Lea­der toe­tu­sed Ani­ja ja Raa­si­ku val­da

60

Ani­ja val­la kolm pro­jek­ti saa­vad kok­ku 169 955,79 ja Raa­si­ku val­la kaks pro­jek­ti 133 825,60 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, ja­gas 21.märt­sist 4. ap­ril­li­ni ava­tud toe­tus­voo­ru ka­hest meet­mest kok­ku 493 705,52 eu­rot toe­tu­si. 448 663, 47 eu­rot an­ti elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se ja 45 042,05 eu­rot ühis­te­ge­vu­se meet­mest.

„Sel kor­ral olid kõik tu­ge­vad pro­jek­tid, eri­ti elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mes,“ sõ­nas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

Pro­jek­te hin­na­ti 5 pal­li süs­tee­mis, kõi­ge kõr­ge­mad hin­ded olid üle 4 pal­li, mis on te­ma hin­nan­gul vä­ga hea tu­le­mus: „Pro­jek­tid olid tu­ge­vad, kõik üle­ta­sid toe­tu­se saa­mi­seks va­ja­li­ku lä­ven­di ning olek­sid või­nud toe­tust saa­da, kui ra­ha oleks ja­gu­nud.“

Toe­tu­sot­su­sed, mis va­rem on kin­ni­ta­nud Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tus, kin­ni­tas sel kor­ral üld­koo­so­lek. Aren­dus­juht põh­jen­das, et suur osa ju­ha­tu­se liik­me­test olid mõ­ne pro­jek­ti­ga seo­tud ning pi­did end taan­da­ma: „Neid, kes olek­sid saa­nud ot­sus­ta­mi­sel osa­le­da, oli nii vä­he, et saat­si­me hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­de et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­mi­seks üld­koo­so­le­ku­le. Vas­ta­ta sai kir­ja­li­kult ka­he nä­da­la jook­sul. 44 liik­melt sai­me 21 vas­tust, see on pä­ris häs­ti.“

Taot­lu­sed ja ra­has­tu­sot­su­sed vaa­tab üle PRIA 90 päe­va jook­sul. Eel­mi­sel aas­tal kin­ni­tas PRIA esi­me­sed ot­su­sed kaks nä­da­lat pä­rast Lea­der-gru­pi ju­ha­tu­se et­te­pa­ne­kut. Omal vas­tu­tu­sel või­vad toe­tu­se­saa­jad ha­ka­ta pro­jek­te ka en­ne PRIA kin­ni­tust el­lu vii­ma. Ala­tes PRIA ot­su­sest on sel­leks ae­ga kaks aas­tat.

Esi­mes­se ehk elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mes­se esi­ta­ti 11 pro­jek­ti, kok­ku taot­le­ti 641 855,14 eu­rot. Ku­na ra­ha oli ja­ga­da vä­hem, saa­vad toe­tust 7 pro­jek­ti.

Pro­jek­ti­de hin­da­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid Ko­se val­la et­te­võt­ja And­res Tur­ro, Raa­si­ku val­la et­te­võt­ja, Su­si­soo puh­ke­ta­lu pe­re­nai­ne Ka­rin Koort, Lää­ne-Vi­ru Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi­de MTÜ Part­ne­rid te­gev­juht El­sa Hundt ja MTÜ Paik nõus­ta­ja El­le Al­lik ning Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se va­baü­hen­dus­te ja noor­te et­te­võt­lik­ku­se kon­sul­tant Ege Ki­rik.

Hin­da­mis­ko­mis­jon te­gi kõi­ki­de taot­le­ja­te juu­res paik­vaat­lust. „Mõ­nel pool po­le prae­gu mi­da­gi nä­ha, saab ai­nult fan­taa­siat ka­su­ta­da, et ku­ju­ta­da, mis sin­na tu­leb. Aga hin­da­mis­ko­mis­jon soo­vis kõik ko­had üle vaa­da­ta, siis näeb vä­he­malt ko­ha­peal­seid olu­sid, mi­da pro­jek­te laua ta­ga hin­na­tes ei ta­ju,“ sel­gi­tas Sil­le Noor.

