Lahe­maa vas­tab ELi eks­per­di hin­nan­gul EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di nõue­te­le

1075
Koos eks­per­di­ga Kuu­si­ku ­ta­lus. Esip­laa­nil sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti idee autor SIR­JE KUU­SIK ja Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees UR­MAS KIRT­SI. Ta­ga­ kesk­kon­naa­me­ti juh­tivs­pet­sia­list MA­RET VIL­DAK, EU­RO­PARC eks­pert RO­LANDS AU­ZINS ja nõu­ko­gu lii­ge NE­LE SÕ­BER, pro­jek­ti­juht KAT­RIN SUUR­SOO. Fo­to Hei­ki Vun­tus

„Ees­tis on Aren­dus­ko­ja Leader-te­ge­vusg­rupp ai­nus, kes on en­da­le võt­nud rah­vus­va­he­li­se ula­tu­se­ga üle­san­de ja ha­ka­nud oma piir­kon­na­le taot­le­ma EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­ti,“ üt­leb MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht HEI­KI VUN­TUS.

Möö­du­nud nä­da­la al­gu­ses kü­las­tas La­he­maa rah­vus­par­ki ja Aren­dus­ko­ja piir­kon­da Maail­ma Loo­dus­kait­se­lii­du Kait­sea­la­de Ko­mis­jo­ni esin­da­ja ja eks­pert Ro­lands Au­zins, Lä­ti Loo­dus­kait­se Agen­tuu­ri piir­kond­lik juht. Ta tu­li vaa­ta­ma, kas La­he­maa piir­kon­na­le võib an­da sääst­va tu­ris­mi ser­ti­fi­kaa­di.

Vo­li­ta­tud eks­pert tut­vus ka­he­päe­va­se vi­sii­di jook­sul Kuu­sa­lu, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­la tu­ris­miet­te­võt­ja­te ning -ob­jek­ti­de­ga, La­he­maa rah­vus­par­gi kü­las­tus­kes­ku­se ja kesk­kon­naa­me­ti töö­ta­ja­te­ga.

Kuu­sa­lu val­las käis ta Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las, Vi­ru ra­bas, Ha­ra sa­da­mas, res­to­ra­nis Valk­la Rand. Hal­ja­la val­las kü­las­tas Kan­gus­te pa­ga­ri­ko­da, Võh­ma rah­va­ma­ja, Käs­mu me­re­muu­seu­mi, Palm­se kü­las­tus­kes­kust, Oan­du ja Alt­ja mat­ka­ra­du, Jaa­nio­ja kä­si­töö­ta­lu Võ­sul, Ada­mi tu­ris­mi­ta­lu, Vi­hu­lat ja Sa­ga­dit.

Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi te­gev­juht Hei­ki Vun­tus tõ­des pä­rast hin­da­ja kü­las­käi­ku: „Me po­le­gi ehk veel pä­ri­selt aru saa­nud, kui suu­re et­te­võt­mi­se­ga on te­gu. Ees­tis tea­tak­se EU­RO­PARC ehk sääst­va tu­ris­mi ser­ti­fi­kaa­dist vä­he. Eu­roo­pas ja mu­jal maail­mas on see pal­ju­de­le tu­ris­ti­de­le-mat­ka­ja­te­le väär­tus­lik, tä­hen­dab piir­kon­na ja sel­le tu­ris­miet­te­võt­ja­te kva­li­tee­di­mär­ki.“

Ees­ti esi­me­se ja se­ni ain­sa ser­ti­fi­kaa­di sai Mat­sa­lu rah­vus­park 2015. aas­tal rah­vus­par­gi kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti­de ja seal­se piir­kon­na valdade ühi­se MTÜ eest­ve­da­mi­se­l.

La­he­maal tu­li al­ga­tus Aren­dus­ko­jalt, mis hõl­mab Kuu­sa­lu, Kad­ri­na, Ta­pa, Hal­ja­la val­da, Lok­sa lin­na. MTÜ Aren­dus­ko­da liik­med on oma­va­lit­su­sed, MTÜd ja et­te­võt­jad. Kesk­kon­naa­me­ti töö­ta­jad kaa­sa­ti prot­ses­si.

Kva­li­tee­di­märk ELi toe­tus­ra­ha abil
Aren­dus­ko­da taot­leb EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­ti seo­ses rah­vus­va­he­li­se Leader-pro­jek­ti­ga „Rah­vus­va­he­li­ne koos­töö sääst­va tu­ris­mi aren­guks rah­vus­par­ki­de piir­kon­nas 2017-2020“. Et­te­võt­mist ra­has­tab 85 prot­sen­di ula­tu­ses Eu­roo­pa Lii­du maae­lu aren­gut toe­tav Leaderi prog­ramm.

Arenduskoja tegevjuht HEIKI VUNTUS ja Sloveenia LEADER-liidu juht ALEŠ ZIDAR.

