Lok­sa uus Kon­sum sai nur­ga­ki­vi

1479
Kap­sel müü­ri­ti koh­ta, kus hak­kab ole­ma lil­le­pood. Kaps­li ase­ta­vad Lok­sa abi­lin­na­pea, HTÜ nõu­ko­gu lii­ge AND­RES KASK­LA, HTÜ ju­ha­tu­se esi­mees JAAN MAR­JUN­DI, hal­dus­juht JÜ­RI KIM­MEL ja HTÜ endine juht HEINO REESEL.

COOP Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu (HTÜ) ju­ha­tu­se esi­mees Jaan Mar­jun­di sõ­nas ree­de, 14. det­semb­ri pä­rast­lõu­nal toi­mu­nud nur­ga­ki­vi pa­ne­kul, et Lok­sa­le on ker­ki­mas to­re hoo­ne, mil­le üle saa­vad kõik rõõ­mu tun­da: „Loo­dan, et Lok­sa rah­vas toe­tab meid. Et ma­ja sei­sab häs­ti ja kaua püs­ti ning an­nab Lok­sa kan­di ini­mes­te­le lei­va laua­le.“

Nur­ga­ki­vi pa­ne­kus osa­le­sid ehi­ta­ja Fund Ehi­tus esin­da­jad, COOP Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu ju­ha­tu­se ja nõu­ko­gu liik­med ning kesk­kon­to­ri töö­ta­jad, Lok­sa abi­lin­na­pead Hil­le­ri Trei­salt ja And­res Kask­la, vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na ning ka Lok­sa Kon­su­mi pro­jek­ti au­tor Alek­san­der Sko­li­mows­ki, kes töö­tab Lok­sa lin­naar­hi­tekt-ehi­tus­nõu­ni­ku­na.

Nur­ga­ki­vis­se müü­ri­tud kaps­lis­se pan­di Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu põ­hi­ki­ri, Lok­sa Kon­su­mi se­nis­te töö­ta­ja­te ni­me­ki­ri, ree­de­ne Äri­päev, 5eu­ro­ne ra­ha­täht ning pak­ku­mi­se pea­le, et ko­ha­lo­li­jad või­vad omalt poolt li­sa­da, an­ti ka ni­me­kaar­te ja mün­te.

No­vemb­ri lõ­pus ot­sus­tas Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu müüa Kon­su­mi kaup­lu­se kõr­val asu­va 695ruut­meet­ri­se pin­da­la­ga park­la­maa kin­nis­tu Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu­le 24 325 eu­ro eest.

Lin­na­le kuu­lu­nud park­las on ko­ha­li­kud ela­ni­kud par­ki­nud oma au­to­sid ning sõit­nud lii­ni­bus­si­ga pea­lin­na töö­le ja ta­ga­si. Nüüd tun­tak­se mu­ret, kas tar­bi­ja­te ühis­tu lu­bab seal au­to­sid par­ki­da pi­ke­maa­ja­li­selt, või hak­kab see ole­ma ai­nult kaup­lu­se kü­las­ta­ja­te jaoks.

Jaan Mar­jun­di üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le: „Meie hu­vi on ka­su­ta­da park­lat klien­ti­de hu­vi­des ja saa­da nen­de jaoks par­ki­mis­koh­ti juur­de. Me po­le hu­vi­ta­tud, et lin­na­rah­vas hak­kaks oma au­to­sid seal par­ki­ma. Lok­sa lin­nal on va­ba maad, ku­hu park­laid ra­ja­da.“

Abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt lau­sus, et edas­pi­di on ka­vas ehi­ta­da Kon­su­mi lä­he­du­ses asu­va­le plat­si­le lau­lu­la­va koos suu­re park­la­ga, kuid mil­lal täp­selt, veel ei tea.

Lok­sa Kon­su­mi se­ni­ne kaup­lus su­le­ti 26. sep­temb­ril, ma­ja lam­mu­ta­ti ok­toob­ris. Uus pood ehi­ta­tak­se sa­ma­le ko­ha­le, kuid tu­leb olu­li­selt suu­rem. Vas­ta­valt le­pin­gu­le peab ehi­ta­ja and­ma uue kaup­lu­se­hoo­ne Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu­le üle mai­kuus. Pood ta­he­tak­se ava­da hil­je­malt jaa­ni­päe­vaks. Lok­sa Kon­su­mi töö­ta­jad on sel­le aja­ni ame­tis ühis­tu teis­tes kaup­lus­tes.