Meet­mest sai toe­tust kü­si­da ku­ni 80 000 eu­rot, omao­sa­lus pi­di ole­ma vä­he­malt 20 prot­sen­ti. Toe­tust saa­vad 2 pro­jek­ti Ani­ja, 2 Raa­si­ku ja 3 Ko­se val­last.

Ani­ja val­la­va­lit­sus saab 79 988 eu­rot Ala­ve­re par­ki va­ba aja või­ma­lus­te loo­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 134 478,83 eu­rot ning sel­le raa­mes ra­ja­tak­se en­di­ses­se mõi­sa­par­ki jalg­tee­de võr­gus­tik ja­lu­ta­mi­seks, ter­vi­se­jook­suks ja suu­sa­ta­mi­seks, puh­ke­koht, män­gua­lad ning ava­li­ke üri­tus­te kor­ral­da­mi­se koht, mi­da on tal­vel või­ma­lik ka­su­ta­da ui­su­väl­ja­ku­na.
Sih­ta­su­tu­se­le Ani­ja Val­la Spor­di­maailm an­tak­se 79 997,56 eu­rot Keh­ra staa­dio­nia­la­le pumpt­rac­k’i ja ska­te­-par­gi ra­ja­mi­seks, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 103 010 eu­rot.
Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le eral­da­tak­se Aru­kü­la staa­dio­nia­la­le vä­li­jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­seks 63 825,60 eu­rot, pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 79 782 eu­rot.

Jalg­pal­lik­lu­bi FC Jo­ker saab Raa­si­ku te­ha­se en­di­se spor­di­saa­li re­no­vee­ri­mi­seks 70 000 eu­rot, pro­jek­ti abi­kõl­bu­lik ko­gu­mak­su­mus on 100 000 eu­rot.

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht mär­kis, on vä­ga ter­vi­ta­tav, et mit­te­tu­lun­du­sü­hing võ­tab sel­li­se as­ja et­te: „Klu­bi ta­hab te­ha va­na spor­di­saa­li kor­da väik­se­ma­te jalg­pal­li­pois­te-tüd­ru­ku­te tree­nin­gu­te jaoks ning hu­vi­lis­te­le ren­ti­mi­seks. Kui­gi Raa­si­kul on ole­mas kor­ra­lik suurt spor­di­saal, na­pib seal tree­nin­gu­teks va­bu ae­gu. Pro­jek­ti­le an­dis li­sa­punk­te see, et MTÜ omao­sa­lus on 30 prot­sen­ti ku­lu­dest.“

Kol­man­das­se ehk ühis­te­ge­vu­se meet­mes­se esi­ta­ti 5 pro­jek­ti, kok­ku kü­si­ti 45 042,05 eu­rot. Ra­ha oli sel­lest meet­mest ja­ga­da 51 731 eu­rot, toe­tust saa­vad kõik esi­ta­tud pro­jek­tid.

Pro­jek­te hin­da­sid HEA­Ki va­baü­hen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer, Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut, Raa­si­ku OTT juht Mee­li Te­der, Sii­ri Kii­ver Ko­se val­last ja El­sa Hundt MTÜst Part­ne­rid.

Toe­tu­se mak­si­mum­sum­ma ühe­le pro­jek­ti­le oli 10 000 eu­rot. Ne­li pro­jek­ti olid Ko­se, üks Ani­ja val­last. Ani­ja val­last saab MTÜ Tõu­koe­ra­selts Occ­hi­lu­po 9970,23 eu­rot Paa­si­ku koer­te­mõi­sa ro­bot­nii­du­ki­te ost­mi­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 19 275,92 eu­rot.

Eelmine artikkelOsmo Cup mees­paa­ri­de pa­ri­mad Raa­si­ku Val­la Sport ar­ves­tu­ses on Rau­no Esop ja Ti­mo Rau­kas
Järgmine artikkelKuusalu valla beebipidu