Lii­va laa­dal teh­ti kü­las­ta­ja­te re­kord

67
Ka see­kord saa­bus Ka­ha­la kü­la Väl­jaot­sa ta­lu pe­re­rah­vas laa­da­le trak­to­ri­ga. Esip­laa­nil pe­re­nai­ne ENE RII­BERG. Fo­to Ma­rie Tamm­saar

Möö­du­nud pü­ha­päe­val, 25. sep­temb­ril kor­ral­das MTÜ Ka­ha­la Jär­ve Selts koos sõp­ra­de­ga taas Ka­ha­las Lii­va laa­da. Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de sõ­nul ole­ta­tak­se, et päe­va jook­sul käis laa­dalt lä­bi um­bes 4000 kü­las­ta­jat. Loen­dust ei teh­tud, aga mõ­ni­gi va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel osa­le­nu ar­vas, et see­kord oli kind­las­ti re­kord.

Ka müü­jaid oli re­kor­darv – 120. Jan­no Laen­de kom­men­tee­ris, pä­rast­lõu­nal pi­di mõ­ni­gi müü­ja tõ­de­ma, et oli ala­hin­na­nud väi­kest kü­la­laa­ta ja lii­ga vä­he kau­pa kaa­sa võt­nud.
Laa­da­juht oli see­kord Ar­let Pal­mis­te, ava­sõ­nad üt­les laa­da pat­roon, Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku.

Jan­no Laen­de: „Va­nas­ti oli Lii­va laat eel­kõi­ge loo­ma­laat, ka see­kord ei puu­du­nud laa­dalt kit­sed, lam­bad, ho­bu­sed, ka­nad, vu­tid ja uue lii­gi­na ka al­pa­kad far­mist Wi­le. Ka näi­teks La­he­mu­na La­he­maalt te­gi oma müü­gi­re­kor­di lä­bi ae­ga­de.“

MTÜ Tam­mis­tu Lam­mas de­monst­ree­ris kar­ja­koer­te os­ku­si lam­mas­te aja­mi­ses.
Tra­dit­sioo­ni­li­selt toi­mu­sid Kuu­sa­lu val­la nun­nu­kon­kurss ja va­li­ti Lii­va Laa­da Hoi­dis. Pi­ki­ma, 36sen­ti­meet­ri­se por­gan­di, tõi laa­da­le Väl­jaot­sa ta­lu. Ras­ke­ma kar­tu­li, mis kaa­lus 681 gram­mi, kas­va­tas Ul­vi Rand. Suu­ri­mat kõr­vit­sat, üm­ber­mõõ­du­ga 156 sen­ti­meet­rit, esit­les Ki­vi­mäe ta­lu ja eri­li­se­ma nun­nu au­hin­na sai Sil­va Ponks Por­gan­di­poiss, mil­le tõi Sil­va Si­sa Kuu­sa­lust.

Hoi­dis­te kon­kur­sil oli žürii lem­mik tšil­li-man­go kas­te, mil­le val­mis­tas Mar­ko Pint­mann Kol­ga Lin­nu­tee Puh­ve­tist. Rah­va lem­mi­ku tiit­li sai Jõe­kää­ru Pe­re­puh­ku­se pe­re­nai­se An­ne Tšist­ja­ko­vi teh­tud val­ge šo­ko­laa­di ja kõr­vit­sa moos vaa­ri­ka­tük­ki­de­ga.

Laa­dal olid ko­hal kol­me era­kon­na esin­da­jad – Re­for­mi­era­kon­nast, EK­REst ja Kes­ke­ra­kon­nast. Ar­let Pal­mis­te po­lii­ti­ku­te­le kor­ral­da­tud Ees­ti-tee­ma­li­se vik­to­rii­ni või­tis Henn Põl­luaas EK­REst.

Esi­nes an­sam­bel So­nid – ki­tar­ri män­gis Alek­san­der Bon­da­reff ja lau­lis Ar­let Pal­mis­te. Tant­su­de­ga as­tu­sid üles Kuu­sa­lu Fol­gi­rühm ja Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku­le pla­nee­ri­tak­se 1,3 ki­lo­meet­ri pik­kust ter­vi­se­ra­da
Järgmine artikkelMuu­tu­sed Kuu­sa­lu val­la koo­li­bus­si­de graa­fi­ku­tes