Lok­sal tu­leb rah­va­kü­sit­lus 23. ja 24. ap­ril­lil

1485

ÜL­LE TAMM

Lok­sa lin­na­va­lit­sus ot­sus­tas 30. märt­si is­tun­gil, et ela­ni­ke kü­sit­lus kor­ral­da­tak­se pü­ha­päe­val, 23. ap­ril­lil ja es­mas­päe­val, 24. ap­ril­lil.
Kü­si­tak­se, kas lin­nae­la­ni­kud toe­ta­vad va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­kut moo­dus­ta­da Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na ühen­da­mi­se­ga uus hal­du­sük­sus Kuu­sa­lu vald. Vas­ta­ta saab, kas „jah“ või „ei“.
Kü­sit­lus­punkt on Lok­sa lin­na­va­lit­su­se saa­lis ava­tud mõ­le­mal päe­val kel­la 10-18.
Pü­ha­päe­val saab aja­va­he­mi­kus kel­la 10-20 vas­ta­ta kü­si­mu­se­le ka elekt­roo­ni­li­selt – vee­bi­kesk­kon­nas www.vo­lis.ee, ku­hu pää­seb Lok­sa lin­na vee­bi­le­he kau­du.
Kü­sit­lu­se lä­bi­vii­mi­seks moo­dus­ta­ti nel­ja­liik­me­li­ne ko­mis­jon, mil­le esi­mees on lin­na­sek­re­tä­ri asen­da­ja Ai­ri Öö­sa­lu, asee­si­mees Mar­gus Kröönst­röm, liik­med Tat­ja­na Go­rša­no­va ja Kaie Es­na, asen­dus­lii­ge on Er­le Kri­mann.
Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu an­dis märt­si­kuu is­tun­gil lin­na­pea Vär­ner Loots­man­ni­le vo­li­tu­sed kaa­sa­ta va­ja­du­sel ad­vo­kaa­di­bü­roo Va­rul AS, et koos­ta­da lin­na­vo­li­ko­gu ar­va­mu­se eel­nõu va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku koh­ta lii­ta Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald. Ar­va­mus tu­leb va­ba­rii­gi va­lit­su­se­le esi­ta­da 15. maiks, va­ba­rii­gi va­lit­su­sel tu­leb ot­sus lan­ge­ta­da 15. juu­liks.
Vo­li­tus­te and­mi­se ot­su­se se­le­tus­kir­jas on väl­ja too­dud vo­li­ko­gu ar­va­mus sund­liit­mi­se koh­ta: „Lin­na­vo­li­ko­gu on ar­va­mu­sel, et Lok­sa linn on või­me­li­ne ka prae­gu juh­ti­ma ja kor­ral­da­ma ko­ha­lik­ku elu ja täit­ma sea­du­se­ga an­tud üle­san­deid – hal­dus­re­for­mi ees­märk on Lok­sa lin­na pu­hul täi­de­tud ka hal­dus­ter­ri­to­riaal­se kor­ral­du­se muut­mi­se­ta.“
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Vär­ner Loots­man­nilt, mil­lis­te­le ar­gu­men­ti­de­le tu­gi­ne­des saab Lok­sa linn jät­ka­ta oma­va­lit­su­se­na, kui ka suu­re­mad oma­va­lit­su­sed sund­lii­de­tak­se või on sund­liit­mi­se kar­tu­ses lep­pi­nud ühi­ne­mi­ses kok­ku va­ba­taht­li­kult.
Vär­ner Loots­mann vas­tas: „Lok­sa lin­na sei­su­koh­ta va­ba­rii­gi va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku osas ei ku­jun­da mit­te Lok­sa lin­na­pea, vaid Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu oma järg­mi­sel is­tun­gil, ar­ves­ta­des eri­ne­vaid ar­va­mu­si, kõi­ki poolt- ja vas­tuar­gu­men­te.“
Uu­ri­si­me lin­na­pealt veel, et te­ma elab Kuu­sa­lu val­las Ka­sis­pea kü­las, on pi­da­nud so­bi­li­kuks kan­di­dee­ri­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se ja ol­la vo­li­ko­gu lii­ge, kuid miks on sei­su­ko­hal, et Lok­sa linn ei või kuu­lu­da Kuu­sa­lu val­da?
Vär­ner Loots­mann: „Mul­le jääb aru­saa­ma­tuks, miks peak­sin ma ko­ha­li­ku põ­li­s­ela­ni­ku­na aru­ta­ma Sõ­nu­mi­too­ja­ga tee­mat, kas mul on „so­bi­lik“ kan­di­dee­ri­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­kok­ku või mit­te – ku­na see min­gil­gi moel ei haa­ku hal­dus­re­for­mi­ga.“