Lok­sa soo­jat­ras­si­de va­he­ta­tak­se väl­ja

1084

Lok­sa linna soo­ja­toot­ja N.R.Ener­gy OÜ re­konst­ruee­rib AS EG Ehi­tus tel­li­mu­sel peaaegu kogu Lok­sa kaug­küt­te­to­rus­ti­ku, mil­le ko­gu­pik­kus on 5 ki­lo­meet­rit. Tööd al­ga­sid septembri alguses, käe­so­le­val sü­gi­sel va­he­ta­tak­se väl­ja 1,8 ki­lo­meet­rit to­rus­tik­ku. Üle­jää­nu uuen­da­tak­se tu­le­val aas­tal, tööd pea­vad ole­ma teh­tud hil­je­malt ok­toob­ris 2018. N.R.Ener­gy ju­ha­tu­se lii­ge Ah­to Tis­ler: „Ko­gu Lok­sa lin­na rajatakse kaasaegne väikeste soo­ja­ka­du­de­ga kaug­küt­te­to­rus­tik koos soo­ju­s- e­ner­gia kaug­loe­ta­va ar­ves­tus­süs­tee­mi­ga. Tras­si­kaod peak­sid vä­he­ne­ma um­bes kol­man­di­ku võr­ra ehk üle 2000 MWh aas­tas. See lan­ge­tab soo­ju­se mak­su­must ja saa­me või­ma­lu­se täp­se­malt di­men­sio­nee­ri­da Lok­sa­le ka­van­da­ta­va uue bio­kü­tu­se­ga köe­ta­va kat­la­ma­ja võim­sust.“ Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 1,6 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest 200 000 eu­ro­ga toe­tab KIK, üle­jää­nu pa­nus­tab N.R.Ener­gy. Sõnumitooja kü­si­s, miks uuen­da­tak­se soo­jat­ras­sid nüüd – kui et­te­võ­te os­tis aas­taid ta­ga­si Lok­sa lin­nalt kat­la­ma­ja, oli ko­hus­tus va­he­ta­da soo­ja­to­rus­tik väl­ja paa­ri-kol­me aas­ta­ga. Ah­to Tis­ler vas­tas, et in­ves­tee­ring te­hak­se kooskõlast Lok­sa linna soo­ja­ma­jan­duse arengu­ka­va­ga.

Eelmine artikkelRaasiku valla lasteaiaõpetajate palkadest
Järgmine artikkelRaasiku õlletehas avas baari