Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks

1457
La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas ja sel­lel osa­le­nud töö­jõud ar­va­ta­vas­ti 1939. aas­ta hi­lis­sü­gi­sel. Fo­to ERM Fk 2813:143

„Ees­ti va­baks või­del­nud mees­te auks peab 22. juu­niks La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk ole­ma
taas­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM kaks nä­da­lat ta­ga­si Keh­ras Va­ba­dus­sõ­ja
mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ava­mi­sel.

Täp­selt aas­ta ta­ga­si, Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel, kut­sus Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ko­du­kan­di rah­vast üles taas­ta­ma Va­ba­dus­sõ­jas vä­ga olu­li­se täht­su­se­ga Keh­ra la­hin­gu mä­les­tu­seks li­gi 80 aas­tat ta­ga­si püs­ti­ta­tud, kuid ava­ma­ta jää­nud ja hä­vi­ta­tud sam­mast.

Aas­ta­ga on kogutud ligi kol­man­dik va­ja­mi­ne­vast – 35 000 eu­rot. An­ne­ta­jaid on ol­nud üle 150, li­saks erai­si­ku­te­le on suu­re­ma­te sum­ma­de­ga toe­ta­nud kait­se­mi­nis­tee­rium, Kes­ke­ra­kond, Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond, EK­RE.

Nüüd on val­la­va­lit­sus alus­ta­nud uut an­ne­tus­te ko­gu­mi­se kam­paa­niat. 12. veeb­rua­ril Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ava­mi­sel kut­sus val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam kõi­ki ini­me­si, kes po­le La­hin­gu­väl­ja sam­ba taas­ta­mist veel toe­ta­nud, se­da kind­las­ti te­ge­ma. Li­saks on val­la­va­nem saat­nud kir­ju riik­li­ke­le ins­ti­tut­sioo­ni­de­le, ka­vas on pöör­du­da ka et­te­võ­te­te poo­le.

„La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­mär­gi täht­sus ula­tub Ani­ja val­last pal­ju kau­ge­ma­le. See oli Ees­ti aja­loos ot­sus­tav mur­de­la­hing, il­ma sel­le või­du­ta meil või­bol­la po­leks­ki Ees­ti rii­ki. See­tõt­tu on sam­ba taas­ta­mi­ne meie pü­ha ko­hus ning sel­les­se võik­sid pa­nus­ta­da ka riik­li­kud ins­ti­tut­sioo­nid,“ rää­kis val­la­va­nem.
Ta üt­les, et pä­rast jaa­ma­hoo­ne ava­mist on soo­vi­nud mit­u ini­me­st La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks an­ne­ta­da: „Pöör­dun veel kord meie ja naa­ber­val­da­de ela­ni­ke poo­le – kes po­le an­ne­tust tei­nud, siis pa­lun teh­ke se­da. Ar­vel­dus­kon­tod on kir­jas Ani­ja val­la­va­lit­su­se ko­du­le­hel. Sam­ba kõr­va­le tu­leb tah­vel, ku­hu saa­vad kir­ja pan­dud kõi­ki­de vä­he­malt 10 eu­rot an­ne­ta­nu­te ni­med.“

Sam­ba te­ge­mi­seks uus han­ge
Eel­mi­sel nä­da­lal ot­sus­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus lü­ka­ta ta­ga­si kõik kolm rii­gi­han­ke kon­kur­si­le La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks esi­ta­tud pak­ku­mist, ku­na pi­das neid lii­ga kal­liks. Ka oda­vaim pak­ku­mi­ne üle­tas 100 000 eu­rot, kuid Ar­vi Ka­ro­ta­mi hin­nan­gul peaks sam­ba saa­ma taas­ta­tud vä­hem kui 100 000 eu­ro­ga.

„Eel­da­me, et fir­mad, kes sel­li­ses han­kes osa­le­vad, ei tu­le siit üli­suurt ka­su­mit taht­ma, vaid nen­de juh­ti­del on isa­maa­li­ne hing ja nad näe­vad sel­les et­te­võt­mi­ses osa­le­mi­ses auas­ja,“ mär­kis ta.