Pro­jek­ti on kaa­sa­tud 9 Leader-te­ge­vusg­rup­pi: 3 Ees­tist, 2 Lä­tist, Slo­vee­niast ja Por­tu­ga­list. Ees­tist on pea­le juht­part­ne­ri­na te­gut­se­va Aren­dus­ko­ja veel MTÜ Ko­du­kant Lää­ne­maa, mil­le piir­kon­da kuu­lub Mat­sa­lu rah­vus­park, ja MTÜ Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu, mis hõl­mab Soo­maa rah­vus­par­gi ala. Lä­tist, Slo­vee­niast ja Por­tu­ga­list on pro­jek­ti kut­su­tud sel­li­sed Leader-te­ge­vusg­ru­pid, kel­le piir­kon­nas on rah­vus­park. Neist Lä­tist Gau­ja ja Por­tu­ga­list Ge­rez rah­vus­par­gil on EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaat. Aren­dus­ko­da osa­leb 120 000 eu­ro­ga, mil­lest 110 000 eu­rot on Leaderi toe­tus.

Ku­na Aren­dus­ko­ja piir­kond asub laie­mal alal, kui on La­he­maa rah­vus­park, taot­le­tak­se sääst­va tu­ris­mi ser­ti­fi­kaa­ti La­he­maa piir­kon­na­le ehk rah­vus­par­gi­le ja sel­le mõ­jua­la­le.
Pro­jek­ti­juht Kat­rin Suur­soo too­ni­tab, et ser­ti­fi­kaat omis­ta­tak­se piir­kon­na­le, kuid se­da või­vad en­da tut­vus­ta­mi­seks ha­ka­ta ka­su­ta­ma kõik ko­ha­li­kud tu­ris­miet­te­võt­jad La­he­maal ja ka väl­jas­pool sel­le pii­re Kuu­sa­lu, Hal­ja­la, Kad­ri­na, Ta­pa val­las, Lok­sa lin­nas: „Üha enam kü­las­ta­jaid hin­da­vad ser­ti­fit­see­ri­tud siht­koh­ti, mis näi­tab, et hoo­li­tak­se oma ela­ni­kest, et­te­võt­ja­test ja kü­las­ta­ja­test. See või­mal­dab piir­kon­nal sil­ma pais­ta ja ol­la kon­ku­rent­si­või­me­li­sed, kü­las­ta­jad soo­vi­vad käia koh­ta­des, mis väär­tus­ta­vad loo­dust ja pä­rand­kul­tuu­ri.“

Eks­pert – Ha­ra sa­dam oli kõi­ge mul­je­ta­val­da­vam
Kat­rin Suur­soo va­hen­das Sõ­nu­mi­too­ja­le EU­RO­PARC eks­per­di mul­jeid ring­sõi­dust La­he­maa piir­kon­nas: „Eks­pert rõ­hu­tas, et meie et­te­val­mis­tus on suu­re­pä­ra­ne. Kind­las­ti soo­vi­tab ta hin­da­mis­ko­mis­jo­ni­le ja nõu­ko­gu­le omis­ta­da mei­le EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaat. Kü­si­sin, mil­li­ne näh­tud tu­ris­miob­jek­ti­dest kõi­ge roh­kem mul­jet aval­das. Esi­ko­ha­le sea­dis ta Ha­ra sa­da­ma sel­le oma­pä­ra, aren­du­se ja ka eest­ve­da­ja­te pü­hen­du­nud suh­tu­mi­se poo­lest. Ha­ra sa­da­mas võt­tis meid vas­tu Tar­vi Velst­röm, kes rää­kis, kui­das Leaderi toe­tu­se abil alus­ta­ti kaks aas­tat ta­ga­si pur­je­ta­mis­koo­li­tu­se­ga, ning eda­sis­test plaa­ni­dest. Tei­se­na kii­tis eks­pert Ada­mi tu­ris­mi­ta­lu soo­ja vas­tu­võ­tu eest, kol­man­da­na ni­me­tas Vi­hu­la mõi­sa eri­li­sust ja tee­nus­te mit­me­ke­si­sust.“

Kü­la­li­selt sai kii­du­sõ­nu ka ser­ti­fi­kaa­di taot­le­mi­seks koos­ta­tud st­ra­tee­gia, mi­da ai­ta­sid teha Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledži õp­pe­jõud. Koos­töös nende­ga toi­mu­sid Aren­dus­ko­ja piir­kon­na tu­ris­mi­te­gi­ja­te­ga 5 se­mi­na­ri ja infopäev. Kok­ku osa­le­sid Lahemaa piirkonnast 77 ini­mest.
Kesk­kon­naa­met ja Aren­dus­ko­da esi­ta­sid EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di amet­li­ku taot­lu­se tä­na­vu veeb­rua­ris. Sep­temb­ris ko­gu­neb EU­RO­PARC nõu­ko­gu, ku­hu Ees­ti esin­da­ja­na kuu­lub Mat­sa­lu rah­vus­par­gist Ne­le Sõ­ber. Kui nõu­ko­gu ot­sus­tab ser­ti­fi­kaa­di omis­ta­da, tu­leb tä­na­vu no­vemb­ris Brüs­se­lis pi­du­lik üleand­mi­ne.

