Lea­der-st­ra­tee­gia koo­so­le­kud Ani­ja, Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal

20

Al­gas Eu­roo­pa Lii­du maa­piir­kon­da­de aren­da­mi­seks loo­dud Lea­der-prog­ram­mi uus toe­tus­pe­riood, mis kes­tab aas­ta­tel 2023-2027. Es­malt tu­leb piir­kond­li­kel te­ge­vus­rüh­ma­del koos­ta­da uus st­ra­tee­gia ja esi­ta­da maae­lu­mi­nis­tee­riu­mi­le hil­je­malt 31. märt­siks 2023. Sel­les­se ka­van­da­tud te­ge­vus­test ja ees­mär­ki­des sõl­tub, mil­lis­tes vald­kon­da­des saab te­ge­vus­rühm Lea­der-toe­tu­si jao­ta­da uuel pe­rioo­dil.

Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­test kuu­lu­vad Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn MTÜ Aren­dus­ko­da te­ge­vus­piir­kon­da koos Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la­ga Lää­ne-Vi­ru­maalt. Ani­ja vald ja Raa­si­ku vald moo­dus­ta­vad koos Ko­se val­la­ga MTÜ Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da te­ge­vus­piir­kon­na.

ELi Lea­der ra­ha ja­ga­mi­se põ­hi­mõt­teid on uueks pe­rioo­diks muu­de­tud. Ees­märk on toe­ta­da kesk­kon­na- ja klii­ma­sõb­ra­lik­ke te­ge­vu­si, bio- ja ring­ma­jan­dust pro­pa­gee­ri­va­te la­hen­dus­te väl­ja­töö­ta­mist, et­te­võt­lu­se aren­da­mist uu­te ta­su­va­te töö­koh­ta­de ja in­no­vaa­ti­lis­te la­hen­dus­te kau­du, ko­gu­kon­da­de tu­le­vi­ku­liid­ri­te või­mes­ta­mist, tee­nus­te kät­te­saa­da­vu­se pa­ran­da­mist ko­gu­kon­da­de­le ning maae­lu po­si­tiiv­se ku­van­di säi­li­mist.

Möö­du­nud aas­tal olid Aren­dus­ko­ja ja Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja piir­kon­nas st­ra­tee­gia koos­ta­mi­seks vald­kond­li­ke töö­grup­pi­de kok­ku­saa­mi­sed. Tu­le­kul on ava­li­kud aru­te­lud, ku­hu oo­da­takse kõiki hu­vi­li­si.

MTÜ Aren­dus­ko­da st­ra­tee­gia koos­ta­ja Tii­na Raud­la üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et töög­rup­pi­des on aru­te­lu­de ja st­ra­tee­gia sõ­nas­tu­se koos­ta­mi­se­ga roh­kem kui pool va­ja­li­kust töö­ma­hust ära teh­tud: „Nüüd oo­ta­me ava­li­kel aru­te­lu­del täien­da­vaid et­te­pa­ne­kuid. Aren­dus­ko­ja uues st­ra­tee­gias on ne­li põ­hi­tee­mat: ener­gia ja res­surs­si­de sääst­lik ka­su­tus, maa­piir­kon­na et­te­võt­lu­se toe­ta­mi­ne, ko­gu­kon­da­de aren­da­mi­ne ning ELi sot­siaal­fon­di ra­ken­da­mi­ne maal.“

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja st­ra­tee­giat koos­tab OÜ Cu­mu­lus Con­sul­ting. Eel­mi­sel aas­tal toi­mu­sid aru­te­lud nel­jas foo­kus-g­ru­pis: et­te­võt­lus, tu­rism, oma­va­lit­su­sed ning elu­kesk­kond ja ko­gu­kon­nad. See­jä­rel arutati juhtg­ru­pi­ga. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor: „Jät­ka­me et­te­võt­lu­se, elu­kesk­kon­na ning ko­gu­kon­da­de ja ühis­te­ge­vu­se toe­ta­mist, li­saks hak­ka­me ja­ga­ma Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di toe­tust.“

Eelmine artikkelAnija mõisa valitsejamajja kavandatakse majutuskohta
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nae­lu eden­da­ja rah­va­hää­le­tus