Lok­sa Pe­re­pood lõ­pe­tas te­ge­vu­se

460
Lok­sa Pe­re­pood asus aas­taid en­di­se tee­nin­dus­kom­bi­naa­di tei­sel kor­ru­sel. Fo­to on teh­tud ree­del, 27. jaa­nua­ril 2023.

Ala­tes 1. vee­brua­rist on Lok­sa Pe­re­poe uks su­le­tud, Kuu­sa­lu Pe­re­pood ja Keh­ra Pe­re­pood töö­ta­vad en­di­selt.

„Lok­sa Pe­re­poes käis ost­jaid vä­he, püüd­si­me veel töös hoi­da, aga kah­ju küll, ole­me sun­ni­tud lõ­pe­ta­ma. Co­vid muu­tis ini­mes­te os­tu­har­ju­mu­si tun­du­valt. Töös­tus­kau­pa­de poed pi­did ole­ma su­le­tud, toi­du­poed Coop ja Gros­si kaup­lus olid lah­ti, sealt sai ka töös­tus­kau­pu. Sa­mu­ti on asu­koht täh­tis, Lok­sal asus Pe­re­pood tei­sel kor­ru­sel, va­ne­ma­tel ini­mes­tel oli sin­na ras­ke min­na. Kuu­sa­lu Pe­re­poo­di ja Keh­ra Pe­re­poo­di pää­seb liht­sa­malt,“ tõ­deb Pe­re­poo­di­de oma­nik, Hedvig OÜ juht Hed­vig Kuusk­mäe.

Kuu­sa­lus on Pe­re­pood ol­nud en­di­ses tee­nin­dus­ma­jas li­gi 30 aas­tat. Lok­sa­le laie­nes Pe­re­pood aas­tal 1995. Hed­vig Kuusk­mäe mee­nu­tab, kui­das Lok­sa lin­nas ko­li­ti kol­mel kor­ral, et lei­da so­bi­lik asu­koht. Kõi­ge­pealt oli Lok­sa Pe­re­pood en­di­se lei­va­töös­tu­se ma­jas tu­ru juu­res, siis teh­ti riie­te- ja ja­lat­si­pood omaaeg­se me­re­mees­te ma­ja keld­ri­kor­ru­se­le. Suu­re­mad ruu­mid saa­di lin­na­va­lit­su­se ta­ga asu­va ku­na­gi­se tee­nin­dus­kom­bi­naa­di tei­sel kor­ru­sel, ku­hu ko­li­ti 1997. aas­tal.

Hed­vig Kuusk­mäe üt­leb, et kau­ba­va­lik ei ole Pe­re­poo­di­des aas­ta­te­ga muu­tu­nud: „Müü­me laia va­li­kut töös­tus­kau­pu ala­tes pliiat­sist ku­ni kül­mi­ku­ni. Kau­pa tar­ni­vad Ees­ti ja Eu­roo­pa hul­gi­müü­jad. Sel­li­ne mit­me­külg­sus on meid elus hoid­nud. Um­bes 15 aas­tat ta­ga­si te­gi üks kau­ban­dust õp­pi­nud noor meie Pe­re­poo­di­de koh­ta ba­ka­lau­reu­se­töö. Õp­pe­jõu hin­nang oli, et kõi­gi ma­jan­dus­sea­dus­te jär­gi ei saa kaup­lu­sed te­gut­se­da, kui on sel­li­sed lao­va­rud ja fi­nants­näi­ta­jad, aga ole­me vas­tu pi­da­nud.“

Lok­sa Pe­re­poes lõ­pu­müü­ki ei kor­ral­da­tud, rah­vast kut­su­ti Fa­ce­boo­ki kau­du ka­su­ta­ma vii­ma­seid lah­tio­le­ku­päe­vi, ko­gu al­les­jää­nud kaup viiak­se et­te­võt­te Pe­re­poo­di­des­se Kuu­sa­lus ja Keh­ras. Lok­sa poe kolm töö­ta­jat koon­da­tak­se. Nei­le pa­ku­ti tööd Kuu­sa­lu kaup­lu­ses, aga see jääb Lok­sa töö­ta­jai­le lii­ga kau­geks.

Hed­vig Kuusk­mäe: „Seo­ses Lok­sa poe ko­li­mi­se­ga sai sel­geks, kui­das ole­me ol­nud sääst­vad ja taas­ka­su­ta­jad, es­ma­kord­selt vii­si­me osa ese­meid jäät­me­jaa­ma. Sa­mas on hulk as­ju, ka mööb­lit muu­tu­nud aja­ga ju­ba eri­lis­teks. Nii na­gu on eri­li­ne meie Kuu­sa­lu Pe­re­poe le­ti­ta­gu­ne sein, mis sai pai­ka pan­dud rub­la ajal. Tä­na­sel päe­val mõ­jub see isi­ku­pä­ra­se­na, kes po­le vii­ma­sel ajal me poes käi­nud, tul­ge Kuu­sal­lu vaa­ta­ma.“

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku post­kon­to­ril oli vii­ma­ne töö­päev
Järgmine artikkelAni­ja ja Raa­si­ku vo­li­ko­gud oo­ta­vad rah­va­koh­tu­ni­kke