Idee sai al­gu­se 6 aas­tat ta­ga­si Slo­vee­nia-rei­sil
EU­RO­PARC eks­pert Ro­lands Au­zins öö­bis Viit­na kül­je all asu­vas Kuu­si­ku loo­dus­ta­lus, mil­le asu­ta­jat ja nüüd­seks va­na­pe­re­nai­se staa­tu­ses Sir­je Kuu­si­kut saab pi­da­da ko­gu et­te­võt­mi­se idee au­to­riks ja suu­ri­maks eest­ve­da­jaks. Te­ma on koor­di­naa­to­ri­na tei­nud suu­re osa eel­tööst ja pro­jek­ti kok­ku kir­ju­ta­nud, prae­gu koos­tab jät­kup­ro­jek­ti „Mit­me­ke­si­se sääst­va tu­ris­mi et­te­võt­lu­se ühi­s­aren­da­mi­ne 2019-2022“.

Rah­vus­va­he­li­se koos­tööp­ro­jek­ti mõ­te sün­dis 2013. aas­ta mais, kui toi­mus Aren­dus­ko­ja õp­pe- ja mo­ti­vat­sioo­ni­reis Slo­vee­nias­se. Üks vas­tu­võt­jaist, Pos­ton­ja kars­ti­koo­bas­te Na­tu­ra-ala hõl­ma­va Leaderi piir­kon­na juht Aleš Zi­dar osu­tus Slo­vee­nia Leaderi piir­kon­da­de ka­tu­sor­ga­ni­sat­sioo­ni pre­si­den­diks. Koh­tu­mi­ne lõp­pes kon­tak­ti­de va­he­tu­se­ga ja loo­tu­se­ga ha­ka­ta koos­tööd te­ge­ma.

Sir­je Kuu­sik mee­nu­tab, kui­das ühel lõu­na­söö­gil soo­vi­tas Hei­ki Vun­tus, et is­tu­gu lauas sel­le me­he kõr­va­le, on Slo­vee­nia Lea­de­ri ül­di­ne juht: „Rää­ki­sin Ale­ši­le La­he­maast, Aren­dus­ko­jast. Leid­si­me, et huvid on sar­na­sed, ne­mad­ki aren­da­sid ko­ha­li­ku toi­du te­maa­ti­kat, Aren­dus­ko­jal on sa­mu­ti oma ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­tid.“

Järg­mi­ne olu­li­ne etapp sääst­va tu­ris­mi pro­jek­ti eel­loos oli 2017. aas­tal, kui Ees­tit ja ka La­he­maa rah­vus­par­ki kü­las­ta­sid EU­RO­PARC esin­da­jad. Sir­je Kuu­si­kul pa­lu­ti kü­la­lis­te­le tut­vus­ta­da MTÜ Koos­töö­võr­gus­tik Ehe­dad Ela­mu­sed La­he­maal te­ge­mi­si. Sa­mal aas­tal kut­su­ti ta ko­ha­li­ku toi­du võr­gus­ti­kust kõ­ne­le­ma Šveit­si EU­RO­PARC aas­ta­kon­ve­rent­si­le. Sõi­tu ra­has­tas MTÜ Aren­dus­ko­da, mis on 2013. aas­tast and­nud ko­ha­li­ku toi­du aren­dusp­ro­jek­ti­de raa­mes väl­ja Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du mär­gist.

Sirje Kuusik: „Käi­sin kon­ve­rent­sil koos EU­RO­PARC nõu­ko­gus­se kuu­lu­nud Ka­ja Lot­ma­ni­ga. Tut­vus­ta­sin kon­ve­rent­sil rää­gi­tut pä­rast Aren­dus­ko­ja rah­va­le ja rää­ki­sin ka ser­ti­fi­kaa­dist, et te­gu on olu­li­se kau­ba­mär­gi­ga, mis toob piir­kon­da­de­le tu­lu. Sa­mas aval­da­sid Aren­dus­ko­ja tu­ris­miet­te­võt­jad soo­vi te­ha koos­tööd kesk­kon­na­hoid­li­ku tu­ris­mi vald­kon­nas ja nii see pro­jekt sün­dis. Kui me tu­ris­miet­te­võ­te­te ko­du­leh­te­del hak­kab ole­ma EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di mär­gis, on see täien­dav po­si­tiiv­ne hin­nang, mi­da tead­lik tu­rist väär­tus­tab.“

Eelmine artikkelHEI­NI VIL­BIKS ko­gub in­fot Ani­ja val­la­ga seo­tud soo­me­pois­te koh­ta
Järgmine artikkelPika­ve­res on Ees­ti pa­rim mõi­sa­kool