Lahe­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kond on va­li­tud maail­ma kest­li­ke siht­koh­ta­de TOP100 ni­me­kir­ja

268
La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu koo­so­lek möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­val Ha­ra sa­da­mas. Fo­to Kai­sa Lin­no

Va­he­tult en­ne ke­va­di­se ko­roo­nak­rii­si al­gust asu­ta­tud La­he­maa Tu­ris­miü­hing jõu­dis poo­le aas­ta­ga viia La­he­maa piir­kon­na maail­ma ro­he­lis­te siht­koh­ta­de loe­te­lus­se. Kaa­sa ai­tas Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tu­se ehk EA­Si tu­ris­mi-a­ren­dus­kes­kus. EAS kut­sus Ees­ti siht­koh­ti kan­di­dee­ri­ma kon­kur­sil, mi­da kor­ral­dab sääst­vat tu­ris­mi aren­dav or­ga­ni­sat­sioon Green Des­ti­na­tions, tõl­kes Ro­he­li­sed Siht­ko­had.

Möö­du­nud nä­da­lal ava­li­kus­tas Green Des­ti­na­tions tä­na­vu maail­ma 100 ro­he­li­se­maks siht­ko­haks va­li­tud piir­kon­da­de ni­me­kir­ja. Ees­tist pää­se­sid TOP-100sse kõik seit­se siht­koh­ta, mi­da EAS ko­ha­li­kul kon­kur­sil väl­ja va­lis: La­he­maa, Hiiu­maa, Saa­re­maa, Jär­va­maa, Tar­tu, Pär­nu ja Rak­ve­re.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no rää­kis, et EAS kut­sus piir­kon­di pi­lootp­rog­ram­mi kan­di­dee­ri­ma, esi­me­ses ast­mes tu­li vas­ta­ta 15 kri­tee­riu­mi­le piir­kon­na kest­li­ku aren­gu koh­ta ja tut­vus­ta­da üht edu­lu­gu. Mais 2021 va­li­tak­se Ro­he­li­se Siht­ko­ha mär­gi­se saa­jad, kan­di­daa­ti­del tu­leb vas­ta­ta kok­ku 100 kri­tee­riu­mi­le.

Kai­sa Lin­no: „Kü­si­mus­tik on kee­ru­li­ne ja amet­kon­da­de põ­hi­ne. Kü­si­tak­se näi­teks jäät­me­veo kor­ral­da­mi­se ja prü­gi sor­tee­ri­mi­se koh­ta, tu­leb li­sa­da do­ku­men­te, sel­gi­ta­da ja tões­ta­da. Kok­ku on kri­tee­riu­mid ja­ga­tud kuu­de suu­re­mas­se tee­mas­se: piir­kon­na hal­da­mi­ne, klii­ma, loo­dus ja maas­tik, kul­tuur ja tra­dit­sioo­nid, sot­siaal­ne heao­lu, et­te­võt­lus.“

Edu­loo­na on La­he­maa koh­ta esi­ta­tud kon­kur­si­le kir­jel­dus, kui­das La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu eest­ve­da­mi­sel ja koos­töös pal­ju­de et­te­võt­ja­te­ga tä­his­ta­ti ke­va­del erio­lu­kor­ra ajal Eu­roo­pa Kait­sea­la­de Päe­va üle­rii­gi­li­se üri­tu­se­na. Kaa­sa te­gid 60 tee­nu­se­pak­ku­jat, ini­me­si kut­su­ti loo­du­ses lii­ku­ma, sai kü­las­ta­da tu­ris­mi­vald­kon­na ko­ha­lik­ke väi­keet­te­võt­teid.

