Lok­sa algk­las­si­de esi­me­ne teat­ri­fes­ti­val

26
Isa­de eten­dus „Pann­kook“: Jä­nes LEM­BIT OTS­MANN, Kukk VIL­JAR KI­RO­TAR, Hunt KA­LEV KUUS­PA­LU, Rebane MAR­GUS PIIS­PEA, Not­su TEN­NO TIIT­SON, Li­na­väst­rik KAL­LE AAS­RAND, Isa MART IL­VES ja Pann­kook MAT­TIAS KAL­JU­MÄE. Fo­to Tuu­li Laur

Ül­la­tus­la­vas­tus oli isa­de esi­ta­tud „Pann­kook“ Ka­ku­ke­se-mui­nas­ju­tu ai­ne­tel.

Lok­sa güm­naa­siu­mi pea­hoo­ne muu­tus kol­ma­päe­va, 27. märt­si õh­tul teat­ri­ma­jaks – toi­mus algk­las­si­de teat­ri­fes­ti­val. Fua­jees oli ava­tud teat­ri­koh­vik, mi­da pi­da­sid mui­nas­ju­tu­te­ge­las­teks riie­tu­nud õpe­ta­jad. Küp­se­ti­sed te­gid koh­vi­kus­se Lok­sa koo­li ko­kad.

Fes­ti­va­li pea­kor­ral­da­ja oli 3.b kee­le­kümb­lusk­las­si õpe­ta­ja ja käe­so­le­vast õp­peaas­tast ka koo­li hu­vi­juht Tuu­li Laur Kol­gast. Ta töö­tab Lok­sa güm­naa­siu­mis kol­man­dat aas­tat, en­ne oli Kol­ga koo­li algk­las­siõ­pe­ta­ja ja algk­las­si­de näi­te­rin­gi ju­hen­da­ja.

Tuu­li Laur: „Lok­sal on alg­klas­sid va­rem esi­ta­nud ke­va­di­ti kuu aja jook­sul üks­tei­se­le mui­nas­ju­tue­ten­du­si. Pak­ku­sin nüüd, et tee­me ühi­se vaa­ta­mi­se ja suu­re­joo­ne­li­se­malt, kut­su­me pub­li­kuks ka las­te va­ne­mad, sest nad on pa­nus­ta­nud kos­tüü­mi­de meis­ter­da­mi­se ja teks­ti­de õpe­ta­mi­se­ga. Algk­las­si­de ma­jas la­va po­le, koo­li suu­res saa­lis said lap­sed la­va­ko­ge­mu­se.

Rah­vast oli pal­ju, pa­ni­me saa­li 200 too­li ja kõi­gil is­tu­ti. Ni­me poo­lest oli meil teat­ri­fes­ti­val, kuid au­hin­du ei ja­ga­nud. Iga klass te­gi ühe la­vas­tu­se, rol­li said kõik õpi­la­sed. Kõik näi­den­did olid ees­ti kee­les, kee­le­kümb­lusk­las­si­de õpi­la­sed said ees­tikeel­se teks­ti esi­ta­mi­se ko­ge­mu­se.“

Kirss tor­dil oli te­ma sõ­nul isa­de män­gi­tud „Pann­kook“: „Isa­de heas mõt­tes ära­rää­ki­mi­ne läks liht­salt. Näi­dend „Pann­kook“ on va­nast esi­me­se klas­si lu­ge­mi­kust. Õpe­ta­ja Mal­le Kru­sell ai­tas kos­tüü­mi­de leid­mi­sel, mõ­ni isa lae­nu­tas kos­tüü­mi ise. Har­ju­ta­si­me isa­de­ga kol­mel tei­si­päe­vaõh­tul. Nen­de esi­ne­mi­ne oli las­te­le ja pub­li­ku­le tõe­li­ne ül­la­tus.“

Lok­sal ela­va­test isa­dest män­gis Ten­no Tiit­son Not­sut, Mart Il­ves Isa, Vil­jar Ki­ro­tar Poe­ga ja Kuk­ke ning Ka­lev Kuus­pa­lu Hun­ti. Kol­ga­kü­last olid Kal­le Aas­rand Po­ja ja Li­na­väst­ri­ku, Mat­tias Kal­ju­mäe Pann­koo­gi rol­lis, Ka­sis­pealt olid Mar­gus Piis­pea Re­ba­ne ja Lem­bit Ots­mann Jä­nes.

La­vas­ta­ja Tuu­li Laur tun­nus­tas, et isad esi­ne­sid vä­ga vah­valt: „Mi­nult on kü­si­tud, miks teen las­te­ga teat­rit. Olen vas­ta­nud, et neist ei pea tu­le­vikus saa­ma näit­le­jad. Kõi­gil on va­ja min­gis olu­kor­ras esi­ne­da, kas või töö­vest­lu­sel. Esi­ne­mis­ko­ge­must on tarvis sel­leks, et ol­la jul­ge ega jät­ta mi­da­gi te­ge­ma­ta.“

Kok­ku esi­ne­sid teat­ri­fes­ti­va­lil 85 last. Mui­nas­ju­tu „Vaes­laps ja ta­lu­tü­tar“ esi­tas 4.a klass, la­vas­tas Tuu­li Laur. „Ta­re ta­re­kest“ män­gis 2.b klass, la­vas­tas õpe­ta­ja An­na Stuz­hi­na. Näi­den­di­ga „Sa­ja­jalg­ne“ esi­nes 3.b klass, la­vas­tas Tuu­li Laur ja näi­den­di­ga „Ka­va­lus“ 3.a klass, la­vas­tas õpe­ta­ja Mal­le Kru­sell. „Peep ja sõ­nad“ män­gis 2.a klass, la­vas­tas õpe­ta­ja Me­ri­ke Moks, „Mai­kuu on käes“ 1.a klass, la­vas­tas õpe­ta­ja Eve Jür­gens, „Nu­kit­sa­meest“ 1.b ja 4.b klass, la­vas­tas õpe­ta­ja Marg­ret Latt. Õh­tu­ju­hid olid 4.-5. klas­si näi­te­rin­gi noo­red, rin­gi ju­hen­dab Tuu­li Laur.

Ta ar­vas, et fes­ti­va­li tra­dit­sioo­ni võiks jät­ka­ta. Lap­sed näe­vad, kui­das la­vas­tus sün­nib al­gu­sest ku­ni eten­du­se­ni.

Eelmine artikkelAja­loo­kon­ve­rents Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na su­vi­tus­koh­ta­dest
Järgmine artikkelPe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­jad tu­lid paa­ris­män­gus Ees­ti meist­riks