LIIS ja RO­LAND BURK pea­vad Uu­ri kü­las La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da

1476
Tu­le­vi­kus plaa­ni­vad RO­LAND ja LIIS BURK ehi­ta­da oma ko­du La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja kõr­va­le. Esial­gu ela­tak­se ki­lo­mee­ter ee­mal ri­da­ma­jas.

„Õi­gel het­kel õi­ge­te us­te ava­mi­ne ra­ken­dab kõik üle­jää­nu, mis an­nab või­ma­lu­se en­nast pa­ri­mal vii­sil teos­ta­da,“ üt­leb La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne LIIS BURK.

Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tu­se- ja kä­si­töö­ta­lu on Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las te­gut­se­nud tu­ris­mi­vald­kon­nas paar­küm­mend aas­tat. Lam­mas­te pi­da­mi­se ja kä­si­töö­te­ge­mi­se kõr­val ha­ka­ti tut­vus­ta­ma ka Ees­ti mui­nas­kul­tuu­ri ja ta­lu aja­lu­gu. Prae­gu­seks on sel­le te­ge­vu­se kõr­va­le kas­va­nud La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da, mis võ­tab tu­ris­mig­rup­pe vas­tu koos Ii­sa­ka ta­lu­ga, aga võõ­rus­tab ka ai­nult oma kü­la­li­si ning te­gut­seb väl­jas­pool.

Pä­ri­mus­ko­da pea­vad Ii­sa­ka pe­re­tü­tar Liis Burk ja ta abi­kaa­sa Ro­land Burk. Mul­lu val­mis neil Ii­sa­ka ta­lu ki­viaia­ga ümb­rit­se­tud kar­ja­maa nur­gas püst­ko­da, mil­le kõr­va­le õue on teh­tud tu­lea­se. La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da on kau­ba­märk ehk bränd, te­ge­vust kor­ral­dab MTÜ Isa­de Meel.

Ii­sa­ka ta­lu on ki­ri­ku­kir­ja­des mai­ni­tud ju­ba 18. sa­jan­dil. Ma­re ja Väi­no Veer­sa­lu pe­re naa­ses pä­rast kol­hoo­sia­ja lõp­pu Ii­sa­ka­le ja hak­kas taas­ta­ma osa­li­selt va­re­me­tes­se va­ju­nud hoo­nes­tust, Ii­sa­ka maa­del toi­me­tab prae­gu­seks viies põlv­kond. Lam­ba­kas­va­tu­se võt­tis 2015. aas­tal üle poeg Prii­du Veer­sa­lu oma pe­re­ga. Kä­si­tööd tee­vad va­na­pe­re koos tü­tar­de Ul­la Mok­si ja Liis Bur­ki­ga.

Oma lam­bad on ka Liis ja Ro­land Bur­kil, ne­mad pea­vad vil­la­lam­baid, Ii­sa­ka ta­lul on li­ha­lam­bad. Se­da, kui­das nad oma loo­mi ta­li­ta­vad ja pä­ri­mus­ko­jas toi­me­ta­vad, näi­ta­ti 23. veeb­rua­ril ETV saa­tes „Maa­hom­mik“. Saa­det on või­ma­lik ER­Ri ko­du­le­hel jä­re­le vaa­da­ta
La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da oo­tab kü­la­li­si Põh­ja-Ees­ti Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de koos­tööp­ro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ kü­las­tus­nä­da­la­va­he­tu­sel, lau­päe­val-pü­ha­päe­val, 18. ja 19. mail. Kus­juu­res lau­päe­va õh­tul ava­tak­se pä­ri­mus­ko­jas öö­koh­vik. Me­nüüs on pa­ku­ka­la, la­bi­da­li­ha, or­gi­ka­na, tu­ha­mu­nad, ki­vi­leib, sa­vi­kap­sas, sü­tel val­mis­ta­tud pee­did-kaa­lid. Joo­giks pa­ku­tak­se kind­las­ti La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja üht tõm­be­numb­rit päs­si­ku­tõm­mist. Pe­re­rah­vas pa­lub tu­li­ja­tel end et­te re­gist­ree­ri­da, et teaks, kui pal­ju toi­duk­raa­mi va­ru­da.

MTÜ Isa­de Meel on loo­dud, et eda­si kan­da ja tut­vus­ta­da esi­va­ne­ma­te mee­le­laa­di, õpe­ta­tak­se va­nu ko­dus­te töö­de os­ku­si, loo­du­se­ga kä­si­käes ole­mist.

Ro­land Burk: „Kui Ii­sa­ka per­re tu­lin, nä­gin, et te­hak­se vin­get as­ja, li­saks ta­lu­kü­las­tu­se­le on siin­ Ka­ha­la jär­ve ää­res mui­nas­ki­vi, hiied, kal­med. Pak­ku­sin, et kü­la­lis­te jaoks üles pan­dud va­na sõ­ja­väe­tel­gi võiks ma­ha võt­ta, ase­me­le ehi­ta­da kor­ra­li­ku püst­ko­ja. Küm­ned ini­me­sed käi­sid abis püst­ko­da ehi­ta­mas – Ii­sa­ka pe­re ja ka sõb­rad. Sel ke­va­del meis­ter­da­sin sis­se suu­re­ma tu­lea­se­me, Liis val­mis­tas pi­kad pad­jad, lam­ba­na­had olid pin­ki­del eel­mi­sest aas­tast.“