Ku­na sam­ba taas­ta­mi­seks va­ja­lik sum­ma po­le veel koos ning an­ne­tus­te ko­gu­mi­ne jät­kub, ot­sus­tas val­la­va­lit­sus te­ha uue han­ke ka­hes osas – esi­me­se sam­ba pro­jek­tee­ri­mi­seks ja vun­da­men­di ehi­ta­mi­seks ning tei­se sam­ba ra­ja­mi­seks.

„Esi­me­se eta­pi jaoks on meil ra­ha ole­mas. Usun, et pro­jek­tee­ri­mi­seks ei lä­he üle kuu ning saa­me ke­va­del töö­de­ga alus­ta­da,“ sõ­nas val­la­va­nem.
Ta aval­das loo­tust, et sel­leks ajaks, kui väl­ja kuu­lu­ta­tak­se tei­ne han­ge, on ko­gu va­ja­mi­nev ra­ha koos.

Hal­jas­tus ja hea­kor­ra­tööd sam­ba ümb­ru­ses on ka­vas te­ha ühis­kond­li­kus kor­ras. Eel­mi­sel ke­va­del käi­sid La­hin­gu­väl­jal tal­gu­tel koos ko­ha­li­ke­ga ka kait­se­liit­la­sed ja kait­se­väe­la­sed, kes osa­le­sid õp­pu­sel Ke­vad­torm: „Ku­na kait­se­väe rah­vus­va­he­li­sed õp­pu­sed toi­mu­vad ka tä­na­vu mai­kuus siin lä­he­dal, plaa­ni­me nad taas ap­pi kut­su­da. Ka­vat­se­me ma­da­la­le ko­ha­le, mi­da eel­mi­sel aas­tal võ­sast pu­has­ta­si­me, Ees­ti Kait­se­väe abi­ga kae­va­ta tii­gi. Tal­gu­tel osa­le­mi­ne on kok­ku le­pi­tud ka 20. mail ro­he­lis­te rat­ta­ret­kel osa­le­ja­te­ga. Kind­las­ti lööb hea­kor­ras­tus­tal­gu­tel kaa­sa ka meie oma val­la rah­vas.“

Ar­vi Ka­ro­ta­mi suur soov on ava­da La­hin­gu­väl­ja taas­ta­tud mä­les­tus­märk Või­du­pü­ha eel, 22. juu­nil: „En­ne­kõi­ke sõl­tub sam­ba val­mi­mi­ne sel­lest, kas saa­me an­ne­tus­test va­ja­li­ku sum­ma kok­ku. Val­laee­lar­vest me sin­na ra­ha ei pa­ne, val­la ku­lul ra­ja­si­me mä­les­tus­mär­gi juur­de tee ning hil­jem hak­ka­me sam­ba ümb­rust na­gu­nii hool­da­ma. See on ik­ka­gi üld­rah­va­lik ob­jekt, ku­hu peak­sid pa­nus­ta­ma ük­si­kan­ne­ta­jad, fir­mad, riik­li­kud ins­ti­tut­sioo­nid. Ka Ees­ti Kait­se­liit püs­ti­tas omal ajal La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba an­ne­tus­te abil.“

Val­la­va­ne­ma suur unis­tus on, et rii­gil on või­me­kust taas­ta­da La­hin­gu­väl­ja­le sõit­mi­seks soo­mus­rong num­ber 1, mil­le abil 99 aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud Keh­ra la­hing või­de­ti: „4. jaa­nuar 2019 on Keh­ra la­hin­gu 100. aas­ta­päev. Oleks unis­tus­te täi­tu­mi­ne, kui sel­leks ajaks taas­ta­taks ka soo­mus­rong. See oleks pa­rim viis isa­maa­li­seks kas­va­tu­seks, jä­rel­tu­le­va­te­le põlv­kon­da­de­le ja vä­lis­maa­las­te­le me aja­loo tut­vus­ta­mi­seks.“

Anija vallavalitsuse annetuste arvelduskontod Swedbank EE782200001120154013 ja SEB EE251010002018899000.

 

 

Eelmine artikkelLüü-Tür­ri me­hed laul­sid pre­si­den­di vas­tu­võ­tul ER­Mis
Järgmine artikkelEV100 tä­his­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal