid ea­ka­mad ini­me­sed, kõr­get ja laia lu­me­val­li oli ras­ke ära küh­vel­da­da.

Ma­dis Praks üt­les, et te­ma­ga võe­ti sel tee­mal ühen­dust ning ta rää­kis oma­kor­da Kuu­sa­lu Veod fir­ma­ju­hi­ga: „Kuu­sa­lu era­ma­ja­de piir­kon­na tä­na­vad on kit­sad. Trak­to­ris­tid püüa­vad sah­ka kee­ra­ta, kui sõi­da­vad vä­ra­va­test möö­da, aga kui lund on vä­ga pal­ju, siis hak­kab see sa­ha eest kõr­va­le va­ju­ma.“

OÜ Kuu­sa­lu Veod juht Alar Vil­bas­te sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, kui on pal­ju lund, po­le se­da kit­sas­tel tä­na­va­tel ku­sa­gi­le lü­ka­ta: „Me ei ta­ha kel­le­gi vä­ra­vae­sist kin­ni lü­ka­ta, aga iga vä­ra­va juu­res ei jõua pea­tu­da, tu­leb saa­da teed rut­tu sõi­de­ta­vaks.“

Laie­maid val­la­teid lük­kab Kuu­sa­lu Veod OÜ hool­dus­piir­kon­nas veoau­to. Kui see ma­sin üht­pi­di sõi­dab, lük­kab väik­se­mad teeot­sad kin­ni, ta­ga­si­teel proo­vib ka need lah­ti saa­da. Ena­mik ini­me­si on aga sel­leks ajaks ju­ba ise oma teeot­sa puh­taks tei­nud, rää­kis ta.

Ani­ja val­las suu­re­ma­te prob­lee­mi­de­ta
Ani­ja val­la maa- ja tees­pet­sia­list Mait Paa­sik sõ­nas, et ree­de­ne tuisk möö­dus üs­na ra­hu­li­kult, val­la­teed olid ena­mas­ti lä­bi­ta­vad, vaid Keh­ras ole­vat üks toi­du­kul­le­ri au­to lum­me kin­ni jää­nud. Sot­siaal­mee­dias pak­kus Keh­ras lund tõr­juv OÜ Kat­ke­ra või­ma­lust he­lis­ta­da ja lubas operatiivselt appi minna, kui kee­gi on tee­nin­dus­piir­kon­na tee­del au­to­ga lu­me­van­gis.

Eelmine artikkelEner­gia­hin­da­de kom­pen­see­ri­mi­se taot­lus­test
Järgmine artikkelKolga Arenduse kink Kuusalu raamatukogule