Lühidalt

1926

Anija valla maamaks jääb samaks
Anija vallavolikogu kinnitas neljapäevasel volikoguistungil järgmise aasta maamaksumäära. Maamaks jääb samale tasemele kui sel aastal. Anija vallas on maamaksumäär 2,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas, haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul 1 protsent. Anija abivallavanema Urmo Sitsi sõnul on haritava maa maksumäär olnud madal, et toetada väheseid põllumehi, kes valda alles jäänud. Kuna maamaksu laekumine on olnud hea, siis ei ole põhjust selle määra tõsta.

Anija vallavolikogu kinnitas oma tasud ja hüvitised
Möödunud neljapäeval, 19. detsembril kinnitas Anija vallavolikogu ühehäälselt volikogu liikmete järgmise aasta tööst osavõtu eest makstava tasu suurused ja hüvitised. Volikogu esimees saab  volikogu töö korraldamise, ülesannete täitmise, komisjonide koosolekutest ja volikogu istungitest osavõtu    eest    985    eurot   kuus. Volikogu aseesimehele makstakse esimehe asendamise, istungitest ja komisjonide koosolekutest osavõtu eest 100 eurot kuus. Teised volikoguliikmed saavad volikogu istungist osavõtu eest tasu 40 eurot. Volikogu komisjoni esimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest 35 eurot. Komisjoni liikmetega sõlmitakse töövõtuleping ning makstakse koosolekust osavõtu eest 25 eurot. Koosoleku protokollijat tasustatakse lisaks 10 euroga. Volikoguliikmetele hüvitatakse nende ametiüles­annetega seotud koolituste, lähetuste ja transpordi kulu. 

KALLE KÜNGAS jätkab Kuusalu Soojuse juhina
OÜ Kuusalu Soojus nõukogu esimees Igor Ignahhin ütles, et ettevõtte juhatuse esimehe Kalle Küngase töölepingut on pikendatud ning kokku on lepitud, et ta enne ei lahku, kui kõik praegu käsil olevad projektid on lõpetatud ja dokumendid allkirjastatud. Kalle Küngase kolmeaastane tööleping pidi lõppema selle aastaga ning ta teatas suvel, et ei soovi jätkata. Uue juhatuse esimehe valimiseks korraldati konkurss. Avaldusi esitati 30. Igor Ignahhin: „Tegime kandidaatidest pingerea, kuid siis tekkis ametis oleval juhatuse esimehel soov jätkata. Alustasime omaniku ehk vallavalitsuse ettepanekul läbirääkimisi ja oleme jõudnud kokkuleppele.“

OTT KASELE maakonna teenetemärk
Maavanem Ülle Rajasalu annab Harjumaa ballil 30. detsembril maakonna teenemärgi üle Kuusalu Kunstide Kooli õpetajale, kooli sümfooniaorkestri ja Kuusalu pasunakoori dirigendile Ott Kasele, kes õpetab ka Tallinna ja Viimsi muusikakoolides.

Mistra-Autex – Harjumaa aasta toetaja
AS Mistra-Autex Raasikult saab Harjumaa 2013 aasta toetaja tiitli maavanemalt, kuna on aastaid toetanud Raasiku valla üritusi, sponsoreerinud FC Joker meeskonda ja Aruküla käsipalliklubi, aidanud Pikavere robootikaringi jpm.

Leader-programmi III vooru taotlused esitatud
Reedel, 6. detsembril oli  avatud Ida-Harju Koostöökoja Leader-programmi III taotlusvoor. Harju Koostöökoja juhatuse esimees Tiina Sergo ütles, et meetmesse 1.1 Teeme koos esitati 22 projekti: 2 Aegviidu vallast, 4 Anija vallast, 9 Raasiku vallast, 5 Kose vallast, 2 piirkonnaülest. Meetmesse 1.2 Tööd ja leiba laekus 10 projekti: 3 Anija vallast, 1 Raasiku vallast, 6 Kose vallast. Neist hindamisele lubati 31 projektitoetuse taotlust. Kokku taotleti kahe meetme peale 104 677, 81 eurot. Raha on jagada ligi 120 tuhat eurot ehk isegi veidi rohkem kui taotletud projektide kogusumma. Tiina Sergo: „See ei pruugi aga tähendada, et kõiki projekte rahastatakse täismahus. Projektid     esitati     hindamiskomisjonile. Väga hea meel on näha, et tuli uusi taotlejaid, kes varem MTÜ Ida-Harju Koostöökojast toetust taotlenud  ei  ole  –  see  näitab, et info  levib  ja  taotlejad  leiavad   meie   juurde tee.“ 

RAIVO UUKKIVI töötasu on 2000 eurot
Teisipäeval, 17. detsembril oli volikogu istungi päevakorras vallavanema järgmise aasta palgamäära kinnitamine. Volikogu esimees Ants Kivimäe: „Alguses oli uue vallavanema palgasoov 2500 eurot, kuid sellel aastal pole võimalik nii palju maksta. Saame maksta kõrgemat palka kui eelmisele vallavanemale, sest valimisliidu Üheskoos liikmed otsustasid loobuda volikoguliikme tasust. Raivo Uukkivi kasutab ametisõitudeks isiklikku autot, Aare Ets sõitis vallale kuuluva autoga.“ Palga kinnitamise poolt hääletas 8 volikoguliiget. Eelmise vallavanema Aare Etsi töötasu oli 1479 eurot.
Loksal uus vee- ja kanalisatsioonihind
Konkurentsiamet on kooskõlastanud  OÜ  Loksa   Haljastus tegevuspiirkonna uued teenusehinnad, mis hakkavad kehtima 1. veebruarist 2014. Joogivee uus hind on 1,12 eurot/m3 ilma käibemaksuta, mis koos käibemaksuga on 1,344 eurot/m3. Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest võetakse 2,15 eurot/m3 ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga on see 2,58 eurot/m3.          