La­he­maa Tu­ris­miü­hing tut­vus­tab ro­he­li­se kest­li­ku siht­ko­ha üle­maailm­sel kon­kur­sil La­he­maa rah­vus­par­gi tu­ris­mi­piir­kon­da, mis üht­la­si on Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi piir­kond. Aren­dus­ko­da on vii­mas­tel aas­ta­tel juh­ti­nud rah­vus­par­ki­de sääst­va tu­ris­mi rah­vus­va­he­list pro­jek­ti, mil­le raa­mes on väl­ja töö­ta­tud piir­kon­na sääst­va tu­ris­mi st­ra­tee­gia ja mul­lu det­semb­ris saa­di La­he­maa­le Eu­ro­parc-ser­ti­fi­kaat. Sääst­va tu­ris­mi pro­jek­tis kä­sit­le­tak­se La­he­maa rah­vus­par­ki ja sel­le lä­hia­la üht­se tu­ris­mi­piir­kon­na­na, ku­hu ter­ri­to­riaal­selt kuu­lu­vad Aren­dus­ko­ja te­ge­vusg­ru­pi oma­va­lit­su­sed: Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Ta­pa ja Kad­ri­na vald ning Lok­sa linn.

Kai­sa Lin­no sõ­nul on Aren­dus­ko­da suu­re töö ära tei­nud, ka La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ees­märk on aren­da­da sa­ma piir­kon­da ter­vi­ku­na: „Sõl­mi­si­me hil­ju­ti Aren­dus­ko­ja­ga koos­töö­le­pin­gu, meie ees­märk on üks – aren­da­da ja tu­run­da­da sääst­vat tu­ris­mi La­he­maal ja lä­hiümb­ru­ses. Sar­na­sed le­pin­gud on ka­vas sõl­mi­da ka kõi­gi viie oma­va­lit­su­se, kesk­kon­naa­me­ti, RMK­ga.“

Vas­ta­valt põ­hi­kir­ja­le moo­dus­ta­tak­se ühin­gu­le nõu­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad koos­töö­part­ne­ri­te esin­da­jad.

La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gus on prae­gu­seks 25 lii­get, su­vel lii­tu­ti vä­he, roh­kem on lii­tu­tud sü­gi­sel. Liik­me­te seas on MTÜ­sid, et­te­võt­teid, ka erai­si­kuid. Aas­ta­ne liik­me­maks on 50 eu­rot. Lä­hia­jal al­gab Vi­sit La­he­maa ko­du­le­he te­ge­mi­ne, prae­gu saab ühin­gu te­ge­mis­te koh­ta in­fot Fa­ce­boo­ki-le­helt Vi­sit La­he­maa.

Möö­du­nud tei­si­päe­val oli Ha­ra sa­da­mas ühin­gu liik­me­te üld­koo­so­lek. Osa­le­sid Ees­ti Maaü­li­koo­li loo­dus­tu­ris­mi õp­pe­jõud Ro­ger Evans ja Tar­mo Pil­ving koos 9 tu­den­gi­ga. Le­pi­ti kok­ku, et üliõ­pi­la­sed hak­ka­vad koo­liü­le­san­de­na koos­ta­ma La­he­maa tu­ris­mi­pa­ket­te, mis hõl­ma­vad mi­tut ko­ha­lik­ku et­te­võt­jat ja piir­kon­da.

„Te­gut­se­me mis­sioo­ni­tun­dest ja tu­le­vi­ku ni­mel, see on maail­ma­vaa­te ku­jun­da­mi­ne – saa­da üle­maailm­selt tun­nus­ta­tud kest­li­kuks ja ro­he­li­seks siht­ko­haks. Kõi­ge täht­sam on võr­gus­ti­ku ku­jun­da­mi­ne,“ lau­sus Kai­sa Lin­no, kes ain­sa­na on te­gut­se­nud EA­Si pi­lootp­ro­jek­tis va­ba­taht­li­ku­na. Ees­ti tei­si maail­ma TOP100 ni­me­kir­ja kuu­lu­vaid kest­lik­ke siht­koh­ti, nii Rak­ve­ret, Pär­nut, Tar­tut kui ka Hiiu­maad, Saa­re­maad ja Jär­va­maad, esin­da­vad oma­va­lit­sus­te amet­ni­kud või piir­kond­li­ke aren­du­sor­ga­ni­sat­sioo­ni­de töö­ta­jad.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 7. oktoobril
Järgmine artikkelAvaldus Elektrilevile