Lin­na­rah­vas saab osa­le­da Keh­ra par­gi pla­nee­ri­mi­sel

62
Pla­nee­ring hõl­mab Keh­ra lin­na­par­gist li­gi 2 hek­ta­ri suu­rust ala.

Ani­ja val­la­va­lit­sus al­ga­tas Keh­ra lin­na­par­gi ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu. Pla­nee­ring hõl­mab li­gi 2 hek­ta­ri suu­rust par­gia­la kaup­lus­te, ter­vi­se­kes­ku­se, algk­las­si­de hoo­ne, raa­ma­tu­ko­gu ja val­la­ma­ja va­hel.

Val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­spet­sia­list In­ga Vai­nu sõ­nas, et põ­hi­li­ne, mis de­tailp­la­nee­rin­gu­ga tu­leb la­hen­da­da, on par­gi piir­kon­da jää­va­te asu­tus­te va­hel loo­gi­li­ne ja tur­va­li­ne liik­lus­kor­ral­dus jalakäijate, jalgratturite ja autode jaoks.

„Pea­mi­ne prob­leem­koht on, kus saa­vad hom­mi­ku­ti lap­si alg­koo­li­maj­ja sõi­du­ta­vad va­ne­mad au­to­sid pea­ta­da. Üks va­riant on te­ha va­na­le tu­ru­plat­si­le au­to­park­la, kuid parklakohtadele on võimalik ruum ka Mõi­sa tä­na­va ää­res kuus­ke­de ta­ga – koolimaja olemaoleva parkla pikendusena. Mõi­sa teelt viib prae­gu va­na­le tu­rup­lat­si­le ühis­ka­su­tu­ses tee, kus liik­le­vad koos nii ja­la­käi­jad, jalg­rat­tu­rid kui au­tod ning see ei ole tur­va­li­ne. Veel tuleks ot­sus­ta­da, kas Mõi­sa tä­na­valt peaks ka au­to­ga saa­ma ter­vi­se­kes­ku­se juur­de või ei,“ sel­gi­tas val­la­ar­hi­tekt ning li­sas, et oo­tab ka ela­ni­ke ar­va­mu­si, kas jät­ta par­gi­teed vaid ja­la­käi­ja­te­le või lu­ba­da seal ka au­to­dega liik­le­mist.

De­tailp­la­nee­rin­gu käi­gus ku­jun­da­tak­se ko­gu par­gia­la, et tõs­ta Keh­ra lin­na­ruu­mi at­rak­tiiv­sust. 2011. aas­tal teh­ti enam-vä­hem sa­ma ala koh­ta idee­kon­kurss, va­li­ti väl­ja kaks või­du­tööd, kuid nen­des ka­van­da­tut po­le el­lu vii­dud. In­ga Vai­nu ütles, et roh­kem kui küm­me aas­tat ta­ga­si teh­tud või­du­tööd on al­les ja või­ma­lu­sel on neid vei­di jär­gi­tud, kuid põ­hio­sas on need te­ma hin­nan­gul lii­ga suu­re­joo­ne­li­sed ning esi­ta­tud ku­jul neid el­lu viia ei saa.

„Ka too­na­ne kont­sept­sioon oli teist­su­gu­ne, kui on meil prae­gu – siis ka­van­da­ti par­ki hoo­nes­tust,“ sõ­nas val­laar­hi­tekt.

Ta li­sas, et uuen­du­si va­ja­vad par­gia­lal ole­vad pin­nas­esse tek­ki­nud ra­jad, mä­les­tus­mär­gi koht, ter­vi­se­kes­ku­se ta­gu­ne tam­me­de­alu­ne plats, kus kul­tuu­ri­ürituste ajal on ol­nud la­va: „Oo­ta­me et­te­pa­ne­kuid, kas te­ha sin­na kõ­va­kat­te­ga tant­su- või kont­ser­dip­lats või jät­ta loo­dus­li­kuks na­gu on prae­gu. La­va me ilm­selt sin­na ka­van­da­ma ei hak­ka, prak­ti­li­sem on ka­su­ta­da tänapäevast mobiilset la­va. Te­gu on loo­dus­li­kult vä­ga kau­ni ko­ha­ga ning lau­lu­la­va võib sel­le muu­ta lii­ga teh­ni­li­seks.“

Val­la­va­lit­sus soo­vib ela­ni­ke ar­va­mu­si ka sel­le koh­ta, kas te­ha va­na­le tu­rup­lat­si­le au­to­park­la või ku­jun­da­da sin­na puh­kea­la.

„Mi­na ar­van, et tu­rup­lat­si kes­kel võiks ol­la väi­ke las­te­sõb­ra­lik vee­mäng ning mõ­ned disainitud is­tu­mis­ko­had. Aga oo­ta­me vä­ga kõi­gi lin­nae­la­ni­ke et­te­pa­ne­kuid, mi­da ne­mad seal ja ko­gu pla­nee­ri­ta­val par­gia­lal meel­sa­mi­ni näek­sid. Ini­me­sed, kes on pal­ju rin­gi käi­nud, üt­le­vad, et mu­jal on pal­ju äge­daid as­ju, miks meil ei ole. Just nüüd on­gi õi­ge aeg anda teada, mi­da nad lin­na­par­ki soo­vi­vad, mis võik­sid ol­la need ava­li­kud ra­ja­ti­sed, mis muu­da­vad Keh­ra at­rak­tiiv­se­maks,“ rää­kis In­ga Vai­nu.

Val­la­va­lit­sus plaa­nib um­bes kuu aja pä­rast kuu­lu­ta­da väl­ja han­ke pla­nee­ri­ja leid­mi­seks: „Kui ole­me sel­leks ajaks saa­nud ini­mes­telt häid ideid, on või­ma­lik li­sa­da tin­gi­mus­tes­se, et pla­nee­ri­ja neid ar­ves­taks. Et­te­pa­ne­kuid saab esi­ta­da ka hil­jem, kui esialg­sed kolm-ne­li es­kii­si on val­mis, ning pärast seda, kui lõp­lik es­kiis on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul või ju­ba vas­tu võe­tud, kuid siis saab pla­nee­rin­gus muu­ta vaid pi­sias­ju. See­tõt­tu tu­leks suu­re­mad et­te­pa­ne­kud-ideed väl­ja pak­ku­da ju­ba prae­gu, siis on loo­tust, et saa­me neid pla­nee­rin­gu koos­ta­mi­sel ar­ves­ta­da.“

Eelmine artikkelEsi­koh­ti ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt
Järgmine artikkelAni­ja val­la rah­vast kut­su­tak­se ar­va­must aval­da­ma