Lai­ri­ba­võr­gu ra­ja­mi­seks Har­ju­maal loo­di OÜ Di­gi­maa

1133

HOL ot­sus­tas asu­ta­da osaü­hin­gu Di­gi­maa, mis hak­kab te­ge­le­ma lai­ri­ba võr­gu ra­ja­mi­se ja hal­da­mi­se­ga Har­ju­maal.

Kol­ma­päe­val, 27. sep­temb­ril Lok­sal toi­mu­nud Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) vo­li­ko­gu koo­so­le­kul ot­sus­ta­ti asu­ta­da OÜ Di­gi­maa, mil­le üle­san­ne on pla­nee­ri­da ja aren­da­da Har­ju­maa elekt­roo­ni­li­se si­de lai­ri­ba­võr­ku ning pä­rast sel­le val­mi­mist ha­ka­ta võr­ku hal­da­ma ja ma­jan­da­ma. Osaü­hing jääb val­gus­kaab­li­võr­gu oma­ni­kuks, kuid ren­dib se­da väl­ja si­deet­te­võ­te­te­le, kes hak­ka­vad sel­le kau­du pak­ku­ma in­ter­ne­ti­tee­nu­seid.
Lai­ri­baeks­pert Olav Har­jo, kes on ol­nud Di­gi­Maa pro­jek­ti eest­ve­da­ja, sel­gi­tas, et osa­ühing tu­li moo­dus­ta­da prae­gu, ku­na HO­Li vo­li­ko­gu ko­gu­nes se­ni­ses koos­sei­sus vii­mast kor­da. Pä­rast va­li­mi­si ei pruu­gi oma­va­lit­sus­juh­ti­dest koos­nev uus vo­li­ko­gu kok­ku tul­la en­ne järg­mist aas­tat, kuid Di­gi­Maa pro­jek­ti raa­mes on va­ja veel sel aas­tal te­ha mit­meid toi­min­guid, näi­teks ra­ha­taot­lus rii­gi­le, sõ­nas ta.
Kui­gi ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­rium ei ole siia­ni kin­ni­ta­nud mää­rust, kui­das on ka­vas ja­ga­da rii­gi­pool­ne toe­tus lai­ri­ba­võr­ku­de vii­mi­seks ma­ja­pi­da­mis­te­ni, on va­lit­sus järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves­se sel­leks ka­van­da­nud 10 mil­jo­nit eu­rot.
„Koh­tu­si­me paar nä­da­lat ta­ga­si mi­nis­ter Ur­ve Pa­lo­ga. Ta on vä­ga po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud ja lu­bas, et aas­ta lõ­puks mää­rus kind­las­ti tu­leb. Va­rem lu­bas maiks, nüüd aas­ta lõ­puks, kuid nüüd lu­bas vä­ga kind­lalt,“ rää­kis Olav Har­jo.
HO­Li vo­li­ko­gu aru­tas, kas luua lai­ri­ba­võr­gu ra­ja­mi­seks mit­te­tu­lun­du­sü­hing, sih­ta­su­tus või äriü­hing: „Kui­gi HO­Li kau­du kuu­lub see oma­va­lit­sus­te­le ning ees­märk ei ole ka­su­mit tee­ni­da, lei­ti, et osa­ühin­gu te­ge­mi­ne on kõi­ge mõist­li­kum. Ku­na sel­lel hak­kab ole­ma iga­päe­va­ne ma­jan­dus­te­ge­vus – väl­jae­hi­ta­tud võr­gud an­tak­se ope­raa­to­ri­te­le ren­di­le.“
Osaü­hin­gu osa­ka­pi­tal on 2500 eu­rot, mis eral­da­ti HO­Li ee­lar­vest. Ot­sus­ta­ti ka, et oma­va­lit­sus­lii­du sel­le aas­ta ee­lar­vest võib Di­gi­Maa pro­jek­ti­le ku­lu­ta­da veel ku­ni 20 000 eu­rot.
„Täp­sem ärip­laan ja ee­lar­ve te­hak­se aas­ta lõ­puks, siis saab ot­sus­ta­da, kui pal­ju on osa­ühin­gu jaoks veel ra­ha. Esial­gu on va­ja ra­ha te­ge­vus­ku­lu­deks. Po­le veel teada, kas see võe­tak­se HO­Li re­ser­vi­dest, an­na­vad oma­va­lit­su­sed juur­de või võe­tak­se lae­nu. See ot­sus­ta­tak­se järg­mi­se aas­ta al­gu­ses,“ üt­les Di­gi­Maa pro­jek­ti­juht.
Et OÜ Di­gi­maa saaks kan­da äri­re­gist­ris­se, mää­ra­ti sel­le aju­ti­seks ju­hiks HO­Li ju­ha­tu­se lii­ge, Kei­la val­la­va­nem Jaan Al­ver. Edas­pi­di kor­ral­da­tak­se ju­hi leid­mi­seks kon­kurss.
Esi­me­sed pla­nee­rin­gud ok­toob­ri kes­kel
Kii­re in­ter­ne­ti soo­via­val­dus­te ko­gu­mi­se kam­paa­nia on küll lõp­pe­nud – Har­ju­maalt oli soo­vi­jaid li­gi 18 000, kuid päe­vas kan­nab oma aad­res­si Di­gi­maa le­hel ole­va­le kaar­di­le veel 10-20 ini­mest. Olav Har­jo sõ­nul saab soo­ve ar­ves­se võt­ta se­ni, ku­ni lai­ri­ba­võr­ku­de pro­jek­tid po­le val­mis.
Prae­gu käi­vad võr­ku­de pla­nee­ri­mi­sed, esi­me­sed val­mi­vad ok­toob­ri kes­kel. See­jä­rel jao­ta­tak­se maa­kond väik­se­ma­teks võr­gu­sõl­me­de piir­kon­da­deks, neid tu­leb um­bes 15-20.
 „Neist tu­leb va­li­da, mil­lis­tes­se koh­ta­des­se ha­ka­tak­se järg­mi­sel aas­tal võr­ke ehi­ta­ma. Kind­las­ti te­ki­vad vaid­lu­sed, kes saab en­ne. Kui vaid­lu­sed vaiel­dud, va­li­tak­se väl­ja näi­teks viis alamp­ro­jek­ti, mi­da tu­le­val aas­tal ha­ka­tak­se te­ge­ma. Siis tu­leb neid pro­jek­te ha­ka­ta de­tail­se­malt et­te val­mis­ta­ma, vaa­da­ta, mil­li­seid ole­ma­so­le­vaid elekt­ri­pos­te ja to­ru­sid saa­me ka­su­ta­da, ha­ka­ta suht­le­ma lai­ri­baü­hen­du­se soo­vi­ja­te­ga,“ lau­sus Olav Har­jo.
Kui­gi riik toe­tab lai­ri­ba­võr­ku­de ra­ja­mist Ees­tis tu­le­val aas­tal 10 mil­jo­ni eu­ro­ga, saab ehi­ta­da kok­ku 30 mil­jo­ni eu­ro eest: „Riik an­nab kol­man­di­ku, kaks kol­man­dik­ku tu­leb ise pan­na. Ole­me ar­ves­ta­nud, et 35 prot­sen­ti annab rii­k, 15 prot­sen­ti maks­tak­se lii­tu­mis­ta­su­de­na ja üle­jää­nud 50 prot­sen­ti võ­tab osaü­hing lae­nu.“

Eelmine artikkelVaba­taht­li­ke õhi­na läm­ma­tab bü­rok­raa­tia
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­kok­ku kan­di­dee­ri­jad käi­vad ühi­selt rah­va­ga koh­tu­mas