Liis Burk rõ­hu­tab, et pä­ri­mus­ko­da ei rek­laa­mi­ta väl­ja­ren­ti­mi­seks, vaid pe­re­rah­va­le tul­lak­se kül­la: „Me ees­märk on hoi­da mui­nas­kul­tuu­ri ning meie juu­ri ja pä­ri­must au sees, tuua se­da tä­na­päe­va ini­mes­te­le lä­he­ma­le. Meie pe­re sü­da ja pilk vaa­ta­vad roh­kem met­sa ja loo­du­se poo­le, pa­ku­me se­da ka teis­te­le.“

Pä­rand­teh­no­loo­gia ma­gis­ter ja pä­ri­mus­pul­ma­de uu­ri­ja
Liis Burk lõ­pe­tas Kol­ga kesk­koo­li 2004. aas­tal, eda­si läks õp­pi­ma Tal­lin­na Üli­koo­li ja sai ba­ka­lau­reu­se kraa­di sot­sio­loo­gias. Ma­gist­riõp­peks va­lis mõ­ni aeg hil­jem Vil­jan­di Kul­tuu­ria­ka­dee­mia, aas­tal 2016 lõ­pe­tas õpin­gud pä­rand­teh­no­loo­gia ma­gist­ri­na. Lõ­pu­töö kir­ju­tas pä­ri­mus­pul­ma­dest. Sa­mal aas­tal Liis ja Ro­land abiel­lu­sid, pul­ma­des teh­ti lä­bi põ­li­sed pul­mat­ra­dit­sioo­nid, oli eht­ne pä­ri­mus­pulm.

„Ole­me Ees­ti Pä­ri­mus­lau­lu­de Selt­sin­gu liik­med, käi­me esi­ne­mas, ka pul­ma­des laul­mas. Sa­ge­li ar­va­tak­se, et pul­mat­ra­dit­sioo­nid tä­hen­da­vad bee­bi­nu­ku mäh­ki­mist ja puu­pa­ku lõh­ki­löö­mist, kuid need on nõu­ko­gu­deaeg­sed tra­dit­sioo­nid. Pal­ju­de jaoks on uu­dis, et esie­ma­de-isa­de ae­gu olid pul­ma­des sa­mu­ti peiu­poi­sid ja pruut­tüd­ru­kud, na­gu näe­me män­gu­fil­mi­des ja pea­me se­da lää­ne­li­kuks kom­beks. Ka ava­valss oli omal ajal pul­ma­des – toi­mus pruu­di esit­le­mi­ne, tants näi­tas, et pruu­di ja­lad olid ter­ved ja tu­ge­vad,“ ju­tus­tab pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne.

Edas­pi­di on plaa­nis väl­ja an­da pä­ri­mus­pul­ma­de koh­ta trü­kis ning Liis Burk mär­gib, et on ai­da­nud kor­ral­da­ja­na mõ­nel tei­sel­gi paa­ril pä­ri­mus­pul­ma pi­da­da.

Kau­ge­mas tu­le­vi­kus on soov pä­ri­mus­ko­ja et­te­võt­mis­te­ga end ära ela­ta­da, prae­gu käib ta ka pal­ga­tööl – on Ees­ti Rah­va­kuns­ti ja Kä­si­töö Lii­du aren­dus­juht.

Päs­si­ku­jook on puu­see­ne tõm­mis
Ro­land Burk on pä­rit Tam­sa­lust. Kui­gi üles kas­va­nud väi­ke­lin­nas, sõ­nab, et on met­sa­poo­le vai­mu­ga ja meel­dib ka­lal käia ning loo­du­ses vii­bi­da. Met­sas hak­ka­ma­saa­mist õp­pis Ro­land ka kait­se­liit­la­se­na ning os­ku­si ja hu­vi on juur­de and­nud koos toi­me­ta­mi­ne lä­he­du­ses ela­va el­lu­jää­mi­sinst­ruk­to­ri, mat­ka­de kor­ral­da­ja Er­ki Vaik­re­ga, kel­le­ga koos te­hak­se hu­vi­lis­te­le lõk­ke­toi­te, loo­du­ses toi­me­tu­le­ku koo­li­tu­si ja pal­ju muud. Bur­kid ja Vaik­red kor­ral­da­vad ka Eskt­rö­mi mars­si Kol­ga mõi­sas ning loo­dus­te­ge­vus­te, aja­loo­li­se kä­si­töö ja pä­rand­kul­tuu­ri fes­ti­va­li Bushc­raft.

„Olen õp­pi­nud tis­le­riks. Prae­gu pal­ga­tööl ei käi, te­ge­len lam­mas­te, pä­ri­mus­ko­ja väl­ja­ehi­ta­mi­se ja päs­si­ku­ga. La­he­maa on pikk ja lai, käin rin­gi, ko­gun mus­ta päs­si­kut, mil­le rah­vus­va­he­li­ne ni­mi on chaa­ga. Ap­tee­ki­des ni­me­ta­tak­se se­da ka­se­käs­naks, kui­gi päs­si­kut saab ka muu­delt puu­delt, mit­te ai­nult ka­selt,“ kõ­ne­leb Ro­lan Burk ja li­sab, et te­gu on tõe­li­se ter­vi­se­joo­gi ning tu­ge­va an­tiok­sü­dan­di­ga, mil­le joo­mi­ne tu­gev­dab im­muun­sust. Hom­mi­ku­ti võib se­da tar­vi­ta­da koh­vi ase­mel. Päs­si­kut ei kee­de­ta, vaid te­hak­se tõm­mist. Eri­ti kan­ge on, kui on tõm­ma­nud kolm-ne­li päe­va.