Lähia­jal hakatakse Keh­ras­se rajama uut ela­mu­piir­kon­da

2023

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas müüa Keh­ras asu­va ela­mua­la OÜ­le Lil­le Aren­dus, kes peab esi­me­sed 7 ma­ja ehi­ta­ma ja müü­ki pa­ne­ma ka­he aas­ta jook­sul.

Keh­ras pääs­te­ko­man­do ja kor­te­re­la­mu­te ta­gu­se­le Lil­le ela­mua­la­le on aren­da­jat ot­si­tud aas­taid. Vii­ma­se ka­he aas­ta jook­sul on 66 457 ruut­meet­ri suu­ru­se­le ala­le kor­ral­da­tud kolm enam­pak­ku­mist ning nüüd on aren­da­ja lei­tud – sep­temb­ris lõp­pe­nud eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga enam­pak­ku­mi­se­le esi­tas ain­sa­na pak­ku­mi­se OÜ SUM15. Val­la­va­lit­sus pi­das et­te­võt­te esin­da­ja­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si tin­gi­mus­te täp­sus­ta­mi­seks ning 12. sep­temb­ril moo­dus­tas OÜ SUM15 Lil­le ela­mu­maa aren­da­mi­seks OÜ Lil­le Aren­dus.

Eel­mi­sel nä­da­lal ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu enam­pak­ku­mi­se tu­le­mu­sed kin­ni­ta­da ning võõ­ran­da­da ela­mu­maa OÜ­le Lil­le Aren­dus 15 000 eu­ro eest. Ela­mu­piir­kon­na aren­da­mi­ne peab toi­mu­ma vas­ta­valt 1993. aas­ta koos­ta­tud pla­nee­ri­misp­ro­jek­ti­le – sin­na tu­leb ra­ja­da 27 ühe­pe­ree­la­mut. Seits­me­le ku­na­gi väl­ja­mõõ­de­tud krun­di­le tu­leb kom­mu­ni­kat­sioo­nid ra­ja­da ning ela­mud ehi­ta­da ja müü­ki pan­na ka­he aas­ta jook­sul, üle­jää­nud ala­le tu­leb ta­ris­tu ja ela­mud ra­ja­da viie aas­ta jook­sul. Vald võ­tab en­da­le ko­hus­tu­se viia aren­da­ja ra­ja­tud teed mus­ta kat­te al­la ning ehi­ta­da väl­ja tä­na­va­val­gus­tus.

Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et ju­ba väl­ja­mõõ­de­tud krun­ti­de­le ei väl­jas­ta­ta ehi­tus­lu­ba se­ni, kui va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid on ole­mas ning üle­jää­nud krun­te ei kan­ta ka­tast­ris­se en­ne, kui on ra­ja­tud teed ning ehi­tus­loa saa­mi­ne eel­dab sa­mu­ti, et nõu­tud kom­mu­ni­kat­sioo­nid on val­mis. Ko­hus­tus­te täit­mi­se ta­ga­mi­seks an­nab aren­da­ja val­la­le pan­ga 130 000 eu­ro suu­ru­se ga­ran­tii.

Esi­me­sed ma­jad aas­ta pä­rast
OÜ SUM15 ja OÜ Lil­le Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et näeb Keh­ras ela­mua­ren­da­mi­seks pers­pek­tii­vi, ku­na piir­kond on vii­mas­tel aas­ta­tel kõ­vas­ti are­ne­nud.

„2003. aas­tal soe­tas meie et­te­võ­te ühe kin­nis­tu Rae val­la Peet­ri ale­vik­ku, mis siis oli si­su­li­selt veel tü­hi kü­la. On tea­da, mis on sel­lest nüüd­seks saa­nud. Olen veen­du­nud, et prae­gu on Keh­ra jaoks käes aeg alus­ta­da ela­mua­ren­dust. Op­ti­mis­mi te­ki­tab Ani­ja vä­ga ener­gi­li­ne val­la­va­nem ja te­ma veen­du­mus, et pro­jekt on rea­li­see­ri­tav. Olu­li­ne on ka see, vald on nõus omalt poolt ta­ris­tus­se in­ves­tee­ri­ma, see ai­tab hoi­da ku­lu­sid ta­se­mel, et saa­me pak­ku­da sood­sa­te hin­da­de­ga ela­muid,“ rää­kis ta.

Aren­da­ja sõ­nul on su­hel­dud ka pan­ka­de­ga ja saa­dud po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det, et pan­gad on val­mis ra­has­ta­ma tu­le­vas­te klien­ti­de ko­duost­mi­se plaa­ni Lil­le ela­mu­piir­kon­nas.

