LEM­BIT TALP­SEPP või­tis ve­te­ra­ni­de MMilt 3 me­da­lit

1799
Ve­te­ra­ni­de MMi 65-69aas­tas­te mees­te oda­vis­ke me­da­lis­tid: LEM­BIT TALP­SEPP Kuu­sa­lu val­last Va­na­kü­last, ED­WARD HEARN USAst ja VLA­DI­MIR SRB TŠeh­hist.

Lõu­na-Ko­reas Dae­gus toimusid 19.-25. märt­si­ni ve­te­ra­ni­de maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus.
Ees­tit esin­da­nud kaheksa sport­la­se seas oli võist­lus­tu­les ka Ees­ti Ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de As­sot­siat­sioo­ni pre­si­dent, 66aas­ta­ne Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ran Lem­bit Talp­sepp Va­na­kü­last. Ta või­tis nel­jal alal kok­ku 3 me­da­lit. Tei­sel võist­lus­päe­val, 20. märt­sil jäi ta 65-69aas­tas­te mees­te oda­vis­kes al­la vaid Ed­ward Hear­ni­le USAst (44.94 meet­rit) ning või­tis 42.74 meet­ri­ga hõ­be­me­da­li. Oma pi­ki­ma oda­kaa­re te­gi Lem­bit Talp­sepp, kel­le isik­lik re­kord on täp­selt 43 meet­rit, ava­kat­sel, te­ma üle­jää­nud ar­ves­se läi­nud kat­se­te tu­le­mu­sed olid: 41.36, 42.45 ja 40.07.
Järg­mi­sel päe­val, 21. märt­sil oli Lem­bit Talp­sepp jälle võist­lus­tu­les ning või­tis taas me­da­li. Kuu­li­tõu­kes jäi ta al­la vaid Wac­law Kran­kows­ki­le Poo­last (12.58) ja Ed­ward Hear­ni­le (12.15) ning saa­vu­tas 12.09 meet­ri­ga pronks­me­da­li. Taas oli Lem­bit Talp­se­pal pa­rim ava­kat­se, üle­jää­nud õn­nes­tu­nud kat­se­te pik­ku­sed olid enam-vä­hem sa­mad: 11.90, 11.99 ja 12.01. Te­ma isik­lik re­kord on 12.71 meet­rit.
Nel­ja­päe­val, 23. märt­sil te­gi Lem­bit Talp­sepp kaa­sa va­sa­ra­hei­tes ning jäi esi­me­se­na me­da­li­ta – tu­le­mus 38.58 meet­rit an­dis 4. ko­ha. Või­du viis Poo­las­se Andr­zej Piacz­kows­ki, kes hei­tis va­sa­rat 44.82 meet­rit.
Järg­mi­sel päe­val, 24. märt­sil või­tis Lem­bit Talp­sepp oma vii­ma­sel võist­lu­sa­lal ket­ta­hei­tes hõ­be­me­da­li. Ala­või­du võt­tis Mi­loz Gryc Tšeh­hist 47.99 meet­ri­ga, Lem­bit Talp­sepp või­tis 2. ko­ha ava­kat­sel hei­de­tud 42.13 meet­ri­ga, kõik üle­jää­nud kat­sed ebaõn­nes­tu­sid.
Lem­bit Talp­sepp kom­men­tee­ris, et oli en­ne suur­võist­lust vä­ga heas vor­mis, kuid pikk len­nu­reis ja paar ma­ga­ma­ta ööd koos ker­ge kül­me­tu­se­ga mõ­ju­sid vä­si­ta­valt: „Esi­me­ne võist­lus oda­vis­kes läks vä­ga häs­ti, kuid kuu­li­tõu­ge ja ket­ta­hei­de olek­sid ol­nud või­de­ta­vad. Aga hea, et nii­gi läks. Vas­ta­sed olid tu­ge­vad, tin­gi­mu­sed pol­nud head – oli ja­he­da­või­tu. Edas­pi­di peaks va­rem ko­ha­le len­da­ma, kui on soov min­na tiit­leid jah­ti­ma. See­kord Ees­ti de­le­gat­sioo­ni ju­hi amet se­da ei või­mal­da­nud.“
Kok­ku too­di Ees­tis­se Dae­gu MMilt 10 me­da­lit. Ain­sa kuld­me­da­li või­tis üle 70aas­tas­te kol­mik­hüp­pes Jür­gen Lamp (10.20 meet­rit).

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Fil­mik­lu­bi õpe­tab algk­las­si­lap­si män­gu­fil­mi te­ge­ma
Järgmine artikkelAni­ja osa­leb sot­siaalt­rans­por­di ühisp­ro­jek­tis