Lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed tes­ti­sid Keh­ras ja Kuu­sa­lus ame­ti- ja tee­nin­du­sa­su­tus­tes­se li­gi­pää­su

945
Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Lii­du te­gev­juht LI­LI TI­RI ning AND­RES PAUSK, TIIU-KA­JA RAA­MAT, AG­NES VAL­GIS­TE ja IND­REK MAT­LA Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gust tõ­de­vad Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ees, et abi­va­hen­di­ga sel­le tre­pist üles ei saa.

„Kui­gi Ees­ti põ­hi­sea­dus üt­leb, et puue­te­ga ini­me­sed on rii­gi ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se eri­li­se hoo­le all, on igal pool koh­ti, kus lii­ku­mis­puue­te­ga ini­me­sed nei­le mõel­dud juur­de­pää­se ka­su­ta­da ei saa,“ tõ­deb Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Lii­du te­gev­juht LI­LI TI­RI.

Üle-eel­mi­sel nä­da­lal käi­sid Keh­ras ja Kuu­sa­lus Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Lii­du (ELIL) ju­ha­tu­se esindajad. Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu liik­med näi­ta­sid nei­le ko­ha­peal­seid va­lu­punk­te – asu­tu­si-hoo­neid, ku­hu lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­tel pää­se­mi­ne kee­ru­li­ne või või­ma­tu. Mõ­le­mal pool koh­tu­ti ka val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­ga, kü­si­ti, kas ja mil­lal on ka­vas lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te­le neis­se juur­de­pääs või­mal­da­da, pa­ku­ti ka oma abi.

„Meie lii­dul on 24 ühin­gut, igal aas­tal kü­las­ta­me vä­he­malt kol­me ning käi­me vaa­ta­mas nen­de jaoks prob­leem­seid koh­ti. Ai­ta­me la­hen­du­si lei­da,“ sel­gi­tab Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga Ini­mes­te Lii­du te­gev­juht Li­li Ti­ri.

Keh­ras
Keh­ras viib ko­ha­lik tee­juht Ind­rek Mat­la ELI­Li rah­va kõi­ge­pealt jaa­ma­hoo­ne juur­de. Paar aas­tat ta­ga­si re­no­vee­ri­tud hoo­ne jääb lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te­le ena­mas­ti kät­te­saa­ma­tuks, sest sis­se­pää­su ees on kol­me ast­me­ga trepp. Tre­pil on küll abi­va­hen­di­ga lii­ku­mi­seks mõel­dud rel­sid, kuid neist üles­mi­nek on lii­ga järsk, rels­si­de laius ei so­bi ühe­le­gi abi­va­hen­di­le, puu­dub kä­si­puu.

„Sel­li­seid liht­said ja järs­ke la­hen­du­si, mis po­le ka­su­ta­ta­vad, on pa­ra­ku vä­ga pal­ju,“ nen­dib Li­li Ti­ri.

Ta li­sab, et rel­sid so­bi­vad in­va­va­hen­di­ga trep­pi­dest üles-al­la lii­ku­mi­seks vaid aju­ti­se la­hen­du­se­na, ku­na nen­de ra­tas­te va­he on eri­ne­va laiu­se­ga.

Lii­ku­mi­sel ru­laa­to­rit ka­su­tav ko­ha­lik ela­nik Tiiu-Ka­ja Raa­mat saab oma tu­gi­raa­mi rat­tad küll rels­si­de­le sät­ti­da, kuid suu­re kal­de­ga rels­si­dest üles ei saa, ku­na puu­dub kä­si­puu, mil­le abil end vin­na­ta.

Ind­rek Mat­la üt­leb, et lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed pää­se­vad jaa­ma­hoo­nes­se sel­le ühes tii­vas te­gut­se­va koh­vi­ku kau­du möö­da kald­teed, kuid koh­vik iga päev ei töö­ta. Ka sel ajal, kui lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed Keh­ras juur­de­pää­se kat­se­ta­vad, on koh­vi­ku uks kin­ni.

Järg­mi­ne lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te jaoks prob­leem­ne koht on ter­vi­se­kes­ku­se kõr­val asuv ap­teek. Kui­gi Gros­si poes on kor­ra­li­ku sis­se­pää­su­ga ap­teek, ee­lis­ta­vad osa keh­ra­la­si ter­vi­se­kes­ku­se juu­res ole­vat ro­hu­poo­di. Sel­le sis­se­pää­su kom­men­tee­ri­vad ELI­Li ju­ha­tu­se liik­med sõ­na­de­ga: „Või­ma­lik vaid Ve­ne­maal!“ Kald­tee ap­tee­gi tre­pi kõr­val on se­da­võrd järsk, et ka elekt­ri­ra­tas­too­li­ga lii­kuv Ja­ko Stein ei ris­ki sel­lest üles sõi­ta. Be­nu ap­tee­ker Ing­rid Jär­mut tun­nis­tab, et ra­tas­too­lis klien­te neil tões­ti ei käi ning tõ­deb, et te­gu on val­la hoo­ne­ga.

