Lii­ni- ja koo­li­bus­sid on Kiiu-Kuu­sa­lu tee­lõi­gul üm­ber suu­na­tud

2388
Teisipäeval pärast tundide lõppu. Kuusalu kooli õpilased ootasid busse kergliiklusteel, koos nendega ka pikapäevarühma õpetajad. Liinibusside peatus on paigutatud ülekäigurajast veidi Tallinna poole.

Sa­juil­mad muut­sid re­mon­di­so­le­va tee auk­li­kuks.

Ala­tes tei­si­päe­vast ei lii­gu AT­KO lii­ni­bus­sid ega ka koo­li­bus­sid enam Va­na-Nar­va maan­teel Kiiu-Kuu­sa­lu va­he­li­sel tee­lõi­gul, ku­na seal käib tee­re­mont ning bus­si­del oli liik­le­ja­te­le ava­tud tee­suu­nal ras­ke sõi­ta.
Al­ga­tus muudatuseks tu­li Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­sest (ÜTK), bus­si­lii­ni­de üm­ber­suu­na­mist taot­les AT­KO. ÜTK sõit­ja­te­veo spet­sia­list Kad­ri Kroo­ni rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tee­val­li te­ge­mi­se tõt­tu muu­tus sel teel liik­le­mi­ne bus­si­de jaoks kit­saks. Ilma­olu­dest tin­gi­tu­na tek­ki­sid ava­tud tee­suu­na­le suu­red au­gud, bus­si­de ta­gu­mi­ne osa on ra­tas­test 2 meet­rit üle, see hak­kas kin­ni jää­ma. Li­saks on tee­le sea­tud foo­rid. Bus­sid hi­li­ne­sid, jäid graa­fi­kust 20 mi­nu­tit ma­ha.
Eel­mi­sel nel­ja­päe­val käi­sid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se, ÜTK, maan­teea­me­ti ja tee-ehi­ta­ja TREV-2 esin­da­jad olu­kor­ra­ga tut­vu­mas, ot­sus­ta­ti, et bus­sid suu­na­tak­se aju­ti­selt üm­ber. Koos­töös Kuu­sa­lu kesk­koo­li­ga tehti sama ka koo­li­bus­si­de­ga – need­ki ei sõi­da enam koo­li suur­de park­las­se.
Koo­li ehk Ri­hu­mäe bus­si­pea­tus on üle vii­dud Kuu­sa­lu ale­vi­ku poo­le, ring­teelt Tal­lin­na-Nar­va maan­tee Tal­lin­na suu­na pea­le­sõi­du­tee­le – ja­la­käi­ja­te tun­ne­list tu­le­va jalg­tee üle­käi­gu­ra­ja juur­de. Bus­si­pea­tus on koo­li­pool­ses ää­res, seal pea­tu­vad nii Tal­lin­na poolt tu­le­vad kui ka sin­na­poo­le suun­du­vad bus­sid. Kui buss sõi­dab eda­si Lok­sa poo­le, siis pöö­rab va­sa­kul pool pea­le­sõi­du­teed paik­ne­val plat­sil rin­gi.
Kad­ri Kroo­ni kin­ni­tas, et kõik Tal­lin­na poolt tu­le­vad bus­sid sõi­da­vad Kii­du sis­se, pea­tu­vad mõi­sa juu­res ja kee­ra­vad ta­ga­si Kiiu ring­tee­le, sealt Tal­lin­na-Nar­va maan­tee­le, siis sõi­da­vad sis­se Kuu­sal­lu, sealt Kuu­sa­lu ring­tee­le, eda­si koo­li poo­le, pöö­ra­vad plat­sil ta­ga­si ja jät­ka­vad ta­va­pä­rast mars­ruu­ti.
Valk­lat lä­bi­vad lii­ni­bus­sid sõi­da­vad Kiius möö­da Mõi­sa teed, sealt ring­tee­le ja ot­se Kuu­sal­lu. Valk­las­se suun­du­vad bus­sid kee­ra­vad Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt al­la, möö­da Mõi­sa teed ja siis Va­na-Nar­va maan­tee­le.
Kad­ri Kroo­ni: „Pa­ni­me Va­na-Nar­va maan­teel Ri­hu­mäe ja Kiiu bus­si­pea­tus­tes­se sil­did, et lii­nid on üm­ber suu­na­tud. Skee­me me sin­na ei li­sa­nud, need leiab ühist­rans­por­di­kes­ku­se ko­du­le­helt www.harjuytk.ee. Nädalavahetustel liinibussid kooli juurde ei keera, tööpäevadel on kõik liinibussid suunatud ka kooli bussipeatusesse. Ümberkorraldus tuli teha sisuliselt üleöö, loodame sõitjate mõistvale suhtumisele. Bussijuhtidelt on palutud peatuda ja peale võtta, kui näevad sõitjat, kes tee ääres annab märku. Sama palume ka väljumisel, sest Kiius ei ole Vana-Narva maanteel bussipeatusi ümber tõstetud. Kui kaua bussiliiklus on ümber suunatud, me esialgu ei tea, kokkulepe oli, et tee-ehitaja informeerib, millal on teepõhi tugevdatud ja sõidetavus paranenud.“
Tee-ehitaja, ASi TREV-2 Grupp projektijuht Alan Muruväli kommenteeris, et tee-olud muutusid eriti kehvaks sajuilmade tõttu: „Varasemad kogemused on näidanud, vihmadega tekkinud auklikku teepinda ei saa hööveldada, muidu läheks veel hullemaks. Tehnika on olemas, küsimus ei olnud meie suutmatuses. Kui sajud lõppesid, hööveldasime siledaks, praegu peaks olema remondis teelõik päris hästi läbitav.“
Koolibusside ajutises peatuskohas aitas politsei teisipäeval liiklust reguleerida. Piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu ütles, et paaril päeval läheb veel nii hommikul kui õhtupoole vaatama, et liiklus sujuks. Vallavalitsusega on kokku lepitud, et vajadusel võib koolibusside ajutine peatuskoht jääda sinna kuni käesoleva õppeaasta lõpuni.

Eelmine artikkelLoksa Konsumile kavandatakse juurdeehitust
Järgmine artikkelLööme külad lille!