Lap­sed lõ­hu­vad tõu­ke­ra­tas­te­ga Kuu­sa­lu Söö­gi­toa trep­pe

620
Kuu­sa­lu Söö­gi­toa ja Meie Poe trepp on noor­te tõuk­si­ta­ja­te üks mee­lis­koh­ti.

Vii­ma­se aja oht­lik trend on ka tõuk­si­de­ga Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­val ot­se au­to­de eest lä­bi sõit­mi­ne.

Kuu­sa­lu ale­vi­kus on alg­klas­si­de ja põ­hi­koo­li noo­re­ma­te õpi­las­te seas ku­ju­ne­nud jär­jest po­pi­maks tri­ki­ta­mi­ne tõu­ke­ra­tas­tel, mõ­ne­del ka ru­la­del. Tõu­ke­ra­tas­te ehk tõuk­si­de­ga ko­gu­ne­tak­se sageli Kuu­sa­lu Söö­gi­toa ja Meie Poe ühis­te­le trep­pi­de­le, kus on kom­beks hü­pa­ta nen­de­ga möö­da tre­ppi.

Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba peab OÜ Ma­xi­team, et­te­võ­te on ko­gu hoo­ne oma­nik. Lii­na Vee­leid OÜst Ma­xi­team üt­leb, et hüp­pa­ma on ha­ka­tud nen­de trep­pi­del ala­tes au­gus­tist. Tre­pid on kae­tud plaa­ti­de­ga, need ki­pu­vad tõuk­si­de­ga hüp­pa­mi­sel kat­ki mi­ne­ma.

„Ole­me käi­nud pa­lu­mas, et ei hü­pa­taks, aga ka­su sel­lest on kah­juks ol­nud vä­he. Püüa­me trep­pe pa­ran­da­da, pa­ne­me paht­lit, asen­da­me plaa­te, ast­med on ju­ba pä­ris kir­jud. Va­rem po­le tõu­ke­rat­tad se­da­võrd po­pid ol­nud, nen­de­ga sõit­jaid on tul­nud kii­res­ti juur­de. Tun­dub, et meie trep­pi­del on noor­tel eri­ti hu­vi­tav, siin on ka kä­si­puud ja me­tall­var­bad. Nüüd on küll ju­ba pi­me­dam ja tul­lak­se har­ve­mi­ni,“ kõ­ne­leb ta ja soo­vib, et lap­se­va­ne­mad sel­gi­tak­sid ko­dus – li­saks sel­le­le, et lõ­hu­tak­se teis­te­le kuu­lu­vat va­ra, on see ka oht­lik. Kok­ku on trep­pe kolm – kaks trep­pi vii­vad kaup­lu­se ja söö­gi­toa vä­li­sus­te­ni, kõr­valt­repp las­kub keld­ri­kor­ru­se­le, kus paik­neb pit­sa­koh­vik. Lii­na Vee­leid mär­gib, et er­ti oht­lik on pit­sa­koh­vi­ku trepp. On ul­jaid, kel­le­le meel­dib seis­ta sel­le tre­pi ko­hal paik­ne­va ak­na ää­rel.

„Ole­me hoia­ta­nud, juh­ti­nud tä­he­le­pa­nu, et on oht­lik, nad või­vad kuk­ku­da. Me po­le sel­le vas­tu, et lap­sed ko­gu­ne­vad trep­pi­de juur­de, me ei riid­le nen­de­ga. Aga nad ki­pu­vad lõh­ku­ma ja käi­tu­vad et­te­vaa­ta­ma­tult.“

Noor­tel on Kuu­sa­lus moo­di läi­nud tei­ne­gi po­pu­laar­ne, kuid oht­lik te­ge­vus – sõi­de­tak­se tõu­ke­ra­tas­te­ga lä­he­ne­va au­to eest üle tee. Üks lem­mik­koh­ti sel­lis­teks üle­sõi­tu­deks on ale­vi­ku pea­tä­na­va Kuu­sa­lu tee üle­käi­gu­koht ter­vi­se­kes­ku­se juu­res.

Kas ühe või­ma­li­ku va­rian­di­na, kui­das noo­red saa­da pea­teest ja kaup­lu­set­rep­pi­dest ee­ma­le, oleks ehi­ta­da Kuu­sa­lu ale­vik­ku ru­la­ramp või muu sar­na­ne tri­ki­ta­mi­se koht? Üks või­ma­lik paik sel­leks võiks ol­la Lau­rit­sa plats, kus on ju­ba noor­te jaoks ra­ja­tud pui­dust korv­pal­lip­lats, mi­da ka­su­ta­tak­se ka vä­li­la­va­na.

Lap­se­va­nem Ras­mus Me­ri­voo kom­men­tee­rib, et ramp võiks ol­la, kuid tõuk­si­de­ga sõit­ja­te­le jääb sel­lest vä­he­seks, sest sõi­de­tak­se­gi möö­da trep­pe ja tä­na­va­ki­ve: „Kuu­sa­lu ale­vi­kus on noor­tel tõuk­si­mees­tel kolm lem­mik­pai­ka – ter­vi­se­kes­ku­se esi­ne park­la, muu­si­ka­koo­li park­la ja ring­tee juu­res kolm­nurk­ne as­falt-ala. Ramp on pi­gem ru­la­ta­ja­te­le, tõuk­si­de­ga sõit­ja­te ruum on ka mujal maail­mas linn või asu­la oma trep­pi­de, kä­si­puu­de ja tä­na­va­ki­vi­de­ga. Mui­du­gi po­le õi­ge, kui lõ­hu­tak­se või käi­tu­tak­se oht­li­kult, aga sa­mas on vä­ga hea, et pal­jud noo­red lii­gu­vad õues. Kui kaks aas­tat ta­ga­si käi­sin Kuu­sa­lu ale­vi­kus ja ümb­ru­ses fil­mi­mas, ini­me­si väl­jas pol­nud. Nüüd on nä­ha pal­ju lap­si tõuk­si­de­ga rin­gi lii­ku­mas, sõi­de­tak­se ka pik­ki va­he­maid.“

Ta sõnab, et noor­te suur ii­dol on Mii­kael Par­man Keh­rast, kes õpe­tab You­tu­be ka­na­lil Keerd­trepp mit­me­su­gu­seid trik­ke te­ge­ma. Suu­res­ti tä­nu Mii­kael Par­ma­ni­le on te­ma sõ­nul tul­nud üks põlv­kond ar­vu­ti­te ja te­le­fo­ni­de­ga toas is­tu­mi­se ase­mel õue lii­ku­ma.

Tei­ne po­pu­laar­ne tri­ki­ta­mi­se ese on ken­da­ma – tra­dit­sioo­ni­li­ne Jaa­pa­ni män­gua­si, mis mee­nu­tab ka­he pea­ga haam­rit, kül­jes on nöö­ri­ga ühen­da­tud pall. Sa­ge­li sõi­de­tak­se­gi tõuk­si­de­ga, ken­da­ma ri­pub kae­las, li­sab Ras­mus Me­ri­voo.

Eelmine artikkelKol­ga­kü­la mä­lu­män­gu esi­me­se voo­ru esi­koh­ta ja­ga­sid Eluõied ning Ma Ja Sa
Järgmine artikkelUju­mi­se noor­te­sar­ja eta­pilt Kuu­sal­lu kolm me­da­lit