Tu­rup­lat­si juu­res asu­va WC uk­se­ni jõud­mi­seks tu­leb üles saa­da ast­mest, ra­tas­too­li­ga lii­ku­ja­te­le osu­tub see või­ma­tuks. Ka raa­ma­tu­ko­gu vä­li­suk­se­ni pää­se­mist ta­kis­tab kõr­ge as­te, see­jä­rel on va­ja üles saa­da mit­meast­me­li­sest tre­pist. Hil­jem kuu­le­vad lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed, et raa­ma­tu­kok­ku on neil või­ma­lik min­na val­la­ma­ja esi­me­se kor­ru­se kau­du. Val­la­ma­ja kald­tee kii­da­vad ra­tas­too­li­ga sõit­vad Ja­ko Stein ja Vei­ki Laan lii­ku­mis­puue­te­ga ini­mes­te lii­du ju­ha­tu­sest ideaal­seks, tee on lau­ge, kä­si­puu nen­de hin­nan­gul pa­ra­jal kõr­gu­sel.

ELI­Li ju­ha­tu­se liik­med JA­KO STEIN ja VEI­KI LAAN kii­da­vad Ani­ja val­la­ma­ja kald­tee ideaal­seks.

Val­la­ma­jas koh­tu­vad ELIL esin­da­jad abi­val­la­va­ne­ma Mar­ge Ra­ja ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti Vil­jo Lei­si­ga. Uu­ri­vad, miks on jäe­tud jaa­ma­hoo­ne sis­se­pää­su juur­de te­ge­ma­ta kald­tee ning mil­lal pää­se­vad lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed ter­vi­se­kes­ku­se kõr­val asu­vas­se ap­tee­ki, pa­ku­vad koos­tööd prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­sel.

Keh­ra uues ter­vi­se­kes­ku­ses saa­vad ra­tas­too­li ka­su­ta­jad kat­se­ta­da uut lif­ti, sot­siaal­kes­ku­ses vest­le­vad val­la sot­siaal­töö­ta­ja­te­ga.

Kuu­sa­lus
Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiius koh­tu­vad lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te esin­da­jad val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si­ga, kat­se­ta­vad val­la­ma­ja lif­ti – Ja­ko Stei­ni elekt­ri­li­ne ra­tas­tool mah­ub sel­les­se na­pilt – ning tut­vu­vad lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­se­le ko­han­da­tud töö­ko­ha­ga.

Kuu­sa­lus käiak­se sa­mu­ti nii­ni­me­ta­tud mu­re­koh­ta­de juu­res, ku­hu ra­tas­too­li või muu abi­va­hen­di­ga ei pää­se. Ter­vi­se­kes­ku­ses­se viib õuest küll me­tal­list kald­tee, kuid sa­ma ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le, kus on raa­ma­tu­ko­gu ja po­lit­sei­ni­ke vas­tu­võ­tu­ruum, in­va­va­hen­di­ga lii­ku­ja ei pää­se, sa­mu­ti keld­ri­kor­ru­se­le, kus on töö­ruu­mid eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­se osu­ta­mi­seks. Li­li Ti­ri sõ­nul oleks liht­saim la­hen­dus pai­gal­da­da hoo­ne vä­lis­kül­je­le lift, mis lii­gub kol­me kor­ru­se va­hel.

Meie pood jääb lii­ku­mis­puu­de­ga ini­mes­te­le kät­te­saa­ma­tuks, sest poeuk­se­ni pää­se­mi­seks on va­ja üles saa­da kõr­gest küm­me­kon­na ast­me­ga tre­pist. Ag­nes Val­gis­te sel­gi­tab, et kui­gi Kuu­sa­lus on mi­tu suu­re­mat kaup­lust, ku­hu ka lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­sed va­balt pää­se­vad, on just Meie poes asu­la kõi­ge pa­rem kon­diit­ri­too­de­te va­lik.

ELIL hoiab sil­ma peal
ELI­Li te­gev­juht Li­li Ti­ri hin­nan­gul ei ol­nud Keh­ras ja Kuu­sa­lus näh­tu su­gu­gi halb: „Kõn­ni­tee­de ka­van­da­mi­sel on kon­sul­tee­ri­tud lii­ku­mis­puue­te­ga ini­mes­te­ga, ma­ha­sõi­dud on vä­ga häs­ti la­hen­da­tud. Val­la­ma­ja­de­le on hea li­gi­pääs, Kuu­sa­lu val­la­ma­jas on tööl ka lii­ku­mis­puu­de­ga ini­me­si. Keh­ras olid val­laa­met­ni­kud vä­ga al­tid kaa­sa mõt­le­ma ja te­gut­se­ma. Kui­gi ala­ti ei ja­gu ra­ha, sest va­na­del hoo­ne­tel on va­ja eri­la­hen­du­si ja need on vä­ga kal­lid, nul­list ehi­ta­da on pal­ju liht­sam.“.

ELI­Li te­gev­juht lu­bab, et liit hoiab näh­tud prob­leem­koh­ta­del sil­ma peal ning ut­si­tab oma­va­lit­su­si: „Lä­he­me kind­las­ti uues­ti vaa­ta­ma, kas olu­kord on muu­tu­nud. Mõ­ned ko­had on liht­sas­ti la­hen­da­ta­vad, kui ei osa­ta va­ja­lik­ku la­hen­dust väl­ja töö­ta­da, siis ai­ta­me.“

Eelmine artikkelKAI­LI ALL­MÄ­GI kor­ral­dab Pä­ris­peal rat­su­ta­mis­te­raa­pia laag­reid
Järgmine artikkelSpordiuudised