Lahe­maa ran­na­kü­la­des val­mi­nud loo­ming oli näi­tu­sel Bal­ti jaa­mas

2839
Viinistu kunstimuuseumi omanik JAAN MANITSKI ja GeniusLoci projektijuht AVE PAULUS tänavu suvel Viinistul valminud maaliga „Naine ja kala”, mille autor on Tiit Pääsuke.

Öko­mäs­su fes­ti­va­li osa­le­jad said vaa­da­ta Vii­nis­tu rah­vus­va­he­li­se kuns­tip­ro­jek­ti Ge­nius­Lo­ci käi­gus val­mi­nud töid.

Bal­ti jaa­ma hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud oo­te­saal muu­tus möö­du­nud nä­da­la lõ­pus fes­ti­va­li­alaks ning kuns­ti­saa­liks. Sa­mal ajal, kui alu­mi­sel kor­ru­sel olid Sääst­va Re­no­vee­ri­mi­se In­fo­kes­ku­se kor­ral­da­tud Öko­mäs­su se­mi­na­rid-töö­toad, sai kor­rus kõr­ge­mal rõ­dul vaa­da­ta Vii­nis­tu ja naa­ber­kü­la­de loo­du­sest ja ini­mes­test ins­pi­ree­ri­tud kunst­ni­ke loo­min­gut. Vaa­ta­mi­seks olid küm­me­kond maa­li, ek­raa­nil va­he­tu­sid fo­tod.

Vii­nis­tul val­mi­nud tööd or­ga­ni­see­ris Öko­mäs­su­le A­ve Pau­lus, kes oli au­gus­tis Vii­nis­tul toi­mu­nud Ge­nius­Lo­ci pro­jek­ti­juht.

Ta rää­kis, et La­he­maa rah­vus­park on ol­nud ne­li kor­da toi­mu­nud Öko­mäs­sul igal aas­tal esin­da­tud: „Üks meel­de­jää­va­maid eks­po­naa­te oli üle­möö­du­nud aas­tal, kui tõi­me Pa­ta­rei vang­la­müü­ri­de va­he­le vaa­ta­mi­seks La­he­maa loo­mad – ho­bu­sed, lam­bad. Möö­du­nud aas­ta oli pü­hen­da­tud ran­na­ka­lan­du­se­le, siis res­tau­ree­ri­si­me paa­te.”

Ka see­kord kü­sis Sääst­va Re­no­vee­ri­mi­se In­fo­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Tar­mo El­vis­to, mil­le­ga on La­he­maal tä­na­vu te­ge­le­tud. Ave Pau­lus ot­sus­tas tä­he­le­pa­nu juh­ti­da kuns­tip­le­nää­ri­le, skulp­tuu­ri meist­rik­las­si­le ja fo­toeks­pe­dit­sioo­ni­le, mis tõi su­vel Vii­nis­tu­le 45 kunst­nik­ku Ees­tist, Soo­mest, Uk­rai­nast, Tšeh­hist, Slo­vak­kiast, Ve­ne­maalt, Lä­tist.

Maa­li­de ja skulp­tuu­ri­de näi­tu­se ava­mi­ne oli Vii­nis­tul kuns­tip­ro­jek­ti lõ­pus, il­ma­le vas­tu­pi­da­va­mad skulp­tuu­rid on prae­gu­gi Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi hoo­vis. Täie­li­kult on hä­vi­nud vaid kip­si va­la­tud mu­na­res­ti­de skulp­tuur.

10 fo­tog­raa­fi tööd olid esi­mest kor­da nä­ha Öko­mäs­sul. Ran­na­kü­la­de loo­dusest ja ini­me­stest fo­tod va­hel­du­sid kol­mel ek­raa­nil üle fest­va­li­saa­li. Fo­toeks­pe­dit­sioo­ni käi­gus te­gi Kau­po Kik­kas La­he­maa ini­mes­test port­ree­fo­to­sid, jääd­vus­ta­tud olid veel Moh­ni saa­re ki­vid-ka­da­kad, uni­mu­di ka­la, Vii­nis­tu ka­lu­rid Tur­bu­nee­mes, Oru­ves­ki pais­järv, kit­se nä­ri­tud puud Pä­ris­peal. Mi­da pil­dis­ta­da, va­li­sid fo­tog­raa­fid ise, kui La­he­maal rin­gi uu­dis­ta­sid. Fo­to­de ori­gi­naal­fai­lid kin­ki­sid fo­tog­raa­fid Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi­le.

Ave Pau­lus sõ­nas, et va­li­tud tööd kuns­tip­ro­jek­tist viiak­se Vii­ni ja Brüs­se­lis­se näi­tu­se­saa­li­des­se. Rah­vus­va­he­li­ne kuns­tip­ro­jekt lõ­peb 2019. aas­ta mai­kuus. Maa­lid on kunst­ni­ke omad, mõ­ned neist on Ave Pau­lu­se tea­da ju­ba ma­ha müü­dud.

Öko­mäs­su­le oli näi­tust ava­ma tul­nud Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi oma­nik Jaan Ma­nits­ki. Ta kii­tis, et kunst­ni­kel on ol­nud head sil­ma, tööd on oma­pä­ra­sed – sil­ma jäi maal Vii­nis­tu paa­di­kuu­rist, mil­le­le An­na Lit­vi­no­va oli loo­nud si­ni­se põ­ran­da.

Tä­na­vu­ne Öko­mäss kan­dis ala­peal­kir­ja „Or­gaa­ni­li­ne linn” ja „Or­gaa­ni­li­ne La­he­maa” ning oo­te­pa­vil­jon täi­tus 22.-23. sep­temb­ril se­mi­na­ri­de, töö­tu­ba­de, mes­sie­sit­lus­te, moe ja muu­si­ka­ga.

Eelmine artikkelKeh­ra tä­na­vust kau­ni­mat ko­duae­da ku­jun­da­vad kolm õde
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis