Lok­sa lin­na fi­nants­või­me­ku­sest

983

Lok­sa ei saa­nud bus­si­ter­mi­na­li re­konst­ruee­ri­mi­seks EA­Silt toe­tus­ra­ha, sest lin­na fi­nants­või­me­kus on ma­dal.

Lok­sa lin­na­va­lit­sus sai EA­Si nõu­ko­gult kir­ja Lok­sa bus­si­jaa­ma re­konst­ruee­ri­mi­seks esi­ta­tud taot­lu­se ra­hul­da­ma­ta jät­mi­se koh­ta. Lok­sa linn taot­les piir­kon­da­de kon­ku­rent­si­või­me tu­gev­da­mi­se in­ves­tee­rin­gu­te toe­tus­te prog­ram­mist 310 250 eu­rot, bus­si­jaa­ma re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 365 000 eu­rot, Lok­sa lin­na omao­sa­lus 54 750 eu­rot.                  
EA­Si ot­su­se põh­jen­du­ses on lau­sed: „Ku­na taot­le­ja fi­nants­või­me­kus ei ole pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks pii­sav, siis puu­dub kind­lus, et ka täien­da­va­te te­ge­vus­te fi­nant­see­ri­mi­se või­me­kus on reaal­selt ole­mas ning pro­jekt suu­de­tak­se el­lu viia. Pro­jek­ti ei ole või­ma­lik pla­nee­ri­tud aja­ka­va ko­ha­selt el­lu viia. Taot­le­ja ne­to­võ­la­koor­mus on üle lu­ba­tud piir­mää­ra ja kor­ri­gee­ri­mis­me­net­lu­se­ga peaks taot­le­ja fi­nants­või­me­kus jõud­ma piir­mää­ra sis­se al­les 2018. aas­ta lõ­puks, vas­ta­sel ju­hul alus­ta­tak­se sa­nee­ri­mi­se­ga. See­ga ei vas­ta Lok­sa lin­na­va­lit­sus vä­he­malt 2018. aas­ta lõ­pu­ni ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ük­su­se fi­nants­juh­ti­mi­se sea­du­se pa­rag­rahv 34 lõi­ke 1 tin­gi­mus­te­le.“
Hal­dus­re­for­mi käi­gus jäe­ti Lok­sa linn Kuu­sa­lu val­la­ga liit­ma­ta, kui­gi Põh­ja-Ees­ti piir­kond­lik ko­mis­jon te­gi sel­li­se et­te­pa­ne­ku. Va­ba­rii­gi va­lit­sus hin­das 2700 ela­ni­ku­ga Lok­sa hal­dus­suut­li­kuks.
Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Lok­sa fi­nants­või­me­ku­se ja hal­dus­suut­lik­ku­se koh­ta kom­men­taa­ri ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­milt, mil­le hal­du­sa­las on ka re­gio­naal­mi­nis­ter – kas Lok­sa lin­na liit­ma­ta jät­mi­sel ei pee­tud ma­da­lat fi­nants­suut­lik­kust olu­li­seks või ei tea­tud Lok­sa ra­ha­list olu­kor­da?
Ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi ava­li­ke su­he­te osa­kon­na peas­pet­sia­list Ka­rel Han­ni vas­tas: „Va­lit­sus ei ole ot­su­se te­ge­mi­sel väit­nud, et selle põh­ju­seks on Lok­sa lin­na pii­sav hal­dus­suut­lik­kus. Lok­sa lin­na ühen­da­ma­ta jät­mist põh­jen­da­ti sel­le­ga, et Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn on kaks vä­ga eral­di­seis­vat oma­va­lit­sust, mil­le ela­ni­ke va­hel puu­dub üh­te­kuu­lu­vus­tun­ne, ning vaa­ta­ma­ta mit­me­te­le koos­tööal­ga­tus­te­le ei ole toi­mi­vat si­du­sust ning kaks oma­va­lit­sust ei ole se­ni in­teg­ree­ru­nud ter­vik­li­kuks tee­nus­piir­kon­naks ja asus­tus­süs­tee­miks.“
Ta mär­kis, et sa­mas juh­tis hal­dus­re­for­mi Põh­ja-Ees­ti piir­kond­lik ko­mis­jon Lok­sa lin­na ma­da­la­le fi­nants­või­me­ku­se­le tä­he­le­pa­nu ja see on li­sa­tud va­lit­su­se 15. juu­ni pro­to­kol­li­li­se ot­su­se se­le­tus­kir­ja.
Va­lit­su­se ot­su­se se­le­tus­kir­jas on Põh­ja-Ees­ti piir­kond­li­ku ko­mis­jo­ni sei­su­ko­ha üle­vaa­tes lau­se: „Lok­sa lin­na fi­nants­või­me­kus on ma­dal.“
„Kehv fi­nants­või­me­kus võib tek­ki­da ka suu­res oma­va­lit­su­ses, kui teh­tud fi­nant­sot­su­sed ei ole en­ne põh­ja­li­kult lä­bi mõel­dud. Prae­gu­sel ju­hul on ras­ke väl­ja tuua, et Lok­sa keh­va fi­nants­või­me­ku­se põh­ju­seks oleks nen­de väik­sus, sest tei­sed sa­ma­su­gu­sed väi­ke­sed või nen­dest veel­gi väik­se­mad oma­va­lit­su­sed ei ole sa­mas olu­kor­ras. Siis­ki, kui Lok­sa linn ja Kuu­sa­lu vald soo­vi­vad tu­le­vi­kus ise ühi­ne­da, on neil sel­leks kõik või­ma­lu­sed ole­mas,“ kom­men­tee­ris Ka­rel Han­ni.
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Lok­sa lin­na­pealt Vär­ner Loots­man­nilt, kui suur on prae­gu­seks Lok­sa lin­na lae­nu­koor­mus ja kas pea­le bus­si­jaa­ma on Lok­sal veel in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­si, mil­le­le ei saa toe­tust taot­le­da vä­he­malt 2018. aas­ta lõ­pu­ni, ning kui tõe­näo­li­ne on, et fi­nants­või­me­kus sel­leks ajaks taas­tub.
Sõnumitooja trükkimineku ajaks ei vastanud linnapea toimetuse e-kirjadele ega telefonikõnedele.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Ala­ve­re ja Raa­si­ku kool maan­teea­me­ti kam­paa­nias
Järgmine artikkelKoos va­li­mis­te­ga Kuu­sa­lu val­las ra­hu­lo­lu-uu­ring