Lau­päe­val oo­da­tak­se Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va­le

1236
Ani­ja Lü­li­ti tä­na­vu­se te­ge­vus­päe­va pea­kor­ral­da­ja­te PIL­LE-RIIN PLEER, KAI­SA TAM­KI­VI, KAI­TI KAR­TU­SO­VI ja KAT­RIN ROO­ME­RE ühi­selt teh­tud pilt. Nad kut­su­vad Ani­ja val­la rah­vast lau­päe­val ko­du­val­la­le jõu või nõu­ga ap­pi.

Lau­päe­val, 14. ap­ril­lil hak­ka­vad Ani­ja val­la ela­ni­kud el­lu vii­ma Ani­ja Lü­li­ti­le esi­ta­tud 26 ideed.

Ani­ja Lü­li­ti staap on Keh­ra ait-kui­va­tis, mis asub noor­te­kes­ku­se ja kat­la­ma­ja va­hel. Staap ava­tak­se lau­päe­val kell 8.30, Ani­ja Lü­li­ti te­ge­vus­päe­va amet­lik ava­mi­ne on kell 9. Staa­pi kok­ku­tul­nuid ins­pi­ree­rib Ju­min­da ko­gu­kon­na esin­da­ja­na rii­gi­ko­gu lii­ge Ar­tur Tal­vik. See­jä­rel hak­ka­vad val­la eri pai­gus te­gut­se­ma 24 töö­rüh­ma. Li­saks ehi­tus- ja hea­kor­ra­töö­de­le on kolm mõt­te­tal­gut, need toi­mu­vad Keh­ra jaa­ma­hoo­nes ja noor­te­kes­ku­ses.

Es­mas­päe­va õh­tuks oli end Ani­ja Lü­li­ti ko­du­le­he kau­du osa­le­mi­seks re­gist­ree­ri­nud pool­sa­da ini­mest. Pea­kor­ral­da­ja Kai­sa Tam­ki­vi sõ­nul ei ole eel­re­gist­ree­ri­mi­ne Ani­ja Lü­li­til osa­le­mi­seks ilm­tin­gi­ma­ta va­ja­lik, lau­päe­val on oo­da­tud ka need, kes end üles and­nud ei ole: „Kui ju­ba tead, ku­hu ta­had min­na ja tii­mi­ju­hi­ga on kok­ku le­pi­tud, siis po­le va­ja re­gist­ree­ru­da. Pi­gem on re­gist­ree­ri­mi­ne abiks, kui ei tea, kus täp­selt ja mi­da soo­vid te­ha. Siis saa­me suu­na­ta. Ka eel­mi­sel Lü­li­til tu­lid mõ­ned ini­me­sed hom­mi­kul staa­pi ja üt­le­sid, et ta­ha­me mi­da­gi te­ha, aga ei tea, ku­hu min­na. Li­saks on meil liht­sam toi­tu ar­ves­ta­da, kui enam-vä­hem tea­me osa­võt­ja­te ar­vu – kor­ral­da­me kõi­gi­le „lü­li­ta­ja­te­le“ lõu­na­söö­gi ja näk­sid.“

In­ter­ne­ti­raa­dio ase­mel te­hak­se sel kor­ral Fa­ce­boo­kis Ani­ja Lü­li­ti le­hel ot­seü­le­kan­deid, mi­da saab ka hil­jem vaa­da­ta. Üle­kan­deid teeb In­geld­rin Aug ning vaadata saa­vad ka need, kel Fa­ce­boo­ki kon­tot pole. Üle­kan­ne­te link pan­nak­se Ani­ja Lü­li­ti ko­du­le­he­le.

Õh­tul kell 8 on Keh­ra spor­di­hoo­ne koh­vi­kus Soh­vik Ani­ja Lü­li­ti jä­rel­pi­du, tä­na­tak­se osa­le­jaid. Esi­neb an­sam­bel Hil­bert`s Prob­lems, so­list on Keh­rast pä­rit Siim Türn­puu.

Kaks aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud Ani­ja Lü­li­ti esi­me­sel te­ge­vus­päe­val osa­lesid 300 ini­mest. Kor­ral­da­jad loo­da­vad, et sel kor­ral on poo­le roh­kem, ku­na ka pro­jek­te, mi­da ha­ka­tak­se el­lu vii­ma, on roh­kem. Sa­mas on Kai­sa Tam­ki­vi hin­nan­gul igas ko­gu­kon­nas vaid tea­tud hulk ak­tiiv­seid ini­me­si, kes tao­lis­te et­te­võt­mis­te­ga kaa­sa tu­le­vad.

„Mass po­le­gi nii­võrd olu­li­ne, kui see, et ini­me­sed näe­vad Ani­ja Lü­li­tis väl­jun­dit – et on või­ma­lik as­jad, mis häi­ri­vad, te­ha kor­da või la­hen­da­da,“ lau­sus ta.

On kü­si­tud, kas Ani­ja Lü­li­ti raa­mes peaks ik­ka val­la al­la­su­tus­tes tööd te­ge­ma: „Lü­li­ti idee on – po­le täht­sust, kes ja kui va­na sa oled, mil­li­ses­se sihtg­rup­pi kuu­lud, vaid kui näed Ani­ja val­las mi­da­gi, mis va­jaks pa­ran­da­mist, saad sel­le­le tä­he­le­pa­nu juh­ti­da ja an­da oma pa­nu­se. Sel­le­pä­rast on ter­vi­ta­tav, kui lap­se­va­ne­mad toi­me­ta­vad las­teaia juu­res, rah­va­ma­jas pa­ne­vad käe kül­ge ise­te­ge­vus­la­sed või kä­si­pal­li­poi­sid kor­ras­ta­vad spor­di­ra­ja­ti­si.“

Kai­sa Tam­ki­vi mär­kis, et ka vald pa­nus­tab Ani­ja Lü­li­tis­se vä­ga pal­ju – ra­ha te­ge­vus­päe­va jaoks tu­leb pea­mi­selt val­laeel­ar­vest: „See on just­kui kaa­sav ee­lar­ve – Lü­li­ti­le idee­de esi­ta­mi­ne an­nab ela­ni­kel en­dil või­ma­lu­se vei­di suu­na­ta, ku­hu lä­heb val­laee­lar­ve ra­ha. Ini­mes­tel on sa­ge­li väi­ke­sed mu­red ja kui need on esi­ta­tud Ani­ja Lü­li­ti­le, saab ise kaa­sa ai­da­ta nen­de la­hen­da­mi­se­le.“

Ani­ja Lü­li­ti tei­se suu­re väär­tu­se­na ni­me­tas Kai­sa Tam­ki­vi, et see on pa­rim näi­de ko­gu­kon­na ja ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se koos­tööst – val­la toel ja ela­ni­ke abi­ga te­hak­se ära pal­ju olu­li­si as­ju: „Ühi­selt pa­nus­ta­des on tu­le­mus to­pelt­või­mas – vald ük­si ei suu­daks nii pal­ju ja ka ini­me­sed ük­si mit­te“.
Ani­ja Lü­li­til on 30 spon­so­rit, kes pea­mi­selt toe­ta­vad ma­ter­ja­li­de­ga.

Eelmine artikkelAru­kü­la män­gu­rin­gi lap­sed teevad kaasa õp­pe­vi­deo­de loo­mi­ses
Järgmine artikkelKomisjon valis Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­teks ANU KIRS­MANI ja TÕ­NU AM­MUS­SAARE