Sven Suur­vä­li üt­les, et kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de ra­ja­mi­se­ga alus­ta­tak­se ko­he, kui maa os­tu-müü­gi le­ping on sõl­mi­tud. Ku­na Lil­le Aren­du­se tei­ne osa­nik on ta­ris­tu- ja pin­na­se­töö­de­le spet­sia­li­see­ru­nud OÜ LM Ehi­tus, on oma ko­pad ju­ba oo­tel, et ha­ka­ta tras­se kae­va­ma: „Kui kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed väl­jas­ta­tud, järg­neb pro­jek­tee­ri­mi­ne, see­jä­rel taot­le­me ehi­tus­lu­ba ja hak­ka­me tras­se te­ge­ma. Soo­vi­me jõu­da nii, et järg­mi­sel su­vel saaks ha­ka­ta ma­ju ehi­ta­ma ning tu­le­va aas­ta jõu­luks võik­sid esi­me­sed pe­red sis­se ko­li­da. Usu­me, et see on reaal­ne, kui­gi pro­jek­tee­ri­jad on prae­gu üle koor­ma­tud.“

Lil­le Aren­dus ka­van­dab ela­mu­ra­joo­ni ta­ris­tu väl­jaa­ren­da­mi­se in­ves­tee­ri­da li­gi­kau­du 0,5 mil­jo­nit eu­rot. Sel­le eest ra­ja­tak­se tsent­raal­sed vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid, elekt­ri­va­rus­tus, val­mi­dus lii­tu­mi­seks si­de­tee­nus­te­ga ja hal­jas­tus. Piir­kon­da on ka­vas püs­ti­ta­da te­ha­ses val­mis­ta­tud ele­ment­ma­jad.

Nen­de toot­ja po­le veel tea­da, aren­da­ja teeb lõp­li­ku va­li­ku ilm­selt no­vemb­ri lõ­puks.

„Ole­me rää­ki­nud Raa­si­kul ühe aren­da­ja­ga ning õpi­me seal­se­test vi­ga­dest. See tä­hen­dab, et me ei ehi­ta iga­le krun­di­le ko­he kind­lat ma­ja, vaid töö­ta­me väl­ja um­bes viis Keh­ra aren­du­se jaoks ko­han­da­tud pro­jek­ti ning klien­dil on või­ma­lik nen­de seast va­li­da, mil­list ma­ja en­da krun­di­le soo­vib. Ala peaks tu­le­ma ar­hi­tek­tuu­-ri­lt sar­na­se ja har­moo­ni­li­se stii­li­ga, klient saab va­li­da ma­ja­de va­hel, mis eri­ne­vad pea­mi­selt suu­ru­se poo­lest,“ sel­gi­tas Sven Suur­vä­li.

Lil­le aren­du­se ko­dud peak­sid hin­da­de poo­lest ole­ma te­ma hin­nan­gul Tal­lin­na ümb­ru­se piir­kon­da­des sood­sai­mad, mi­da prae­gu pa­ku­tak­se. Kesk­mi­selt 90-140ruut­meet­ris­te „võt­med kät­te“ era­mu­te hin­nad tu­le­vad suu­rus­jär­gus 110 000-140 000 eu­rot.

„Näi­teks Rae val­la Peet­ri piir­kon­nas on hin­nad kaks kor­da kal­li­mad, Tal­lin­nas mak­sab sa­ma pal­ju ka­he­toa­li­ne kor­ter,“ mär­kis aren­da­ja.

Li­sa­väär­tu­se­na ka­van­da­ta­va­te ma­jad ener­gia­tõ­hu­sad, see saa­vu­ta­tak­se soo­jus­pum­ba, soo­jus­ta­gas­tu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni ja elekt­rit toot­va päi­ke­se­jaa­ma kom­bi­nee­ri­mi­se­ga. Lil­le Aren­du­se koos­töö­part­ner OÜ Ener­go­gen soo­vib Keh­ra uu­sa­ren­du­ses te­ha pi­lootp­ro­jek­ti, kus kõi­gi ela­mu­te ka­tus­te­le pai­gal­da­tak­se päi­ke­se­jaam.

Kui val­la­pool­ne tin­gi­mus on, et ko­gu Lil­le ela­mua­la tu­leb väl­ja aren­da­da viie aas­ta jook­sul, loo­dab aren­da­ja ma­jad ma­ha müüa kol­me aas­ta­ga: „Kõik ole­neb sel­lest, kui suur on ost­ja­te hu­vi. Kui näe­me, et saa­me 70 prot­sen­ti ma­ja­dest lä­he­ma ka­he aas­ta jook­sul rea­li­see­ri­tud, tee­me kõik kor­ra­ga val­mis, kui hu­vi nii suur ei ole, ehi­ta­me ilm­selt ka­hes eta­pis.“

Kui kel­lel­gi on ju­ba prae­gu hu­vi Keh­ra uu­de elu­ra­joo­ni ko­du soe­ta­mi­se vas­tu, võib võt­ta et­te­võt­te­ga ühen­dust, kuid suu­re­mat tu­run­da­mist alus­ta­tak­se siis, kui lõp­li­kud la­hen­du­sed sel­ged ning on väl­ja va­li­tud, mil­li­seid ma­ju ha­ka­tak­se sin­na ra­ja­ma.

Eelmine artikkelKot­ka sõi­da-par­gi park­la on val­mis
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du