Anija Lions-klubi tegi abivajajatele taas jõulukinke
Anija Lions-klubi kingib ka sel aastal abivajajatele jõulupakid, milles on esmatarbekaupu, aga ka lasteraamatuid. Klubi presidendi Marili Tammaru sõnul saadi osa pakkidesse pandud kingitustest oma partneritelt, osa ostis klubi ise heategevuseks korjatud raha eest. „Teeme pakke koostöös vallavalitsusega, sotsiaaltöötajad ütlevad, kui palju on vaja lastele, palju täiskasvanuile,“ rääkis ta. Tänavu viidi vallavalitsusse jagamiseks 23 pakki. Jõulukinkide saajate seas on suurperesid, vähekindlustatud peresid, puudega inimesi ning miinimumpensioni saavaid eakaid. Sotsiaaltööspetsialist Airi Hõrrak ütles, et osad tulevad ise vallavalitsusse pakile järele, teistele viiakse kingitused koju. „Seda on lust teha, näeme, kuidas inimeste silmad lähevad särama. Meil on lionsitega väga tore iga-aastane koostöö, oleme sotsiaalosakonnaga neile väga tänulikud,“ lausus ta.   

Kuusalu valla tänupidu kõigile vallaelanikele
Erinevalt varasematest aastatest on 4. jaanuaril Kolgakülas toimuv Kuusalu valla tänupidu avatud kõigile. Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno ütles, et vallarahvas on oodatud Tõnis Mägi ja Kärt Johansoni kontserdile. Laudade taga istumist ei ole. Ka seekord tunnustatakse valla tublimaid spordi- ja kultuuritegijaid, tiitlitele esitatud nominentidele on saadetud kutsed.             

AIRI ÖÖSALU juhib  Loksa Sotsiaalkeskust
Loksa linnavalitsus kinnitas Airi Öösalu alates 18. novembrist Loksa Sot-siaalkeskuse juhatajaks. Keskuse töötajate koosseisus on peale juhataja tegevusjuhendaja 0,5 ja majahoidja 0,2 ametikohaga. Linnavalitsus eraldas sot-siaalkeskusele 2013. aasta personalikulude katteks 330 eurot. Aadressi järgi asub keskus endises saunamajas.

Kuusalu Soojusele 85 000 eurot
Kuusalu volikogu otsustas 19. detsembri istungil 13 poolt, 4 vastu ja 2 erapooletu häälega suurendada OÜ Kuusalu Soojus osakapitali 85 000 euro võrra. Vallavalitsuse esitatud eelnõu põhjustas istungil ägedat arut-elu. Vallavanem Urmas Kirtsi selgitas, et ettevõte on võtnud ÜVK-projektide omaosaluse katteks laenu, KIK nõuab, et võlateeninduse katteks oleks osakapital tagatud 1,25kordselt: „Kuusalu Soojuse juht Kalle Küngas prognoosis juba 2010. aastal, kui vald ei toeta Kuusalu ja Kolga soojatorustike rekonstrueerimist, jõuab ettevõte umbes 1,3 miljoni krooniga ehk 83 000 euroga miinusesse.“

Anija vallas Sõnumitooja venekeelne tõlkeleht
Anija vallavalitsuse tellimusel ja rahastusel andis Sõnumitooja toimetus välja esimese numbri venekeelset tõlkelehte, milles on viimase kolme kuu jooksul ajalehes Sõnumitooja Anija valla kohta ilmunud lood: ülevaated volikogu uuest koosseisust, vallavolikogu esimehe ja vallavanema valimisest, intervjuu volikogu esimehe Jaanus Kaleviga, artiklid Kehra kunstidekooli ja raamatukogu kolimisest ning lasteaia Lepatriinu direktorist Nelli Restovist. Lisaks uudised ranitsatoetusest, lasteaia uuest osalustasust jms. Tõlkeleht on 4leheküljeline. Trükiarv on 1200. Lehte levitatakse tasuta. Jaanus Kalev: „Tõlkelehe vajadus sai kinnitust kohalikele valimistele eelnenud kampaania ajal, kui kohtusime venekeelsete elanikega ning selgus, paljud arvavad ikka veel, et Jüri Lillsoo on Kehra linnapea.“

Raasikul asutatakse korrakaitse MTÜ
Neljapäeval, 12. detsembril kutsus Raasiku piirkonnapolitseinik Anu Metsaorg kokku ümarlaua, et arutada, kuidas tõsta vallaelanike teadlikkust turvalisusest. Kohale tuli kümmekond inimest. Anu Metsaorg: „Leiti, et parim lahendus on luua katusorganisatsioon, mille alla kuuluvad vabatahtlikud politseinikud ja päästjad, naabrivalve, külade haridusasutuste ning valla esindajad. Vallas on olemas ka MTÜ Korrakaitse, kuid selle tegevus on jäänud soiku. MTÜle oleks lihtsam toetusi saada ning meil oleks võimalus taotleda vallalt endale Raasiku vana tuletõrjedepoo, mis seisab kasutult ja värv koorub.“