Lähe­neb ehi­tis­re­gist­ri and­me­te kor­ras­ta­mi­se täh­taeg

817
ANNE RUUS

Juu­lis 2015 keh­ti­ma ha­ka­nud ehi­tus­sea­dus­ti­ku ja pla­nee­ri­mis­sea­du­se ra­ken­da­mi­se sea­dus sä­tes­tas, et 1. jaa­nua­riks 2020 kor­ras­ta­tak­se ehi­tis­re­gist­ri and­med. See tä­hen­dab, et aas­ta lõ­puks peak­sid elekt­roo­ni­lis­se and­me­ko­gus­se ehk ehi­tis­re­gist­ris­se ole­ma kan­tud kõik ela­mud ning muud vä­he­malt 20 ruut­meet­ri suu­ru­sed ja üle 5 meet­ri kõr­gu­sed hoo­ned.

Sep­temb­riks olid ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi and­me­tel ko­gu Ees­tis üle vaa­da­tud 25 prot­sen­ti kõi­gist „hal­li ki­hi“ ehi­tis­test. Hal­li­de­na on maa-ame­ti kaar­dil hoo­ned, mil­le and­meid ehi­tis­re­gist­ris ei ole. Lää­ne­ran­na vald oli sep­temb­riks hoo­ne­te re­gist­ris­se kand­mi­se­ga jõud­nud poo­le pea­le, üle 40 prot­sen­di on üle­ta­nud 6 oma­va­lit­sust, seal­hul­gas Ani­ja vald.

Ani­ja val­la ehi­tus­re­fe­rent An­ne Ruus ole­tab, et vald on Ees­tis edu­ka­ma­te hul­gas, ku­na tal­le on re­gist­riand­me­te kor­ras­ta­mi­ne põ­hi­töö, ena­mas­ti tee­vad amet­ni­kud se­da muu töö kõr­valt.

Ehi­tis­re­gis­ter loo­di 2003. aas­tal, and­med võe­ti üle hoo­nes­tus­re­gist­rist. Ku­na pal­jud and­med olid ju­ba va­rem puu­du­li­kud, li­saks on ko­gu aeg juur­de ehi­ta­tud, soo­vi­tab An­ne Ruus kin­nis­tuo­ma­ni­kel ehi­tis­re­gist­rist kont­rol­li­da, kas nen­de kin­nis­tu kõik hoo­ned on kir­jas ning and­med nen­de koh­ta õi­ged. Ku­na maa-ame­ti kaar­di­le on hoo­ned kan­tud ae­ro­fo­to­de põh­jal, võib seal ol­la ka „hal­le hoo­neid“, mis te­ge­li­kult on liht­salt kae­tud puu­rii­dad või ehi­tus­ma­ter­jal. Kui on hoo­neid, mis re­gist­rist puu­du­vad, tu­leks pöör­du­da val­la­maj­ja: „Pel­ja­ta po­le va­ja, trah­vi­ma ke­da­gi ei hak­ka, ju­hen­da­me, mi­da te­ha. Kui hoo­ne on ehi­ta­tud il­ma do­ku­men­ti­de­ta, sel­gi­ta­me, kui­das ha­ka­ta se­da le­ga­li­see­ri­ma.“

Ani­ja val­la­va­lit­sus saa­dab ka meel­de­tu­le­tus­kir­ju, et re­gist­riand­me­te kor­ras­ta­mi­seks oma­va­lit­sus­te­le and­me­te esi­ta­mi­ne on oma­ni­ku ko­hus­tus. An­ne Ruu­si sõ­nul on see ka oma­ni­ku hu­vi­des – val­la­maj­ja he­lis­tas ini­me­ne, kel jäi ta­lu müü­gi­te­hing poo­le­li, ku­na ehi­tis­re­gist­ri and­med olid poo­li­kud. Kui ost­ja taot­leb lae­nu, kont­rol­lib pank kõi­ge­pealt ehi­tis­re­gist­rist kin­nis­va­ra and­meid. Ku­na ehi­tis­re­gis­ter on seo­tud rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­ga, on ol­nud ju­hu­seid, kus ini­me­ne po­le saa­nud end ko­ju sis­se re­gist­ree­ri­da, sest ela­mu po­le ehi­tis­re­gist­ris.

Val­la­va­lit­su­se peaees­märk on saa­da re­gist­ris­se ela­mud. Ani­ja val­las on um­bes 170 elu­kond­lik­ku hoo­net, mis re­gist­rist puu­du, pea­mi­selt asu­vad need en­dis­tes su­vi­la­koo­pe­ra­tii­vi­des.

Kuu­sa­lu val­las on „hal­le hoo­neid“ 3760. Ehi­tus- ja maas­pet­sia­lis­ti Rih­ti Väin­sa­ri sõ­nul on oma­ni­ke­pool­ne init­sia­tiiv re­gist­riand­me­te kor­ras­ta­mi­sel ma­dal, pea­mi­selt pöör­du­tak­se re­gist­rist puu­du­va­te hoo­ne­te­ga seo­ses val­la­maj­ja siis, kui soo­vi­tak­se kin­nis­va­ra müüa, os­ta või sea­da pan­ga­lae­nu ta­ga­ti­seks.

Raa­si­ku val­la han­ke- ja jä­re­le­val­ves­pet­sia­list Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo üt­les, et poo­le aas­ta­ga on „hal­li­de hoo­ne­te“ arv val­las vä­he­ne­nud um­bes 400 võr­ra, neid on veel 1400. Ena­mas­ti on need abi­hoo­ned-kuu­rid, kuid en­di­ses su­vi­la­ra­joo­nis Kul­lil on re­gist­rist puu­du ka ela­muid: „Olen saat­nud kir­ju kü­la­de kau­pa, ta­ga­si­si­de on kehv. Osa „hal­le“ hoo­neid on ehi­ta­tud il­ma pro­jek­ti­ta koh­ta, kus ar­va­tak­se, et kee­gi ei tea, aga ae­ro­fo­to­delt on kõik nä­ha, mi­da­gi var­ja­tuks ei jää. Ka need, kes po­le kir­ja saa­nud, peak­sid re­gist­riand­meid kont­rol­li­ma ja kui need po­le täp­sed, võt­ma val­la­va­lit­su­se­ga ühen­dust.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li di­rek­tor TAT­JA­NA JÕE­LEHT
Järgmine artikkelSõnu­mi­too­jat on väl­ja an­tud 25 aas­tat